Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar

Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021

Màster en Dret Fiscal ICAB 2020-2021
 • Dates From  05/10/2020  to  12/07/2021
 • Horari Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
 • Lloc de celebració Aula 3 del Centre de Formació, planta baixa de c/Mallorca 281
 • Organitzador Formació Especialitzada ICAB
 • Comitè Científic:

  · Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya

  · Jose M. Tovillas Morán. Professor de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona

  Objectius:

  La realització d’aquest Màster en Dret Fiscal neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic, que els permetin resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

  El Màster està dirigit a professionals en exercici (llicenciat/graduats en Dret, econòmiques, empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

  Programa:

  MÒDUL I: IMPOST SOBRE IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I  IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

  Impost sobre Successions i Donacions
  •    Fonts: normes estatals i autonòmiques.
  •    Fet imposable i subjectes.
  •    Quantificació: base imposable, reduccions, base liquidable, tarifa i quota.
  •    Meritació i prescripció.
  •    Fiscalitat de l’empresa familiar.
  •    Assegurances de vida i donacions.

  Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats
  •    Les tres modalitats de l’impost: Transmissions Patrimonials Oneroses, Actes Jurídics Documentats i Operacions Societàries.
  •    Operacions més comuns.
  •    Principals problemes pràctics: Llei de Mercat de Valors, comprovació de valors, prescripció, etc.

  Ponents:

  · M. Cristina Arranz Martí. Advocada. Tècnic superior del servei d’atenció al contribuent

  · Josep Antoni Cuervo Tejero. Subinspector Coordinador Oficina Tècnica de la Inspecció Territorial a Barcelona de l’Agència Tributària de Catalunya

  MÒDUL II: IVA, IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS

  IVA
  Introducció:
  Normativa reguladora bàsica. 
  Característiques de l’impost. 
  Principis generals de funcionament. 
  Esquema liquidatori de l'IVA. 
  Elements estructurals de l’impost
  Operacions gravades per IVA: els fets imponibles
  Naturalesa i delimitació espacial de l’Impost.
  Visió global del funcionament de l’impost. Exemple. 

  Operacions interiors:
  Requisits del fet imponible 
  - Requisit subjectiu. Condició d’empresari o Professional.
  - Requisit objectiu. Lliurament de béns o prestacions de serveis.
  - Requisit territorial. Realització del fet imponible en T.A.I.
  - Requisit finalista. Subjecció amb independència de la finalitat.
  Concepte d’empresari o Professional a efectes de l’IVA.
  Concepte de lliurament de béns i prestacions de serveis. 
  Els autoconsums.
  Operacions no subjectes a l’IVA.

  Exempcions:
  Calcificació de les exempcions:
  - Segons la matèria sobre la que recauen:
      - Exempcions en operacions interiors. 
      - Exempcions en operacions intracomunitàries. 
      - Exempcions en operacions exteriors. 
  - Segons el dret a deduir de les quotes d’IVA suportades:
      - Exempcions plenes.
      - Exempcions limitades.
  - Les Exempcions en les operacions interiors: 
      - Exempcions mèdiques i sanitàries. 
      - Exempcions relatives a l’educació.
      - Exempcions socials, esportives i culturals.
      - Exempcions en operacions d’assegurances i financeres. 
      - Altres Exempcions (servei postal universal, artístiques…) 
  - Les Exempcions immobiliàries: 
      - Juntes de Compensació.
      - Lliuraments i arrendaments de terrenys i edificacions.
      - La renuncia a d’exempció.
  - Les Exempcions tècniques. 
  - Delimitació IVA- ITP i AJD. 

  Localització fet imponible:
      -Lloc de realització dels lliuraments de béns
      -Lloc de realització de les prestacions de serveis
      
  Subjecte passiu i meritació.
      - Subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis. 
      - Breu anàlisi de la regla d’inversió del subjecte passiu. 
      - Responsables de l’impost. 
      - Meritació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis.                 

  Base imponible. 
  - Base imposable en els lliuraments de béns i prestacions de serveis: 
  - Conceptes inclosos i exclosos en la base imposable. 
  - Modificació de la base imposable. 

  Repercussió de l’imposto i rectificació. Tipus impositius 
  - Repercussió de l'impost. 
  - Rectificació de les quotes repercutides. 
  - Rectificació de les deduccions. 
  - Tipus impositiu. Breu explicació dels tipus. 

  Operacions Intracomunitàries 
  - Breu descripció dels fonaments del règim transitori de l'IVA comunitari. 
  - Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns" (AIB): 
  - Les Lliuraments Intracomunitàries de Béns. 

  Deduccions:
  - Requisits per deduir les quotes d'IVA suportades (subjectius, objectius, funcionals, formals i temporals)
  - La regla de prorrata

  Descripció general de la regularització de deduccions per béns d'inversió. 
  - Concepte de bé d'inversió. 
  - Causes de la regularització en béns d'inversió. 
  - Període de regularització. 
  - Procediment de regularització. 
  - Lliurament de béns d'inversió durant el període de regularització. 
  - Supòsits exclosos de la regularització. 

  Devolucions:
  - Règim general. 
  - Règim d'exportadors i altres operadors econòmics. 

  Impostos locals
  •    Impost sobre activitats Econòmiques.
  •    Impost  sobre Béns Immobles
  •    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
  •    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
  •    Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres.

  Altres impostos
  •    Impostos duaners.
  •    Impostos Especials.

  Ponents: 

  · Miquel Gaya Arjalaguer. Inspector d'Hisenda

  · Marc Amenós. Inspector d'Hisenda

  · Rafael Olañeta Fernández-Grande. Doctor en Dret a la Universitat de Barcelona

  · Mariló Pardo Serrano. Assessora Fiscal

  MÒDUL III: IMPOST SOBRE SOCIETATS I FISCALITAT DELS NO RESIDENTS

  Impost sobre Societats
  •    Fet imposable i exempcions.
  •    Subjectes passius.
  •    Base imposable (I): resultat comptable i fiscal.
  •    Base imposable (II): ingressos i despeses deduïbles.
  •    Base imposable (III): valoracions, operacions vinculades.
  •    Quantificació: tipus, quota, deduccions i bonificacions.
  •    Règims especials: societats patrimonials, empreses de reduïda dimensió i operacions de reestructuració empresarial.
  •    Obligacions formals.

  Introducció a la fiscalitat dels no residents
  •    Normativa interna
  •    Planificació fiscal internacional: doble imposició i tractats internacionals.
  •    Principals problemes que planteja la fiscalitat internacional

  Ponents: 
  · Gonzalo Morales Molina. Professor Sistema Tributari Espanyol Universitat Politècnica de Catalunya.

  · Carmen Marull Guasch. PwC Tax & Legal Services

  MÒDUL IV: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
  Introducció
  Assimilar el concepte de renta: el fet imposable.
  Rendes exemptes i rendes no subjectes. Concepte.
  La base imposable
  El subjecte passiu o contribuent. El problema de la residència en diferents comunitats autònomes
  Obligats a declarar.

  Rendiments del treball
  Concepte de rendiments íntegres del treball.
  Diferenciar entre rendes dineràries i rendes en espècie:
  Regles de valoració i imputació de les retribucions de treball en espècie. Diferències entre retenció i ingressos a compte.
  Rendiments irregulars: reducció del 40%.
  Despeses deduïbles. Llista tancada.
  Reduccions del rendiment net del treball.

  Optimització dels rendiments de treball 

  Retencions i ingressos a compte. Regles generals. Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball, capital mobiliari, activitats econòmiques i guanys de patrimoni. Altres rendiments subjectes a retenció.

  Rendiments de capital. Concepte, individualització i imputació temporal. Rendiments de capital mobiliari. Aspectes generals. Rendiments derivats de la participació en fons propis. Cessió a tercers de capitals propis.

  Operacions de capitalització i contractes d'assegurances de vida. Altres rendiments de capital immobiliari. Despeses deduïbles i reduccions del rendiment net.

  Rendiments de capital immobiliari. Concepte i delimitació. Ingressos íntegres computables. Despeses deduïbles. Càlcul del rendiment net: reduccions. Imputació de rendes immobiliàries.

  Rendiments d'activitats econòmiques. Delimitació i regles comunes. Conceptes. Mètodes de determinació del rendiment. Patrimoni empresarial i particular: regles d'afectació. Càlcul del rendiment net. Deduccions en la quota. Individualització de rendiments. Imputació temporal.

  Rendiments d'activitats econòmiques. Reduccions del rendiment net. Estimació directa: regles generals. Rendiments íntegres. Despeses deduïbles i no deduïbles. Amortitzacions de l'immobilitzat.

  Rendiments d'activitats econòmiques. Pèrdues per deteriorament i provisions. Estimació directa simplificada. Particularitats. Empreses de reduïda dimensió: àmbit d'aplicació i règim fiscal. Mètode d'estimació objectiva.

  Alteracions patrimonials.
  Concepte. Gip no subjectes i exemptes i integració de les gip en la bi 
  Càlcul dels guanys o pèrdues patrimonials:
  - Regles generals
  - Regles especials
  - Reduccions aplicables a determinades gyp
  Beneficis fiscals per la transmissió de l'habitatge habitual.
  Supòsits pràctics

  Deduccions i règims especials.
  Anàlisi de las diferents deduccions existents.
  Deduccions estatals
  Deduccions autonòmiques
  Supòsits pràctics.

  Diferenciar entre base imposable general i de l'estalvi.
  Reduccions de la base imposable general. Base liquidable general i de l'estalvi.
  Mínim personal i familiar
  Aplicar l'escala de gravamen per obtenir la quota integra
  Quota líquida estatal i autonòmica
  Deduccions de la quota liquida
  Quota resultant de l'autoliquidació i quota diferencial i resultat de la declaració.
  Supòsit pràctic global.

  Ponents:

  · Àngels Postils Lanfranco. Advocada

  ·  Artur Gasch Brosa. Jefe de Equipo de la Unidad Regional de Actuaciones Especiales de la Dependencia Regional de Recaudación de l'AEAT de Catalunya

  MÒDUL V: LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS
  Llei General Tributària
  •    Contingut, fonts i principis.
  •    Interpretació i aplicació de la norma tributària
  •    Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
  •    Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
  •    Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
  •    Extinció del deute: pagament i prescripció.

  Procediment tributari
  •    Procediments de gestió en particular: Presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
  •    Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
  •    Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.
  Inspecció Tributària
  •    Procediment d’Inspecció: Inici Tramitació i finalització del procediment, Durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores
  •    Simulació d’una inspecció real
  Sistema sancionador tributari
  •    Infraccions i sancions administratives tributàries.
  •    Delicte fiscal.

  Ponents:

  · Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli. Advocat

  · Artur Gasch Brosa. Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya

  · Jose M. Tovillas Morán. Professor de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona

  · Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya

  * Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

  La formació és presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programat, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

  El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
   
  Cancel·lació:

  En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

  Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

  Tràmits d'Inscripció:

  - Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
  - Enviar-nos un breu currículum vitae
  - Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
  * Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49
   

  Preus i formes pagament, amb el descompte del bonus aplicat:

  -    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
  Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 395€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3800.70€

  -    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 455€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4405.50€

  -    Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 531.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 5000€

  -    No Col·legiats ICAB:
  Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (573.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 5400€

 • Category Masters

Contacts

  • Other telephones number  
  Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 F. 93 215 04 29 E. campus@icab.cat E. masters@icab.cat