Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar
Noticias › Formación / Biblioteca › Actualidad Jurídica

Actualidad Jurídica del 23 al 29 de febrero de 2012

29/02/2012
Clasificada por materias.
Actualidad Jurídica del 23 al 29 de febrero de 2012

Derecho administrativo

RESOLUCIÓ CLT/254/2012, de 9 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de 22 de desembre de 2011 del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases que han de regir la concessió d'ajuts a projectes culturals en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.  DOGC núm. 6073 23/02/2012

Decreto-ley 3/2011, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de tesorería. BOE núm. 47 24/02/2012

ORDRE ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics. DOGC núm. 6074 24/02/2012

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. BOE núm. 48 25/02/2012

LLEI 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. DOGC núm. 6075 27/02/2012

LLEI 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual. DOGC núm 6075 27/02/2012

ORDRE BSF/32/2012, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.  DOGC núm. 6076 28/02/2012

LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.  DOGC núm. 6077 29/02/2012

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035, pàg. 66483, de 30.12.2011). DOGC núm. 6077 29/02/2012

RESOLUCIÓ JUS/303/2012, de 15 de febrer, per la qual es disposa la publicació de la part dispositiva de la Resolució de 16 de gener de 2012, que resol el recurs de reposició formulat pel Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya contra la Resolució JUS/2058/2011, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen els mòduls de compensació econòmica per les actuacions professionals dels advocats en matèria d'assistència jurídica gratuïta per a l'any 2011. DOGC núm. 6077 29/02/2012

Derecho civil y mercantil

Orden ECC/335/2012, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados. BOE núm. 48 25/02/2012   

Derecho constitucional

QÜESTIÓ D'INCONSTITUCIONALITAT número 5673-2011, en relació amb l'art. 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juny, del Parlament Català, en relació amb l'art. 48.1.h) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.  DOGC núm. 6076 28/02/2012

Derecho internacional

Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006, hecho en Ginebra el 27 de enero de 2006. BOE núm. 51 29/02/2012

Corrección de errores de la Aplicación provisional del Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009. BOE núm. 51 29/02/2012

Derecho laboral y de la seguridad social

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el texto de la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. BOE núm. 46 23/02/2012

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica las tablas salariales para el año 2011 del Convenio colectivo del ciclo de comercio del papel y artes gráficas. BOE núm. 46 23/02/2012

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (sistema extrajudicial). BOE núm. 46 23/02/2012

Contactos

    • Departamentos y Comisiones del ICAB 
    Departamento de Biblioteca (Dirección)
    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5316 E. direcciobiblioteca@icab.cat