Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar
Noticias › Comisión de Normativa

Proyecto de ley de modificación de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático, en lo referente al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica

18/12/2019
Esta proposición se encuentra en trámite en el Parlament de Catalunya.

La Llei té un article únic que conté dotze apartats, una disposició addicional, una de derogatòria i una de final. En primer lloc, amb la finalitat d’homogeneïtzar conceptes i a l’efecte d’una major seguretat jurídica, l’apartat 1 de l’article únic adapta les referències nominals dels vehicles a la normativa comunitària. Aquesta adaptació es trasllada, així mateix, a l’article que regula la quota (que es modifica a l’apartat 5 de l’article únic). Amb aquesta mateixa finalitat, l’apartat 3 modifica la definició de determinades exempcions. L’apartat 2 de l’article únic concreta el punt de connexió dels vehicles de les persones jurídiques, a l’efecte de la seva subjecció a l’impost.

Una de les modificacions més rellevants de la Llei és la que s’incorpora mitjançant l’apartat 4, que introdueix un article nou a la Llei 16/2017 (article 43.bis) en què es regula la base imposable i es fixa en el volum d’emissions, en grams de diòxid de carboni per quilòmetre, detallat en el certificat (fitxa tècnica) expedit pel fabricant o importador del vehicle. En el cas que, per tractar-se de vehicles de certa antiguitat, no es disposi d’aquesta dada, s’estableixen unes fórmules específiques per calcular-la.

Per altra banda, amb l’objectiu de millorar i simplificar la gestió de l’impost, l’apartat 7 de l’article únic modifica la data de meritació que passa a ser el 31 de desembre de cada any o el darrer dia del període impositiu, quan aquest no coincideix amb l’any natural.

El desplegament del procediment per al pagament de l’impost es recull en els apartats 8, 9 i 10. Tal com s’estableix a la Llei 16/2017, la gestió de l’impost es fa mitjançant el sistema de padró, la regulació del qual s’ajusta a la normativa tributària general; s’ha de destacar que es preveu l’exposició del padró provisional de l’1 a 15 de maig de l’any natural posterior al de meritació i del definitiu de l’1 al 15 de setembre següent; el període de pagament es fixa de l’1 al 20 de novembre. S’estableix, a més, una bonificació per aquells contribuents que domiciliïn el pagament de l’impost (apartat 6 de l’article únic).

Finalment, tenint en compte la situació de demora en l’aplicació de l’impost i de la modificació de la data de meritació, es determina la no exigibilitat de l’impost per a l’exercici 2018. En relació amb l’exercici 2019, que es merita a 31 de desembre d’acord amb aquesta Llei, només resulta exigible per a determinades categories de vehicles, i es manté la tarifa aprovada per la Llei 16/2017 per a aquest exercici; en canvi, per a les motocicletes, es disposa l’exigibilitat de l’impost amb efectes de 31 de desembre de 2020.

[INICIATIVES LEGISLATIVES PARLAMENT DE CATALUNYA]

https://bit.ly/2sI7eR6

Contactos

    • Departamentos y Comisiones del ICAB 
    Comisión Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302