Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació, així com cookies de complement de xarxes socials. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

Tancar
Notícies

Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge (DOGC del 07/03/2019)

18/03/2019
Entrada en vigor: 08/03/2019

Modifica la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (arts. 5.2 b) i 3; l’art. 17.3 –derogant-lo--; 41.1 i 3; 42; 61.2 –afegint noves lletres f) i g)-; 66.2; afegeix un art. 68 bis;  77; 78; 79; 83; afegeix els arts. 83 bis, 83 ter, 83 quater; 95; 96; 101.1; afegeix un art. 101 bis; 103.1; 125.2 –afegint una nova lletra f)-; D. Addicional 24ena. 1; la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial (derogant la lletra j de l’art. 4, modificant l’art. 15.1, 2. 3, 4 i 6; derogant els apartats 5 i 8; afegint una D. Addicional 13ena i derogant la D. Final 4a), la Llei 13/1996 (art. 1.2), el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. (l’art. 34.3 –que el deroga--; modifica l’art. 34.5; els arts. 43.2 i 3 i 45.2 i 3 -que els deroga-; 46, al que afegeix nous apartats 2, 3, 4, 5 i 6; l’art. 57.3, 6 i 7; afegeix un nou art. 57 bis; l’art. 58.1 g) –que el deroga-; modifica l’art. 65.3 b); art. 97.2 bis b);  art. 100, al que afegeix un apartat  2 bis; arts. 110.1 c); 158; 159; 161 i 162 -que els deroga-; afegeix nous apartats 4,5 i 6 a l’art. 164; deroga el capítol IV del Títol Cinquè; i afegeix una D. Addicional Cinquena.

Deroga els articles 41.2, 43.1, 49, 50, 51 i 52 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge i els articles 33.4, 66.1b i c, 221.3, 226 i l'apartat 3 de la disposició transitòria novena del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.

Entre d’altres modificacions, cal destacar que es passa a considerar que hi ha incompliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges quan aquella o aquest romanguin desocupats de manera permanent i injustificada per un termini de més de 2 anys. L'ocupació d'aquests habitatges sense títol habilitant i la transmissió de la seva titularitat no alteraran la situació d'incompliment de la funció social de la propietat. A més, aquesta desocupació es considerarà utilització anòmala d'un habitatge o un edifici d'habitatges i s'assimila a aquesta utilització anòmala la dels habitatges que formin part d'un edifici inacabat amb més del 80% de les obres de construcció executades, després que hagin transcorregut més de 2 anys des de la finalització del termini màxim per acabar-ho.

L'expropiació temporal d'habitatges buits per causa d'interès social (de l'Article 15 de la Llei 4/2016), que estava limitada a un període de 4 anys com a mínim i de 10 anys com a màxim, passa a no tenir límit temporal.

En l’arrendament d’habitatges s’incorpora l'obligació que en la informació mínima d'una oferta d'arrendament i en el contingut del contracte d'arrendament es faci constar l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que correspongui. L'incompliment d'aquesta previsió es considerarà infracció lleu

[NORMATIVA APROVADA. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    • Departaments i Comissions de l'ICAB  
    Comissió Normativa
    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302