Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación, así como cookies de complemento de redes sociales. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Cerrar
Noticias › Santa Coloma de Gramenet › Santa Coloma de Gramenet ›

Convocatoria Elecciones en la delegación de Santa Coloma de Gramenet

  • Volver
  • Imprimir
  • Enviar a un amigo
  • Incrementar texto
  • Disminuir texto
Convocatoria Elecciones en la delegación de Santa Coloma de Gramenet 1. De conformitat amb les previsions de l’article 7 del Reglament de les Delegacions Territorials de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i altres normes concordants, la Junta de Govern, en sessió de 31 de gener de 2011 ha acordat convocar eleccions per al dimecres, 21 de març de 2011 per proveir els càrrecs de delegat/da i sotsdelegat/da de la Delegació territorial de Santa Coloma de Gramanet.

2. Seran electores totes les persones col·legiades exercents amb domicili professional i no exercents amb domicili de residència en la demarcació de la Delegació territorial de Santa Coloma de Gramanet, en la data de la convocatòria electoral.

El cens electoral podrà consultar-se a la seu de la Delegació territorial de Santa Coloma de Gramanet (Passeig Salzereda 16-18, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) fins a 5 dies naturals abans de la celebració de les eleccions, per tal que es pugui sol·licitar la rectificació d’errors.

3.    Podran ser candidates les persones col·legiades exercents que, en el moment d’ésser proclamades candidates, reuneixin els requisits següents:
a)    Estar al corrent de les obligacions col·legials.
b)    Acreditar una antiguitat mínima i sense interrupció d’un any amb un domicili professional en la demarcació de la Delegació territorial de Santa Coloma de Gramanet.
c)    No estar inhabilitades.
d)    No formar part de la Junta de Govern ni tenir la condició de delegat o sotsdelegat en actiu

Les candidatures, que seran tancades, hauran d’incloure candidats/tes per proveir els càrrecs de delegat i sotsdelegat i respondran a criteris de paritat d’acord amb la normativa vigent d’aplicació.

Les candidatures es presentaran al Registre General del Col·legi o al de la Delegació dins dels quinze dies naturals posteriors a la convocatòria i estaran signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, és a dir, fins al dimarts, 15 de febrer de 2011, inclòs aquest.

Les candidatures hauran de ser signades per les persones candidates, amb indicació del seu número de col·legiació, i no s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona simultàniament per a més d’un càrrec.

La presentació de les candidatures podrà efectuar-se a la seu de la Delegació territorial de Santa Coloma de Gramanet (Passeig Salzereda 16-18, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o al Registre General del Col·legi (Carrer Mallorca, 283 de Barcelona, planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 20 hores).

4.    Dins dels set dies naturals posteriors al de finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta de Govern proclamarà els candidats que reuneixin els requisits establerts i en motivarà les exclusions. Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’anuncis del Col·legi i de la Delegació, així com a la pàgina web de la Corporació.

5.    Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de Govern desconvocarà les eleccions i declararà electes els candidats que s’hagin proclamat.

6. Durant el procés electoral, la Junta de Govern actuarà com a Comitè Electoral i facilitarà que les persones electores puguin conèixer, per mitjà de la pàgina web del Col·legi, totes les opcions alternatives abans d’emetre el seu vot.

7.    El dia de les votacions, la Mesa Electoral quedarà constituïda a la seu de la Delegació de Santa Coloma de Gramanet (Passeig Salzereda 16-18) a les 10 hores del matí i es podrà dipositar el vot presencialment fins a les 14 hores, moment en què començarà l’escrutini.

8.    L’exercici del dret de vot pels qui tinguin la condició d’electors serà personal, secret, lliure i directe i no s’admetrà el vot per delegació. A cada persona col·legiada exercent li corresponen dos vots i a cada no exercent un vot. El vot dels advocats i advocades sense exercici compresos a l’article 4.2 dels Estatuts col·legials tindrà també doble valor.

Luis Antonio Sales Camprodon.
Secretari

Contactos