open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 13 al 19 de marzo de 2021

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 13 al 19 de marzo de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas

19/03/2021

FUNDACIÓN GREGAL.- La Fundación Gregal ha abierto su convocatoria de ayudas al estudio en el marco del Programa Duplo destinadas a los estudiantes vinculados a la Fundación Balia para el curso académico 2021 que participen en el mencionado programa. La información relativa a las solicitudes y bases de la convocatoria se encuentra disponible en www.fundaciongregal.org
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-B-2021-13398.pdf 
Publicat al BOE de 19-03-2021

RESOLUCIÓ CLT/769/2021, de 15 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual (ref. BDNS 552676). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8369/1841804.pdf 
Publicat al DOGC de 19-03-2021
El període per presentar sol·licituds és del 22 de març al 22 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ PDA/709/2021, de 8 de març, per la qual es convoca la setena edició dels Premis DonaTIC del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. 
 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8369/1841774.pdf 
Publicat al DOGC de 19-03-2021 
El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb els documents adjunts corresponents, és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A efectes de còmput de terminis, la recepció de la documentació en el Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent.

I Premios ASPAC a la Excelencia Concursal.- En esta I edición, se acuerda establecer dos categorías de premios: A) Premio al desarrollo e investigación del derecho de la insolvencia, que destacará la trayectoria de un reconocido especialista en el derecho de la insolvencia; y un B) Premio a la Mejor pieza informativa, que va enfocado al reconocimiento de piezas informativas relacionadas con la profesionalización y la dignificación de la Administración Concursal. 
https://asociacionaspac.com/wp-content/uploads/2021/03/Base_Edicion_Premios_ASPAC_Excelencia_Concursal_20210316.pdf 
Publicat al lloc web d’ASPAC  (Asociación Profesional de Administradores Concursales) 
Se podrán presentar candidaturas hasta el 23 de mayo de 2021

Extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13367.pdf 
Publicat al BOE de 18-03-2021 
El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto.

Extracto de la Orden de 12 de marzo de 2021, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para el ejercicio 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13368.pdf 
Publicat al BOE de 18-03-2021 
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la resolución de 10 de marzo de 2021, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades competencia de este organismo para el año 2021-2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13375.pdf 
Publicat al BOE de 18-03-2021 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 12 de marzo de 2021, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se conceden becas de postgrado en estadística. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13376.pdf
Publicat al BOE de 18-03-2021 
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince (15) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ ARP/756/2021, de 12 de març, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a l'establiment de noves plantacions de llúpol i reconversió i millora de les existents, i per a l'adquisició de maquinària específica per al sector del llúpol per a l'any 2021 (ref. BDNS 553369) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8368/1841597.pdf 
Publicat al DOGC de 18-03-2021 
El termini de presentació de sol·licituds per a l'any 2021 és determinat per l'article 39.2 del Reial decret 284/2019, de 22 d'abril, i, per tant, s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució i finalitza el 31 de març de 2021, inclòs.

RESOLUCIÓ PRE/734/2021, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de l'ajornament o la suspensió de competicions esportives d'àmbit català, atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 552491) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8367/1841319.pdf 
Publicat al DOGC de 17-03-2021 
El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ CLT/683/2021, de 9 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional (ref. BDNS 552675). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8367/1841229.pdf 
Publicat al DOGC de 17-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 18 de març al 8 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/722/2021, de 10 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a obres de millora o per a l'adquisició d'equipament d'empreses d'arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona (ref. BDNS 553016). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8367/1841285.pdf
Publicat al DOGC de 17-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 18 de març al 8 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 553510). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8367/1841315.pdf 
Publicat al DOGC de 17-03-2021 
El termini de presentació de les sol·licituds comença a les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins les 14:00 hores del dia 30 de març de 2021.

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/16/pdfs/BOE-B-2021-12985.pdf 
Publicat al BOE de 16-03-2021 
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto.

FUNDACIÓN COCA-COLA.- Con el fin de estimular el interés por la literatura y la escritura de los más jóvenes, la Fundación Coca-Cola convoca, con carácter nacional, la 60 edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto, edición 2020/2021, de acuerdo con las Bases del mismo que se encuentran publicadas en la dirección http://estaticos.cocacola.es/bases/fundacion/bases-legales-cjt60-2021.pdf 
Publicat al BOE de 16-03-2021

RESOLUCIÓ CLT/704/2021, de 10 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris per a l'any 2021 (ref. BDNS 552863). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1841084.pdf 
Publicat al DOGC de 16-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 17 de març al 29 d'octubre del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/705/2021, de 8 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria, en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1841112.pdf 
Publicat al DOGC de 16-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 17 de març al 13 d'abril del 2021.

ESOLUCIÓ CLT/640/2021, de 4 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes de distribució internacional de produccions d'empreses i entitats del sector de les arts escèniques (ref. BDNS 552132). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1841130.pdf 
Publicat al DOGC de 16-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 17 de març al 13 d'abril del 2021, tots dos inclosos

RESOLUCIÓ CLT/641/2021, de 4 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses del sector del llibre (ref. BDNS 552127). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1841174.pdf 
Publicat al DOGC de 16-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 17 de març al 19 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/665/2021, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats del sector de la música (ref. BDNS 552419). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1841194.pdf 
Publicat al DOGC de 16-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 17 de març al 13 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre que duguin a terme actuacions cíviques, socials, educatives, lúdiques, culturals i esportives en el barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs i que promou el Consorci del Barri de la Mina (ref. BDNS 552541). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1841028.pdf 
Publicat al DOGC de 16-03-2021 
El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) por la que se convocan ayuda a las Federaciones Deportivas Españolas para ayudas a deportistas por resultados obtenidos para el año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-B-2021-12702.pdf 
Publicat al BOE de 15-03-2021 
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a la publicación en el BOE del extracto de la presente Resolución.

Extracto de la Orden de 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Cultura y Deporte por la que se convocan subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-B-2021-12703.pdf 
Publicat al BOE de 15-03-2021 
Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

RESOLUCIÓ CLT/684/2021, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 552458). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840896.pdf 
Publicat al DOGC de 15-03-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 16 de març al 12 d'abril de 2021

RESOLUCIÓ CLT/685/2021, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció i l'edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2021 (ref. BDNS 552457). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840886.pdf 
Publicat al DOGC de 15-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 16 de març al 12 d'abril de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/686/2021, de 5 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2021 (ref. BDNS 552456). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840842.pdf 
Publicat al DOGC de 15-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 16 de març al 12 d'abril de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/666/2021, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la modernització de les llibreries (ref. BDNS 552416). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840789.pdf 
Publicat al DOGC de 15-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 16 al 30 de març del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/667/2021, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'edició de llibres d'interès cultural especial o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana (ref. BDNS 552413). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840805.pdf 
Publicat al DOGC de 15-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 16 al 30 de març del 2021, tot dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/687/2021, de 8 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per col·laborar amb les galeries d'art de Catalunya per a l'adquisició i/o la millora d'equipament tecnològic (ref. BDNS 552534). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840844.pdf 
Publicat al DOGC de 15-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 16 de març al 19 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×