open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 16 al 22 de diciembre de 2023

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 16 al 22 de diciembre de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

22/12/2023

Extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2023 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2023 de las ayudas Torres Quevedo.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/22/pdfs/BOE-B-2023-38434.pdf

Publicat al BOE de 22-12-2023

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será desde el 23 de enero hasta el 13 de febrero de 2024 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/4292/2023, de 14 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2024 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones preferentment desocupades (SOC-FI) (ref. BDNS 733411).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9065/2004519.pdf

Publicat al DOG de 21-12-2023

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 28 de febrer de 2024 i finalitza el 31 d'octubre de 2024. En cas de tramitar l'alta d'una nova especialitat, per emetre la resolució favorable, si s'escau, cal que l'especialitat hagi estat incorporada al Catàleg d'especialitats formatives amb data màxima del 30 de novembre de 2024.

RESOLUCIÓ ACC/4293/2023, de 12 de desembre, per la qual es convoquen les subvencions per a inversions destinades a allotjament temporal de persones treballadores temporeres corresponents a 2024 (ref. BDNS 733569).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9065/2004715.pdf

Publicat al DOGC de 21-12-2023

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2023 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria de Lectorados MAECAECID en Universidades Extranjeras para el curso 2024/2025

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/20/pdfs/BOE-B-2023-38236.pdf

Publicat al BOE de 20-12-2023

Plazo de presentación de solicitudes: Lectorados vacantes y nuevos: del 8 al 25 de enero de 2024. Lectorados de renovación con fecha de inicio entre los meses de julio y octubre de 2024: del 8 al 18 de enero de 2024. Lectorados de renovación con fecha de inicio en diciembre de 2024 y enero de 2025: del 22 al 29 de abril de 2024. El régimen horario del cómputo de plazos se establecerá de acuerdo con el calendario, fecha y hora oficial publicado en la Sede Electrónica de la AECID.

RESOLUCIÓ PRE/4264/2023, de 13 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria pública anticipada del procediment per a la concessió de subvencions en matèria d'afers religiosos, corresponent a l'exercici pressupostari 2024, per a actuacions dutes a terme durant l'any 2023 (ref. BDNS 733299).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9064/2004415.pdf

Publicat al DOGC de 20-12-2023

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació justificativa s'inicia el dia 8 de gener de 2024 i finalitza el 26 de gener de 2024.

RESOLUCIÓ EMT/4267/2023, de 29 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2024 de subvencions per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria, Programa Emprèn Cat (ref. BDNS 732480).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9064/2004343.pdf

Publicat al DOGC de 20-12-2023

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del següent dia hàbil al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza a les 14.00 hores del 22 de gener de 2024.

RESOLUCIÓ EMT/4277/2023, de 5 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada de subvencions de l'any 2024 per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) (ref. BDNS 733090).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9064/2004359.pdf

Publicat al DOGC de 20-12-2023

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del següent dia hàbil al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 14.00 hores del 22 de gener de 2024.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/4266/2023, de 14 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2024 d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades que participen en accions de formació professional per a l'ocupació promogudes pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-BEQUES) (ref. BDNS 733296).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9064/2004371.pdf

Publicat al DOGC de 20-12-2023

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 15 de gener de 2024 a les 9:00 hores i finalitza el 31 d'octubre de 2024 a les 17:00 hores.

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ ACC/4273/2023, de 5 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts al suport al desenvolupament de la Xarxa d'Oficines Empresarials i Col·legials d'impuls a la transició energètica de Catalunya (ref. BDNS 733065).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9064/2004477.pdf

Publicat al DOGC de 20-12-2023

El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies naturals que computen des del 15 de gener de 2024.

Extracto de la Orden de 14 de diciembre de 2023, por la que se aprueba la convocatoria del programa de becas de prácticas 2024 para nacionales españoles en posesión del Máster en Diplomacia y RRII de la Escuela Diplomática o del CEI

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/19/pdfs/BOE-B-2023-38156.pdf

Publicat al BOE de 19-12-2023

Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.  

RESOLUCIÓ EMT/4255/2023, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada de l'any 2024 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (línia 1) (ref. BDNS 732723).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9063/2004179.pdf

Publicat al DOGC de 19-12-2023

El termini de presentació de sol·licituds comença l'1 de febrer de 2024, a les 9.00 hores, i finalitza el 14 de febrer de 2024, a les 14.00 hores.

RESOLUCIÓ EMT/4256/2023, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de la línia 2 de les subvencions destinades a les accions d'acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS) per a l'any 2024 (ref. BDNS 732717).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9063/2004135.pdf

Publicat al DOGC de 19-12-2023

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del 19 de febrer de 2024 i finalitza a les 14.00 hores del dia 1 de març de 2024.

RESOLUCIÓ JUS/4253/2023, de 12 de desembre, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació d'interns en centres penitenciaris i alliberats condicionals durant l'any 2024 (ref. BDNS 733092).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9063/2004171.pdf

Publicat al DOGC de 19-12-2023

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària que ha d'acompanyar la sol·licitud és de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA.

La Fundación Instituto de Empresa (Fundación IE) convoca, para la convocatoria 2024-2025, las becas para ayuda a la realización de programas oficiales de grado y postgrado de IE/IE Universidad. Las bases están publicadas en la web de la Fundación Instituto de Empresa: https://www.ie.edu/es/fundacion-ie/noticias/becas-fundacion-ie-para-el-curso-2024/ 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/18/pdfs/BOE-B-2023-38030.pdf

Publicat al BOE de 18-12-2023

CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

RESOLUCIÓ PRE/4192/2023, de 5 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada del procediment per a la concessió de subvencions per al suport al desenvolupament del programa Esport blanc escolar (EBE) del curs 2023-2024 (ref. BDNS 732117).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9062/2003924.pdf

Publicat al DOGC de 18-12-2023

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el dia 31 de gener de 2024.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/4215/2023, de 29 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2024 en relació amb la concessió de subvencions per a mobilitats a l'estranger per a l'aprenentatge per a les persones participants en el Programa Erasmus+ ITER Mobility (SOC-ERASMUS ITER) (ref. BDNS 732441).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9062/2003894.pdf

Publicat al DOGC de 18-12-2023

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del dia següent de la seva publicació a les 9.00 hores i finalitza el dia 31 de juliol de 2024 a les 17.00 hores. En cas de pròrroga autoritzada pel SEPIE es dictarà resolució d'ampliació del termini de sol·licituds que el fixarà fins el 10 d'octubre de 2024.

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/4220/2023, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, per a l'any 2024 (ref. BDNS 732515).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9062/2003910.pdf

Publicat al DOGC de 18-12-2023

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 15 de gener de 2024 a les 9 h (hora local de Barcelona) i finalitza a les 14 h (hora local de Barcelona) del dia 26 de gener de 2024. 

Extracto de la Resolución de la Presidencia del CSD, de 12 de diciembre de 2023, por la que se convocan ayudas para financiar el desarrollo de proyectos de sistemas audiovisuales digitales para la grabación, captación, medición y análisis de los datos de los procesos de entrenamiento y competición, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/16/pdfs/BOE-B-2023-37866.pdf

Publicat al BOE de 16-12-2023

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este extracto de la convocatoria.

Extracto de la Resolución de 12 de diciembre de 2023, del Organismo Autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas a la distribución internacional de películas cinematográficas españolas correspondiente al año 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/16/pdfs/BOE-B-2023-37867.pdf

Publicat al BOE de 16-12-2023

El plazo de presentación de solicitudes será de veinticinco días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×