menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de colegiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Departament de Biblioteca | Actualitat Jurídica | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Actualitat Jurídica del 26 de novembre al 2 de desembre de 2020

Classificada per matèries

02/12/2020

 Dret administratiu

Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano. BOE núm. 310  26/11/2020

Real Decreto 1042/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por el Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a diversas entidades culturales. BOE núm. 310  26/11/2020

Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos. BOE núm. 310  26/11/2020

DECRET LLEI 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. DOGC núm. 8281  26/11/2020

DECRET 140/2020, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8281  26/11/2020

RESOLUCIÓ TSF/3045/2020, de 25 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel capítol II del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (ref. BDNS 533916). DOGC núm. 8281  26/11/2020

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 535407). DOGC núm. 8281  26/11/2020

Real Decreto 1021/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula, para el ejercicio 2020, la concesión directa de subvenciones en el ámbito del Ministerio de Sanidad a diversas entidades y a la Federación Española de Municipios y Provincias. BOE núm. 311  27/11/2020

CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8263, de 4.11.2020). DOGC núm. 8282  27/11/2020

RESOLUCIÓ PRE/3046/2020, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19. DOGC núm. 8282  27/11/2020

RESOLUCIÓ PRE/3069/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 535840). DOGC núm. 8282  27/11/2020

ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. DOGC núm. 8282  27/11/2020

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/3045/2020, de 25 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel capítol II del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (ref. BDNS 533916) (DOGC núm. 8281, de 26.11.2020). DOGC núm. 8282  27/11/2020

Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOE núm. 312  28/11/2020

Corrección de errores de la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. BOE núm. 312  28/11/2020

RESOLUCIÓ CLT/3058/2020, de 25 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. DOGC núm. 8283  30/11/2020

Real Decreto 1019/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de las subvenciones a la Asociación de Madres y Padres, actualmente Asociación de Familias de Alumnos, del Centro de Educación Infantil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Asociación Aula Cultural de Fomento, para el desarrollo de sus actividades durante el ejercicio presupuestario 2020. BOE núm. 314  01/12/2020

RESOLUCIÓ EDU/3094/2020, de 27 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2 (ref. BDNS 536168). DOGC núm. 8284  01/12/2020

RESOLUCIÓ TSF/3110/2020, de 30 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut econòmic extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils (ref. BDNS 536394). DOGC núm. 8284  01/12/2020

Real Decreto 1048/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención de la Secretaría de Estado para la Unión Europea al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo para el fomento de los valores sociales y culturales en el proceso de integración europea  BOE núm. 315  02/12/2020

Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre, de creación de treinta y tres unidades judiciales COVID-19 correspondientes a la programación de 2020. BOE núm. 315  02/12/2020

Real Decreto 1051/2020, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. BOE núm. 315  02/12/2020

Orden TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, por la que se modifican los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE núm. 315  02/12/2020

Real Decreto 1052/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en materia comercial. BOE núm. 315  02/12/2020

Real Decreto 1053/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre. BOE núm. 315  02/12/2020

Real Decreto 1056/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en el ámbito del medio ambiente, para el ejercicio presupuestario 2020. BOE núm. 315  02/12/2020

Real Decreto 1058/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla para el mantenimiento y la mejora de la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados en el año 2020. BOE núm. 315  02/12/2020

Real Decreto 1059/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la atención y acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. BOE núm. 315  02/12/2020

Dret civil i mercantil

LLEI 14/2020, del 25 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. DOGC núm. 8283  30/11/2020

Real Decreto 1049/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre. BOE núm. 315  02/12/2020

Dret constitucional

CONFLICTE POSITIU DE COMPETÈNCIA núm. 2890-2020, plantejat per la Generalitat de Catalunya respecte a l'escrit de 3 de març de 2020 de la directora de competència de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, pel qual es requereix a l'Autoritat Catalana de la Competència la remissió de l'expedient «Campanya de Consum Estratègic» (sentència). DOGC núm 8283  30/11/2020

Dret fiscal

Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. BOE núm. 312  28/11/2020

Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017. BOE núm. 315  02/12/2020

Dret internacional

Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017. BOE núm. 315  02/12/2020

Dret laboral

ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2021. DOGC núm. 8285  02/12/2020

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×