open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria de Junta de Govern | Premis, Beques i Subvencions

Convocat el Premi Memorial Pedro Martín García 2021

El Premi està destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal. La data límit per a la presentació dels treballs és l’1 de desembre de 2021 fins a les 20:00h.

02/08/2021

1.- Finalitat. El premi “Memorial Pedro Martín García” va ser instituït per honrar la memòria de l’Il·lm. Sr. D. Pedro Martín García, que fou President de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona i que fou considerat com un paradigma de professionalitat, excel·lència jurídica i respecte a l’advocacia.

2.- Participants. Podran concursar al premi tots els col·legiats/des de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona llevat dels:

 1. què hagin participat en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2021,
 2. membres de la Junta de Govern, persones treballadores i persones col·laboradores no docents de l’ICAB.

3. El premi d’aquest concurs està dotat amb la quantitat de 3.000 €.

4.- Característiques dels treballs a concurs. El premi està destinat a guardonar un treball o article sobre Dret Processal Penal. Les característiques dels treballs o articles presentats a concurs hauran de ser les següents:

 1. El text o treball ha de ser original, inèdit i escrit en llengua catalana o
 2. Els treballs o articles presentats podran ser titularitat d’un/a autor/a o de dos coautors/es.
 3. Els treballs presentats tindran una extensió màxima de 500 paraules o de 70.000 caràcters.
 4. El format dels treballs haurà de ser DIN A4 (210 x ), mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
 5. Termini i lloc de presentació. Els treballs, juntament amb la corresponent sol·licitud normalitzada, s’hauran de presentar al Registre General de la seu del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. La data límit per a la presentació dels treballs és l’1 de desembre de 2021 fins a les 20:00h. Per a aquells treballs presentats per correu certificat, es considerarà la data del mata-segells.
 6. Forma de presentació dels treballs. Els treballs o articles s’entregaran en suport paper i per triplicat; i, hauran de ser presentats dins d’un sobre de correus de mida gran sense doblegar els folis del treball.

Igualment, s’adjuntarà un altre exemplar del treball o article en format electrònic.

Dins de l’esmentat sobre gran s’hi dipositarà també un sobre de mida més reduïda i tancat, en què es farà constar el nom de l’autor/a o dels coautors/es i una declaració, signada per l’autor/a o coautors/es de l’article o treball, amb la data corresponent, en què l’autor haurà de fer constar:

 1. Que manifesta expressament el caràcter original del treball o article presentat, així com que aquest article no es còpia, ni modificació, total o parcial, de cap altra obra pròpia o
 2. Que manifesta ser el pacífic titular i en exclusiva dels drets del treball o article i que aquest es troba lliure de càrregues o limitacions en els drets d’explotació.
 3. Que accepta expressament cadascuna de les condicions establertes en aquestes bases.

7.- Resolució del concurs. El Jurat que resoldrà sobre l’atorgament del premi estarà integrat per :

 1. Dos membres de la Junta de Govern, nomenats per la pròpia Junta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
 2. Dos Magistrats de la Secció Segona de l’Audiència Provincial,
 3. El President/a de la Secció de Dret Penal de l’ICAB i
 4. El senyor Daniel Martín Escolà,

El Jurat valorarà especialment el caràcter de novetat, original o controvertit del tema desenvolupat en els treballs presentats a concurs, així com la seva transcendència jurídica futura, teòrica i pràctica.

El Jurat podrà declarar deserta la convocatòria del premi si considera que els diferents treballs presentats no reuneixen la qualitat exigida.

El Jurat té la facultat d’atorgar el premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà compartida pels dos treballs premiats. Si no es presentés cap persona al concurs o el Jurat decidís que el premi queda desert, l’import del premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

El nom del guanyador/a del premi es farà públic durant les activitats d’una de les sessions solemnes organitzades per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2022 o en el marc d’un altre acte organitzat per l’ICAB. L’import dels Premis atorgats estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

8.- Cessió de drets d’explotació de l’obra. L’autor/a o coautors/es premiats cedeixen a l’ICAB, en exclusiva, tots els drets d’explotació del treball o article premiat, en qualsevol forma, en totes les modalitats, per a tots els països i llengües del món i per als terminis màxims de duració que la legislació estableix per a cada modalitat. La dotació econòmica del premi es considerarà un pagament a compte dels drets d’autor i, per tant, l’autor/a no meritarà per cap concepte o altre quantitat diferent de la pròpia del premi fins que s’hagi amortitzat íntegrament l’import d’aquest, el qual tindrà, a efectes del contracte, el caràcter de bestreta.

Els drets d’explotació objecte de cessió comprendran, entre d’altres, els de reproducció, els de distribució, els de comunicació pública, els de transformació i en general, per a totes les modalitats d’explotació i mitjans de difusió coneguts en el moment de l’atorgament del premi.

Entre els drets d’explotació cedits, s’engloben la cessió de drets d’edició en forma de llibre, sota la modalitat de tapa dura o cartoné, tapa flexible, rústica, edicions econòmiques, butxaca, de luxe, de bibliòfil, fascicles, il·lustrades, especials per a empreses o editorials, Cd-rom o altres suports digitals o magnètics, amb inclusió de col·leccions o publicacions periòdiques de forma parcial o completa, i qualssevol altres modalitats conegudes en aquell moment.

En el supòsit que l’ICAB decideixi explotar els drets de l’article o treball, ho podrà fer directament per si mateix o amb qualsevol altre ens o editorial, en exclusiva o no, amb les quals subscriurà els acords que siguin necessaris per a possibilitar-ne la millor explotació i execució, tant a Espanya com a l’estranger.

Si l’ICAB així ho requereix, l’autor/a premiat/da s’obliga a subscriure el contracte d’edició, cessió de drets d’explotació sobre l’article o treball premiat i altres documents que calguin per a formalitzar oportunament aquestes cessions.

9.- Acceptació de les bases. El fet de prendre part en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. La Junta de Govern resoldrà qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

Barcelona, juliol 2021

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona CIF: Q-0863003-J

Contacte: dpd@icab.cat

Finalitat

Gestió de les activitats, serveis o premis organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, així com la comunicació d’informació sobre aquests.

Legitimació

Les bases de convocatòria del premi; la Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, la Llei 7/2016, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Destinataris

Només els necessàries per a l’execució de la convocatòria del

premi i en compliment d’obligacions legals.

 

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades

Informació addicional

Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar la informació addicional següent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? Identitat: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

CIF: Q-0863003-J

Adreça Postal: Carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona

Telèfon: 93 4961880

Contacte dpd@icab.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona tracta la informació que ens faciliteu per la gestió i execució del premi convocat i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats o premis convocats que no estiguin directament relacionats amb el premi convocat, en cas que així ens autoritzeu.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions derivades de l’execució de la convocatòria, fins que s’oposi al tractament o revoqui el consentiment per a les altres finalitats, excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions legals i estatutàries, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del premi convocat.

La base legal per enviar via postal i electrònica informació sobre els serveis, activitats o premis convocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que no estiguin directament relacionats amb el premi convocat és el consentiment.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades d'identificació, codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica i dades econòmiques, financeres i formatives

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona està tractant dades personals que li concerneixin, o

 

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats i interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el
 • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat , sens perjudici del seu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que l’esmentada retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans d’aquesta.

Documents

Contacte

Comparteix

Galeria

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×