open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria de Junta de Govern | Premis i Beques | Premis, Beques i Subvencions

Convocatòria 2021 del Premi Luis del Castillo al millor projecte d’investigació sobre Justícia Penal Internacional i Drets Humans

El Premi, que està dotat amb 3.000 euros, està destinat a guardonar el millor projecte d’investigació presentat a concurs sobre Justícia Penal Internacional i Drets Humans. La data límit per a la presentació dels projectes serà el 16 de desembre de 2021

18/10/2021

El 2017 la Comissió de Justícia Penal Internacional i Dret Humans de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va crear el Premi Luis del Castillo per fer públic reconeixement a aquelles persones físiques o jurídiques i institucions que haguessin destacat per la seva tasca en la defensa dels Drets Humans, així com en l’avenç de la Justícia Penal Internacional.

Luis del Castillo Aragón fou degà (març 2002-febrer 2003) i vicedegà de l’ICAB, promotor i primer president de la Comissió de Justícia Penal Internacional i de Drets Humans de l’ICAB i primer president del Col·legi d’Advocats Penal Internacional (CAPI).

Amb la voluntat de retre homenatge a la figura del degà senyor Luis de Castillo Aragón, així com de  promoure la investigació jurídica en matèria de Justícia Penal Internacional i Drets Humans, la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha instituït una nova modalitat del Premi, que complementarà la modalitat de reconeixement institucional abans mencionada, amb la denominació de Premi Luis del Castillo al millor projecte d’investigació sobre Justícia Penal Internacional i Drets Humans.

En aquest sentit, la Junta de Govern ha convocat la primera edició d’aquest Premi, que es regirà per les BASES següents:

PREMI LUIS DEL CASTILLO AL MILLOR PROJECTE D’INVESTIGACIÓ SOBRE JUSTÍCIA PENAL INTERNACIONAL I DRETS HUMANS

1.- Podran optar al Premi els advocats/des, llicenciats/des i graduats/des en Dret i estudiants d’una Facultat de Dret. No podrà presentar-se al Premi el/la concursant que participi en un altre premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant l’any de la convocatòria, ni tampoc els membres de la Junta de Govern, les persones treballadores o col·laboradores no docents de l’ICAB. Cada concursant només podrà presentar-se al Premi amb un únic projecte d’investigació.

2.- El Premi, que està dotat amb 3.000 euros, està destinat a guardonar el millor projecte d’investigació presentat a concurs sobre Justícia Penal Internacional i Drets Humans.

Les persones interessades hauran de presentar a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, dins del termini establert, la sol·licitud normalitzada publicada en la pàgina web corporativa de l’ICAB com a Annex a les Bases i adreçada a la Junta de Govern, acompanyada de la documentació següent:

 1. a) El títol del tema escollit per la persona concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.
 2. b) La proposta de bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.

  c) El calendari d’execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d’aquest.
 3. d) El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.
 4. e) Un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

El guanyador/a d’aquesta modalitat del Premi haurà de signar amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona un conveni que contindrà les clàusules següents:

 • L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.
 • Subjecció al control d’un assessor/a especialitzat en el tema del treball designat per la Junta de Govern perquè en controli l’execució i orienti el/la concursant durant la realització de l’estudi i que informarà periòdicament la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sobre el seu desenvolupament.
 • Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests la persona beneficiària hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat.
 • La indicació que el beneficiari/a que es retardi en la realització del treball en els terminis fixats, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de retornar al Col·legi el seu import.
 • Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari, prèvia sol·licitud de la persona beneficiària avalada per l’assessor/a.

Un cop finalitzat el projecte d’investigació, el/la concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar juntament amb l’informe final de l’assessor/a que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar-ne la forma i el lloc.

També hi entregarà un exemplar en format electrònic.

3.- El projecte i la documentació complementària abans indicada s’hauran de presentar al Registre General de la seu del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. La data límit per a la presentació dels projectes serà el 16 de desembre de 2021. Per a aquells projectes presentats per correu certificat, es considerarà la data del mata-segells.  

4.- La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona nomenarà el Jurat del Premi, que estarà format per dos dels seus membres, pel president o presidenta de la Comissió de Justícia Penal Internacional  i Drets Humans del Col·legi, per un representant de la família del degà Luis del Castillo Aragón i per dos integrants més de reconegut prestigi especialistes en la matèria objecte del Premi.

El Jurat té la facultat d’atorgar el Premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà distribuïda entre els dos projectes guardonats.

Igualment, el Jurat, que podrà declarar desert el Premi, es reserva el dret de fer menció especial, sense drets econòmics, d’algun dels projectes no premiats que per la seva qualitat i interès se’n facin dignes.

El Jurat podrà fer els suggeriments que estimi convenients per millorar el projecte d’investigació, els quals seran comunicats a la persona interessada per tenir la seva acceptació o observacions.

La decisió del Jurat serà notificada per correu electrònic a les persones interessades i se’n farà publicitat mitjançant els mitjans de comunicació corporatius de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

El lliurament del Premi s’efectuarà en un acte que se celebrarà a la seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, preferentment en el marc dels actes organitzats amb motiu de la celebració de la Festivitat patronal de Sant Raimon de Penyafort,

5.- L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es reserva els drets d’una primera edició del treball resultant en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. La retribució per la cessió de drets d’autor d’aquesta primera edició estarà inclosa en l’import del Premi.

Passats tres mesos després de l’atorgament del Premi sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació, s’entendrà que renuncia a aquesta.

En el supòsit que el treball resultant no sigui publicat pel Col·legi, però sí per un altre editor/a - el/la guanyador/a hauran de demanar expressament la inclusió en totes les edicions del treball d’una referència a que l’obra ha estat guardonada amb el Premi Luis del Castillo al millor projecte d’investigació sobre Justícia Penal Internacional i Drets Humans.

6.- L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

7.- La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases.

Barcelona, octubre de 2021

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
CIF: Q-0863003-J
Contacte: dpd@icab.cat  

Finalitat

Gestió de les activitats, serveis o premis organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, així com la comunicació d’informació sobre aquests.

Legitimació

Les bases de convocatòria del  premi; la Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, la Llei 7/2016, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals;  els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Destinataris

Només els necessàries per a l’execució de la convocatòria del premi  i en compliment d’obligacions legals.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades 

Informació addicional

 

Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar  la informació addicional següent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:  Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
CIF: Q-0863003-J
Adreça Postal: Carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 4961880
Contacte dpd@icab.cat

 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona tracta la informació que ens faciliteu per la gestió i execució del premi convocat i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats o premis convocats que no estiguin directament relacionats amb el premi convocat, en cas que així ens autoritzeu. 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions derivades de l’execució de la convocatòria, fins que s’oposi al tractament o revoqui el consentiment per a les altres finalitats,  excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions legals i estatutàries, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del premi convocat.

La base legal  per enviar via postal i electrònica informació sobre els serveis, activitats o premis convocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que no estiguin directament relacionats amb  el premi convocat  és el consentiment.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades d'identificació,  codis o claus d'identificació, imatges, adreça postal o electrònica i dades econòmiques, financeres i formatives

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona està tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades.  L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats i interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
 • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment  a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat , sens perjudici del seu dret  a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas,  podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que l’esmentada retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans d’aquesta. 

Documents

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×