open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Decret Llei 9/2022, de 5 de juliol, de mesures urgents en matèria de lloguer de vehicles amb conductor

Publicada al DOGC del 7 de juliol de 2022. Entrada en vigor: 08/07/2022. Recordatori. 

24/10/2022

Aquest Decret Llei s'estructura en 15 articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

L'article 1 del Decret Llei determina que el seu objecte és establir condicions per a la realització de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor a Catalunya i, pel que fa al seu àmbit d'aplicació, es disposa que el Decret Llei s'aplica als serveis de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor de caràcter urbà i interurbà que transcorrin íntegrament a Catalunya.

Aquesta regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor té com a objectiu fixar uns continguts aplicables al conjunt d'ens locals de Catalunya, a partir dels quals aquests poden desenvolupar les seves facultats d'ordenació de l'activitat si així ho estimen necessari i procedent.

L'article 2 del Decret Llei estableix, amb caràcter genèric, que la realització de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor requereix l'obtenció d'una autorització emesa per l'Administració competent en funció del caràcter urbà o interurbà del servei a prestar. I, en concret, pel que fa als serveis de caràcter interurbà, afegeix que es poden dur a terme a l'empara de les autoritzacions VTC atorgades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya en ús de les facultats delegades per l'Administració General de l'Estat.

L'article 3 crea una nova modalitat d'autorització VTC, la de caràcter estrictament urbà. El precepte estableix el principi general pel qual l'atorgament de les autoritzacions per a la realització de lloguer de vehicles amb conductor de caràcter urbà correspon als Ajuntaments o als ens metropolitans legalment constituïts.

El Decret Llei omple, encara que sigui provisionalment, el buit normatiu generat per la normativa estatal, amb l'establiment, en l'article 4, de les condicions per atorgar aquestes autoritzacions d'àmbit urbà.

S’estableixen les condicions que han de reunir les persones físiques o jurídiques sol·licitants. És d'especial transcendència la que condiciona aquest atorgament al fet que siguin titulars d'una autorització de lloguer de vehicles amb conductor VTC d'àmbit estatal domiciliada a Catalunya, amb un vehicle que hagi estat adscrit com a mínim durant el darrer any comptador des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.

L'exigència de disposar d'una autorització VTC d'àmbit estatal per accedir a l'autorització urbana es justifica per la necessitat d'optimitzar l'oferta actual d'aquesta modalitat de serveis en l'àmbit interurbà a Catalunya, de manera que no s'incrementi innecessàriament el nombre de vehicles quan aquests poden fer compatibles ambdós àmbits d'actuació, urbà i interurbà, amb l'impacte directe en la presència de flota en circulació, i amb la prevenció de duplicitats en benefici de la reducció d'emissions contaminants a l'atmosfera, i la contribució també a limitar la congestió circulatòria a les ciutats. El precepte exigeix també altres condicionants, com ara que els vehicles han de disposar d'una classificació ambiental d'etiqueta 0, ECO o C. Respecte als conductors i conductores, en primer terme s'estableix un requeriment qualitatiu, el d'estar en possessió del permís de conducció de la classe B o superior, amb almenys dos anys d'antiguitat i, en segon terme, es faculta les administracions locals per tal que puguin exigir condicions formatives específiques adequades a l'àmbit territorial de què es tracti.

Finalment, per garantir els drets dels usuaris del servei davant qualsevol eventualitat, s'estableix que hagin de disposar d'una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil pels danys que puguin patir els viatgers com a conseqüència del transport.

El règim jurídic de les autoritzacions d'àmbit urbà es completa amb la seva intransmissibilitat que estableix l'article 5, exceptuats determinats supòsits quan es tracta d'un empresari individual, i de la seva vigència, que es fixa en un termini inicial de dos anys, prorrogables per dos anys més en el supòsit que estableix l'apartat segon de l'article sis.

Cal fer esment també, vinculat encara al règim jurídic de les autoritzacions d'àmbit urbà, de la disposició transitòria del Decret llei, que determina que les persones titulars d'autoritzacions VTC vigents a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei que vulguin realitzar, amb el mateix vehicle, transport urbà en un determinat àmbit territorial han de presentar la sol·licitud davant l'Administració local competent en el termini comprès entre els dies 1 i 30 de setembre de 2022, i que aquesta Administració ha de resoldre en un període màxim de tres mesos, essent el silenci administratiu de caràcter negatiu.

Aquesta previsió temporal permet garantir la continuïtat de la prestació del servei en un període raonable per a l'obtenció de la nova autorització d'àmbit local.

Pel que fa a les condicions d'explotació de l'activitat, es regulen en l'article 7, en termes anàlegs als que va fixar el Decret llei 4/2019.

L'article 7 del Decret llei disposa que els serveis d'arrendament de vehicles amb conductor urbà i interurbà s'han de precontractar amb anterioritat a la seva prestació en els termes que s'hi estableixen.

A aquesta condició cal afegir el fet que els vehicles adscrits a les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor no poden circular, en cap cas, per les vies públiques a la recerca de clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat prèviament el servei, i han de romandre estacionats a aquest efecte.

Amb aquesta finalitat, quan no s'hagin contractat prèviament o no estiguin prestant servei, els vehicles adscrits a les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor han de romandre estacionats fora de les vies públiques, en aparcaments o garatges.

El compliment necessari del requisit de la precontractació dels serveis fa que, per garantir-lo, el Decret llei estableixi que ha de transcórrer un interval de temps mínim de 15 minuts, entre la contractació i la prestació efectiva del servei, com a mesura objectiva.

Finalment, per regular l'ús correcte de les noves tecnologies en la prestació d'aquest servei, per impedir la captació de viatgers que no hagin contractat prèviament el servei, s'estableix que la geolocalització que permet als clients ubicar prèviament a la contractació els vehicles disponibles adscrits a una autorització d'arrendament de vehicles amb conductor; es considera, als efectes de les condicions d'explotació del servei, que propicia la captació de viatgers, i, per tant, no es pot practicar.

Pel que fa a l'Administració local, el mateix precepte estableix que els ens locals, en exercici de les seves competències sobre l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor, poden establir o modificar les condicions d'explotació del servei en relació amb aquells que transcorrin íntegrament dins del seu àmbit territorial, i singularment poden augmentar l'interval de temps fixat en 15 minuts, sempre que ho facin de manera justificada i proporcionada.

Pel que fa al control i al règim sancionador, els articles 10 a 14 del Decret llei contenen les determinacions relatives als tipus infractors i a les sancions que els corresponen, fonamentals per garantir un control adequat, mitjançant la inspecció, de les condicions establertes en aquest Decret llei per a desenvolupar l'activitat.

Aquest règim es completa amb la previsió que davant determinats fets infractors es pugui adoptar la mesura provisional d'immobilització del vehicle, i fins i tot la revocació de l'autorització.

[LLEIS APROVADES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×