menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Departament de Biblioteca | Biblioteca

Edició especial de les Coedicions Sepín:  “La condena en costas en los procedimientos de nulidad de cláusulas abusivas de entidades bancarias” i “Guía práctica del procedimiento monitorio general”

Reserves fins el 30 de novembre de 2021. La producció i distribució d’aquesta edició es realitzarà a mitjans de desembre. El servei inclou l’enviament gratuït de les obres al domicili.  Preu amb IVA inclòs: 27.50€ CADA OBRA.

26/11/2021

La Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en col·laboració amb l’editorial Sepin posa a la seva disposició l’edició personalitzada de les següents obres:

1) “La condena en costas en los procedimientos de nulidad de cláusulas abusivas de entidades bancarias”

 • Edició Desembre 2021
 • Enquadernació rústica
 • 220 pàgines
 • Mida 21 x 27 cm

Descripció:

 S’hi analitza tota la casuística de la condemna en costes en els diferents processos per nul·litat  de les clàusules abusives bancàries, amb un important raonament doctrinal i recolzat per l’abundant i dispar jurisprudència de les Audiències Provincials i del Tribunal Suprem.

2) “Guía práctica del procedimiento monitorio general”

 • Edició  Desembre 2021
 • Enquadernació rústica
 • 820 pàgines
 • Mida 21 x 27 cm

Descripció:

Estadísticament, el monitori és un dels procediments més utilitzats de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’ Enjudiciament Civil. Regulat als arts. 812 a 818 de la norma rituària, ja tenia una gran tradició en el dret comparat i podem afirmar que ja disposa també d’una enorme popularitat en el nostre territori. .

La seva escassa regulació legal, amb només set articles, planteja molts problemes interpretatius que encara no s’han resolt, d’una manera uniforme, 20 anys després de que entrés en vigor la Llei d’Enjudiciament Civil. 

La casuística dels diferents documents que poden obrir la possibilitat d’aquest procediment és molt rica, i sens dubte són molts els problemes que produeix la fixació de la competència territorial. Determinar quins domicilis són vàlids o no, el domicili desconegut, els seus canvis i, en definitiva, la falta de localització del deutor i la doctrina del “deutor volàtil”, ara recollida legalment, és essencial per a evitar el fracàs del mateix.

D’altra banda, els requisits del deute també han originat moltes resolucions judicials, ja que, tot i l’eliminació del límit quantitatiu, són variades les qüestions controvertides referents al venciment, liquiditat, i determinació del mateix, la procedència o no d’interessos i el nou tràmit d’abusivitat, després de la reforma de l’any 2015, de l’art. 815.4 ha fet que es produïssin molts pronunciaments judicials.

Finalment, la transformació en declaratiu segueix donant lloc a diferents monitoris en funció del Jutjat en  que ens trobem. I és que determinar la vinculació del monitori amb l’ordinari o verbal posterior, fixar les possibilitats al·legatòries, complementàries i probatòries depèn moltes vegades del criteri interpretatiu de cada Jutjador.

Per tal d’abordar aquestes qüestions i moltes altres, aquesta Guia inclou, juntament amb un article doctrinal i dues enquestes que tracten alguns dels problemes més freqüents d’aquest procediment, un esquema que permet el seu seguiment d’una manera ágil, una selecció de la jurisprudència més rellevant sobre els temes més polèmics i, finalment, els formularis més freqüents que s’han de presentar durant el desenvolupament del procediment, convertint aquesta Guia en una eina de treball essencial per a tots els professionals.

Reserves fins el 30 de novembre de 2021 a les 24h. La producció i distribució d’aquesta edició es realitzarà a mitjans de desembre. El servei inclou l’enviament gratuït de les obres esmentades  al domicili.  Preu amb IVA inclòs: Cada obra 27.50€    

>>> ENLLAÇ DE RESERVA COEDICIÓ Condena en costas (Us demanem que confirmeu l’adreça d’enviament) 

>>> ENLLAÇ DE RESERVA COEDICIÓ Guía procedimiento monitorio (Us demanem que confirmeu l’adreça d’enviament)

SUMARI

“La condena en costas en los procedimientos de nulidad de cláusulas abusivas de entidades bancarias”

Introducción. La condena en costas en procedimientos de nulidad de cláusulas abusivas de entidades bancarias.

 1. Del vencimiento objetivo.

 1.1 Estimación de la declaración de nulidad y devolución parcial de cantidades.

 1. De la mala fe o temeridad.

              2.1. Principio del canon de razonabilidad.

2.2. Condena en casos de allanamiento de la entidad bancaria tras la reclamación previa del usuario.

 2.2.1. Condena en costas cuando consta la respuesta denegatoria de la entidad a la asunción de la nulidad de la cláusula aunque no haya podido aportarse la reclamación previa. Inferencia lógica del juicio de correlación.

               2.3. Criterios temporales de ponderación.

2.4 Supuestos de ofrecimiento de cuantías a tanto alzado o distintas de las que debieran corresponder al usuario.

               2.5. Multas coercitivas por abuso de derecho.

               2.6. Desaciertos en la aplicación del principio de la mala fe.

 1. La estimación sustancial.
 2. Existencia de serias dudas de hecho o de derecho. Indemnidad del consumidor y efecto disuasorio inverso.
 3. Impugnación de tasación de costas.

                5.1. Excesivas o indebidas.

                5.2. Informe del Colegio de Abogados.

                5.3. Condena en costas por el incidente generado.

                5.4. Recurso de revisión.

 1. Posible ponderación de las costas procesales por el juzgador.
 2. Fijación de la cuantía procesal e influencia en la determinación de costas.

                7.1. Cuantías ridículas. Inaplicación del límite del art. 394.3 LEC. Dignidad que implica el desarrollo de la abogacía. Proyección sobre el derecho de defensa, indemnidad del consumidor, principio de efectividad y principio pro consummatore (arts. 24 y 51 CE).

 1. Impugnación y recursos frente a pronunciamientos sobre costas.
 2. Tratamiento fiscal de la devolución de cantidades.
 3. Formularios orientadores.

                10.1. Escrito de alegaciones en contra de la exoneración de costas en caso de allanamiento de la entidad tras requerimiento previo.

                10.2. Alegaciones inadmisión a limine frente a impugnación de costas por entidad financiera por indebida formulación.

                10.3. Alegaciones a la impugnación de tasación de costas por excesivas formulada por entidad financiera.

                10.4. Escrito manifestando conformidad con la reducción de honorarios del letrado sin imposición de costas al letrado minutante.

                10.5. Impugnación de tasación de costas por reducción de costas del litigante victorioso.

                10.6. Impugnación de tasación de costas a 0 de ejecución en la que la entidad financiera consigna o paga con anterioridad al despacho de la ejecución y una vez presentada esta.

                10.7 Impugnación de tasación de costas por omisión de los honorarios del perito, siendo admitida la prueba y a pesar de no haberse procedido a su ratificación.

                10.8. Impugnación a la oposición por ejecución de tasación de costas por haber consignado el litigante condenado en cuenta judicial errónea.

                10.9. Recurso de reposición por admisión de impugnación de tasación de costas extemporánea.

                10.10. Impugnación frente a recurso de reposición frente al Decreto de admisión por razón de la cuantía fijada.

                10.11. Demanda de ejecución de costas.

                10.12. Recurso de apelación por ausencia de imposición de costas a la entidad por apreciar el juzgador dudas de derecho.

                10.13. Recurso de apelación por ausencia de imposición de costas a la entidad por considerar el juzgador la restitución parcial de los gastos hipotecarios

SUMARI

“Guía práctica del procedimiento monitorio general”

Presentación

Esquema

Tramitación del juicio monitorio (SP/DOCT/15829)

Doctrina

Diez Reflexiones sobre cuestiones claves del monitorio (SP/DOCT/106999)
    Miguel Guerra Pérez/Abogado
    Director de sepín Proceso Civil

Encuestas

Monitorio que deviene en verbal: ¿Puede el acreedor  aportar documentos con el nuevo escrito de impugnación? ¿Puede ampliarse la reclamación? (SP/DOCT/20967)
    Coordinador: José González Olleros/Magistrado Jubilado

Para la reclamación de rentas impagadas por el arrendatario,  ¿resulta recomendable acudir al procedimiento monitorio  en lugar de al juicio verbal? (SP/DOCT/20174)
    Coordinador: Juan Miguel Carreras Maraña/Magistrado  de la Audiencia Provincial de Palencia

¿Puede una sociedad apoderar a un letrado para  la presentación de un monitorio? (SP/DOCT/2720)
    Coordinador: José González Olleros/Magistrado Jubilado

Formularios
    Petición inicial de juicio monitorio formulada  por el propio acreedor (SP/FORM/4600)
    Petición inicial de juicio monitorio con intervención  letrada (SP/FORM/4601)
    Petición inicial de juicio monitorio de reclamación  de rentas o cantidades debidas (SP/FORM/4608)
    Petición inicial de juicio monitorio por reclamación  de facturas (SP/FORM/4611)
    Petición inicial de juicio monitorio para reclamación  de honorarios profesionales de abogado (SP/FORM/4612)
    Petición inicial de juicio monitorio de reclamación de deuda  contraída a través de Internet (SP/FORM/3907)
    Petición inicial de juicio monitorio para reclamación  de letras de cambio (SP/FORM/4616)
    Petición inicial de juicio monitorio por impago de cargos bancarios  derivados de compra de mercancías (SP/FORM/4618)
    Petición inicial de juicio monitorio por reclamación de las cantidades  a devolver por la aplicación de una cláusula suelo (SP/FORM/7095)
    Aceptación de la reducción de la cantidad propuesta  por el juez (SP/FORM/4628)
    Escrito de solicitud de averiguación del domicilio cuando  el requerimiento de pago es fallido (SP/FORM/3422)
    Escrito comunicando el deudor haber ingresado el importe  de la deuda (SP/FORM/3121)
    Escrito comunicando el acreedor haber cobrado la deuda  reclamada al deudor (SP/FORM/3122)
    Solicitud de terminación de proceso monitorio por falta  de pago (SP/FORM/3432)
    Solicitud para que se despache ejecución  en un proceso monitorio (SP/FORM/3748)
    Escrito del deudor alegando cláusula abusiva (SP/FORM/8651)
    Oposición a la petición de juicio monitorio con intervención  letrada y transformación en verbal (SP/FORM/3408)
    Oposición a la petición de juicio monitorio con intervención  letrada y transformación en ordinario (SP/FORM/4621)
    Oposición a la petición de juicio monitorio que se basa en impago  de productos adquiridos en Internet (SP/FORM/4245)
    Oposición del deudor alegando pluspetición y reconociendo  adeudar parte de la cantidad que se reclama (SP/FORM/3409)
    Impugnación en verbal derivado de la oposición a la petición  del juicio monitorio (SP/FORM/6499)
    Demanda como consecuencia de oposición  de monitorio (SP/FORM/5884)
    Escrito del oponente interesando la condena en costas por no haber  interpuesto el acreedor demanda de juicio ordinario (SP/FORM/3423)
    Solicitud de complemento de decreto que archiva  sin imposición de costas (SP/FORM/3429)
    Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado  en verbal (SP/FORM/3123)
    Escrito del deudor planteando declinatoria una vez transformado  en ordinario (SP/FORM/3124)
    Solicitud de devolución de documentos para presentar monitorio/declarativo  ante requerimiento negativo (SP/FORM/3424)

Jurisprudencia

Legalidad del monitorio y jurisprudencia del TJUE

Naturaleza y finalidad

Deuda
    Requisitos de la deuda
        Desaparición del límite cuantitativo
        Deuda determinada y líquida
        Exclusión de deudas de valor
        Vencimiento anticipado
            A favor
            En contra
    Control de abusividad
    Origen de la deuda
        Accidente de tráfico
        Aval
        Bancarios
            A favor
            En contra
        Cesión de créditos
        Cláusula penal
        Compraventa
        Contratos de consumidores
        Contrato de suministro y telefonía
        Créditos de mutuas y asistencia sanitaria
        Cuotas de Colegios Profesionales
        Ejecución hipotecaria
        Escritura pública
        Fianzas
        Financieras
        Honorarios de abogados, procuradores y peritos
        Laudo arbitral
        Obligaciones de entregar o hacer
        Reconocimientos de deuda
        Rentas arrendaticias
        Renting
        Responsabilidad de los administradores
        Repetición por el Consorcio de Compensación de Seguros
        Seguros
        Tarjetas de crédito
            A favor
            En contra
        Tarjetas de compra
        Títulos cambiarios
        Títulos ejecutivos
        Transporte

Intereses
    Doctrina general
    Carácter abusivo
        General
        Control de oficio
    Carácter usurario
    Anteriores a la petición
    Posteriores a la petición y hasta el requerimiento/pago
    Posteriores al despacho de ejecución
    En caso de transformación en declarativo

Base documental
    Acreditación documental
    Principio de prueba
    Forma
        Soportes electrónicos
        A favor de la fotocopia
        A favor del original
    Tipos
        Certificaciones unilaterales
            A favor
            En contra
        Certificaciones del Consorcio de Compensación de Seguros
        Documentación cambiaria: letras de cambio, cheques y pagarés
            A favor
            En contra
        Facturas y albaranes
        Minutas de honorarios de abogados, procuradores y peritos
            A favor
            En contra
        Títulos ejecutivos
            A favor
            En contra

Procedimiento
    Jurisdicción
        Civil/Contenciosa
        Sumisión a arbitraje
    Competencia
        Objetiva
        Juzgados de lo Mercantil/1.ª Instancia
        Juzgado que conoce del concurso/1.ª Instancia
        Juzgado de Paz
        Funcional
            Verbal y ordinario posterior
            Ejecución posterior
        Territorial
            Domicilio del deudor
            Domicilio desconocido
            Domicilio en el extranjero
            Cambios de domicilio
            Varios deudores
            Fuero subsidiario del requerimiento de pago
            Sociedad mercantil
            Con intervención de organismo público
            Acumulación de acciones: a favor de la aplicación del art. 53.2 LEC
            Acumulación de acciones: en contra de la aplicación del art. 53.2 LEC
            Apreciación de oficio: a favor
            Apreciación de oficio: en contra
            Declinatoria
            Declarativo posterior al monitorio
    Exclusión de sumisión
    Capacidad
        Especial referencia a la representación de las personas jurídicas
            Corriente jurisprudencial restrictiva
            Corriente jurisprudencial extensiva
    Legitimación
        Activa
        Pasiva
        Cesión de créditos
        Hereditaria
    Litisconsorcio pasivo necesario
    Litispendencia
    Postulación
        Intervención preceptiva/no preceptiva de abogado y procurador
    Petición inicial
        Forma
        Subsanación
    Acumulación de acciones
        A favor
        En contra
    Medidas cautelares
        A favor
        En contra
    Requerimiento de pago
        Efectuado con empleado del deudor y posteriormente en Secretaría
        Averiguación de domicilio
        Imposibilidad de averiguación domicilio
        Vía edictal
            A favor en PH
            En contra del resto de deudas
        Mediante auxilio judicial
            A favor
            En contra
    Pago
        Consignación
        Extrajudicial
        Parcial
        Previo
    Despacho de ejecución
        Plazo de espera del art. 548 LEC
        Presentación de documentos
        Exigencia de demanda ejecutiva
        Pluralidad de deudores
        Ampliación de la ejecución
    Eficacia de cosa juzgada
    Oposición
        Aspectos formales
        Motivos fundados y motivados
        Motivos o razones sucintas
        Efectos
        Plazo
        Pluralidad de deudores
    Impugnación
    Transformación en declarativo
        Nuevos motivos de oposición en el verbal u ordinario
            A favor
            En contra
        Formalidades
        Dependencia del verbal u ordinario del proceso monitorio
        Problemas del verbal
            Impugnación
            Vista
            Aportación de nuevos documentos y pruebas en la vista
            Abogado y procurador
            Excepciones procesales
            Modificación en la reclamación/ampliación
            Otros
        Problemas del ordinario
            Plazo para la demanda: días hábiles e inhábiles
            Plazo para la demanda: cómputo desde el traslado
            Plazo para la demanda: cómputo desde la admisión de la oposición
            Falta de presentación de la demanda
            Ampliación de demanda
            Modificación en la reclamación
            Errores en la presentación
            Aportación de nuevos documentos y pruebas
            Efectos de la no presentación de demanda
    Reconvención y compensación
    Costas
        En caso de allanamiento
        En caso de desistimiento
        En caso de inadmisión de la petición
        En caso de pago
            A favor de la imposición
            En contra de la imposición
        En caso de despacho de ejecución
        En caso de transformación en declarativo
        En caso de satisfacción extraprocesal
        Otros
    Tasas judiciales
        Supuestos y momento de devengo
        Efectos del impago de la tasa
            A favor de la admisión
            En contra de la admisión
    Recursos
        Frente al archivo del monitorio
        Frente a la admisión y el requerimiento de pago
        Frente a la apreciación de falta de competencia
        Frente a denegación de la oposición
        Frente al despacho de ejecución
        Frente a resoluciones una vez transformado en declarativo
        Frente a sentencia dictada en declarativo
Monitorio europeo

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 20 al 26 de maig de 2023

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.
 • Biblioteca

  Consulta la Biblioteca Digital de l'ICAB

  Més de 15.000 continguts jurídics (e-Books, articles, revistes digitals, codis…) a text complet i de gran utilitat per a la pràctica professional.
 • Novetats Jurídiques | Biblioteca | Actualitat Jurídica | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

  Actualitat Jurídica del 18 al 24 de maig de 2023

  Classificada per matèries.

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×