open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Departament de Biblioteca | Biblioteca

Edició especial de les Coedicions de Sepín: “Guía de plazos civiles, mercantiles, penales, administrativos y laborales. 2ª ed.” i “Guía práctica para impugnar la plusvalía municipal. 5ª ed"

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), ​​en col·laboració amb l'editorial Sepín, posa a la vostra disposició l'edició personalitzada d'aquestes obres. Reserves fins al 30 de juny de 2022.

29/06/2022

 

1) “Guía de plazos civiles, mercantiles, penales, administrativos y laborales. 2.ª edición”

 • Edició Març 2022
 • Enquadernació rústica
 • 349 pàgines
 • Mida 21 x 27 cm

Descripció:

En aquesta segona edició de la Guia de terminis substantius i processals es posa de relleu, un cop més, la importància d’aquests en el món jurídic, ja que el temps i la seva gestió són essencials no només a la vida diària, sinó també en el món del Dret i de l’exercici professional on, moltes vegades, arribar tard i no arribar és el mateix. Recopilació de més de 2.300 terminis dels quatre ordres jurisdiccionals.

Són milers els exemples que se’ns plantegen diàriament i que contemplen les múltiples lleis substantives de cadascuna de les branques del Dret.

 • En què afecta la suspensió dels terminis de prescripció i de caducitat després de la declaració de l’Estat d’Alarma com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19?
 • Quant dura el meu contracte d’arrendament? Quin és el termini per impugnar un acord de la Comunitat de Propietaris? I per reclamar a la meva assegurança un sinistre a l’habitatge?
 • Sabem quan es poden cancel·lar els antecedents penals? Quan prescriuen els delictes comesos per un menor d’edat?
 • Quin és el nou termini per recórrer en alçada contra  el silenci administratiu? O, per presentar una reclamació economicoadministrativa, cóm és el còmput del termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la notificació?
 • Quin és el termini per reclamar contra un acomiadament? O contra l’assetjament laboral?

No oblidem que el coneixement dels diferents terminis substantius i processals pot portar a guanyar el plet, però no tenir-los presents o cometre una errada en el còmput provoca el resultat advers, que es pot arribar a pagar molt car, fins i tot determinant responsabilitat dels advocats i procuradors.

2) “Guía práctica para impugnar la plusvalía municipal. 5ª Ed.” Adaptada a la STC 26-10-2021, al RDL 26/2021 y a las últimas resoluciones de Juzgados y Tribunales

 • Edició  Abril 2022
 • Enquadernació rústica
 • 250 pàgines
 • Mida 21 x 27 cm

Descripció:

Obra adaptada a les últimes resolucions de Jutjats i Tribunals i, especialment, a la Sentència del Tribunal Constitucional de 26 d’octubre de 2021 que ha declarat inconstitucional el sistema objectiu de càlcul de l’impost, a més al Reial Decret Llei 26/2021, que ha modificat l’impost per adaptar-lo a les exigències del Tribunal Constitucional.

En concret, realitza una anàlisi exhaustiva de les possibilitats d’impugnació de les liquidacions i autoliquidacions de l’impost, després de la declaració d’inconstitucionalitat, i de les vies que hi ha per recuperar allò que s’ha pagat.

D’altra banda, s’actualitza la Guia amb l’última jurisprudència dictada sobre les diferents maneres d’acreditar, en cada cas, la inexistència d’increment de valor del terreny, a més de la possibilitat de reclamar la devolució de l’impost basant-se en errors en la seva valoració cadastral. També fa referència a la suspensió de terminis tributaris amb motiu de la COVID-19 i a la incidència que aquesta qüestió encara té en els recursos contra la plusvàlua municipal. Estadísticament, el monitori és un dels procediments més utilitzats de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil. Regulat als arts. 812 a 818 de la norma rituària, ja tenia una gran tradició en el dret comparat i podem afirmar que també avui disposa d’una enorme popularitat al nostre territori.

La seva escassa regulació legal, continguda en només set articles, planteja múltiples problemes interpretatius encara no resolts, de manera uniforme, 20 anys després de que entrés en vigor la Llei d’Enjudiciament Civil.

Reserves fins al  30 de juny de 2022 a les 24h. La producció i distribució d’aquesta  edició es realitzarà a mitjans de juliol. El servei inclou l’enviament gratuït de les obres esmentades al domicili.  Preu amb IVA inclòs: Cada obra 29.90€. Les dues obres: 48.90€

SUMARIS

1) Guía de plazos civiles, mercantiles, penales, administrativos y laborales. 2.ª edición

Civil

Arrendamientos rústicos
Arrendamientos Urbanos
Consumidores y Usuarios
Derecho al honor, a la intimidad y propia imagen
Derechos reales
Familia y persona
Inmobiliario
Obligaciones y Contratos
Propiedad Horizontal
Responsabilidad extracontractual
Seguro
Sucesiones

Mercantil

Concursal Ley 22/2003
Propiedad Industrial
Propiedad intelectual
Sociedades de Capital
Texto Refundido Ley Concursal

Proceso civil

Abogado
Abstención
Aclaración, corrección y subsanación
Actos de comunicación
Actuaciones procesales
Acumulación
Allanamiento
Arbitraje
Asistencia Jurídica Gratuita
Caducidad
Competencia
Costas
Cuestiones incidentales
Declinatoria
Depósito para recurrir
Desahucio por falta de pago
Desistimiento
Diligencias Preliminares
Documentos
Ejecución
Enervación
Entrada en domicilio para ejecución forzosa medidas de protección de menores
Exhortos
Ingreso de menores con problemas de conducta en centros de protección específicos
Intervención
Juicio Ordinario
Juicio Verbal
Jurisdicción Voluntaria
Liquidación de daños y perjuicios
Litispendencia
Mediación
Medidas Cautelares
Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional
Nulidad de actuaciones
Peritos
Procesos especiales
Procurador
Prueba
Rebeldía
Reconstrucción de autos
Recursos
Recusación
Renuncia
Rescisión de sentencia firme
Revisión de sentencias firmes
Satisfacción extraprocesal
Sentencia
Subasta
Sucesión procesal
Suspensión del proceso
Tasa judicial
Tercerías
Testigos
Transacción
Vistas

Penal

Cancelación de antecedentes penales
Prescripción de delitos
Prescripción de delitos cometidos por menores de edad
Prescripción de medidas de seguridad
Prescripción de penas

Proceso Penal

Calificaciones provisionales
Cómputo de plazos en los procedimientos penales
Juicio por delitos leves
Juicios rápidos
Plazos máximos de instrucción
Procedimiento abreviado
Procedimiento ante el Tribunal del Jurado
Procedimiento de decomiso autónomo
Procedimiento de hábeas corpus
Procedimiento por aceptación de decreto
Procedimiento por injurias o calumnias contra particulares
Procedimiento por responsabilidad penal de menores
Procedimiento sumario u ordinario
Recursos penales
Recusación penal

Administrativo

Extranjería
Procedimiento administrativo
Tráfico
Tributario

Proceso contencioso-administrativo

Acumulación de acciones
Ejecución provisional. Alegaciones
Ejecución provisional. Resolución
Habilitación de días inhábiles
Acumulación de acciones
Acumulación de recursos
Competencia
Cuantía
Diligencias preliminares
Ejecución de sentencias
Jurisdicción
Medidas cautelares
Pretensiones de las partes
Procedimiento abreviado
Procedimiento Cuestión de ilegalidad
Procedimiento de Derechos Fundamentales contencioso
Procedimiento para declaración de extinción de partidos políticos
Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado
Procedimiento suspensión administrativa de acuerdos
Recurso contencioso
Recurso contra la inactividad
Recurso contra vía de hecho
Recurso de apelación contencioso
Recurso de casación contencioso
Recurso de casación contencioso contra autos de medidas sanitarias urgentes
Recurso de reposición contencioso
Recursos contra resoluciones del Letrado de la Administración

Laboral y Seguridad Social

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Proceso Laboral

Actos de comunicación
Actuaciones procesales
Acumulación de acciones
Competencia
Ejecución de sentencias
Evitación del proceso
Medios de impugnación
Proceso ordinario
Procesos especiales
Recusación

2) “Guía práctica para impugnar la plusvalía municipal. 5ª Ed.” Adaptada a la STC 26-10-2021, al RDL 26/2021 y a las últimas resoluciones de Juzgados y Tribunales

Introducción: crónica de una muerte anunciada
Cuestiones generales

¿Cómo funciona el IIVTNU?
    1. ¿Qué grava el impuesto?
    2. ¿Qué incrementos de valor no están sujetos al impuesto?
    3. ¿Qué incrementos de valor están exentos del impuesto?
    4. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto?
    5. ¿Qué plazo hay para presentar el impuesto?
    6. La caducidad del procedimiento de declaración con liquidación, una vía alternativa para anular las liquidaciones del IIVTNU
    7. ¿Cuánto se paga por este impuesto?
    8. Cuidado con la “opción tributaria” incluida en la nueva regulación del IIVTNU
    9. Sobre la posible inconstitucionalidad de la nueva normativa del IIVTNU y la conveniencia de plantear una reclamación preventiva
Cómo recurrir y qué hago con la deuda mientras recurro
    1. Recurrir no es lo mismo que pagar un impuesto
    2. ¿Cuál es el plazo para recurrir? Implicaciones del COVID-19
    3. ¿Qué recurso debo interponer?
    4. Procedimiento a seguir cuando la liquidación que se notificó en su día ya es firme
    5. ¿Cuándo procede iniciar el procedimiento de devolución de ingresos indebidos?
    6. ¿Cómo afectan a los contribuyentes las sentencias que han declarado inconstitucional el IIVTNU?
    7. ¿Qué puedo hacer con la deuda tributaria que se me exige mientras recurro?
    8. ¿Qué plazo tengo para pagar, solicitar un aplazamiento o fraccionamiento o solicitar la suspensión de la deuda? Implicaciones del COVID-19
    9. ¿Qué pasa si dejo pasar el plazo sin pagar, solicitar el fraccionamiento o la suspensión de la deuda?
¿Puede recurrir el IIVTNU quien no es el sujeto pasivo?
    1. A favor: Tribunal Superior de Justicia de Madrid
    2. En contra: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada)
    3. El Tribunal Supremo aclara quién está legitimado para recurrir en vía contencioso-administrativa
    4. ¿Qué pasa con los contribuyentes del IIVTNU que se vean afectados por el nuevo valor de referencia del Catastro?

La inconstitucionalidad del sistema de cálculo del IIVTNU: vías de impugnación

La declaración de inconstitucionalidad del sistema objetivo de cálculo del IIVTNU (STC 182/2021)
    1. Introducción
    2. Overruling del Tribunal Constitucional. ¿Una decisión imprevisible?
    3. La declaración de inconstitucionalidad, y su limitación de efectos
    4. Precedentes de la limitación de efectos en las declaraciones de inconstitucionalidad
    5. La necesaria motivación de las sentencias del Tribunal Constitucional
Litigiosidad tras la declaración de inconstitucionalidad (STC 182/2021)
    1. Introducción
    2. La limitación de los derechos procesales de los contribuyentes. ¿Cuestión de legalidad?
    3. La cuestionable fecha de limitación de efectos de la declaración de inconstitucionalidad
    4. Recurrir antes de la publicación de la sentencia en el BOE. ¿Sirvió de algo?
    5. Litigiosidad en el IIVTNU tras la declaración de inconstitucionalidad
    6. El “limbo fiscal” del IIVTNU. ¿A qué situaciones afecta?

La impugnación del IIVTNU con base en las SSTC 59/2017 y 126/2019

Las sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad del IIVTNU
    1. Las Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero y 1 de marzo de 2017
    2. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017
    3. La importante Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2018
    4. El IIVTNU también es inconstitucional cuando resulte confiscatorio
¿A quién corresponde probar que no se ha producido un incremento del valor del terreno?
    1. ¿A quién corresponde probar que el valor del terreno no se ha incrementado tras las sentencias del Tribunal Constitucional?
    2. La prueba de que el impuesto exigido es confiscatorio
    3. Conclusión
¿Cómo puede el contribuyente probar que el valor del terreno no se ha incrementado?
    1. El valor probatorio de las escrituras de adquisición y transmisión del terreno antes y después de la declaración de inconstitucionalidad
    2. ¿Qué medios de prueba puede utilizar el contribuyente para respaldar la valoración que conste en las escrituras?
    3. El informe pericial: ¿qué contenido debe tener y cuándo aportarlo?
    4. Prueba pericial mediante perito insaculado. ¿Por qué no?
    5. ¿Qué validez como prueba tiene la contabilidad?
    6. Medios de prueba “low cost”
    7. La prueba de la ausencia de incremento de valor del terreno, en supuestos dudosos
    8. Desmontando la prueba pericial de la Administración. ¿Son realmente imparciales los peritos de la Administración?
    9. Conclusión

Otras vías de impugnación

¿Puede impugnarse el IIVTNU cuando hay errores o discrepancias en la información catastral?
    1. ¿Hay que pagar el IIVTNU si el terreno transmitido está clasificado urbanísticamente como urbanizable?
    2. ¿Los terrenos urbanizables son rústicos a efectos catastrales? La Sentencia de 26 de marzo de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
    3. La Sentencia de 30 de mayo de 2014 del Tribunal Supremo
    4. La Ley 13/2015, de 24 de junio: una solución incompleta
    5. El IIVTNU de los suelos urbanizables, antes del 1 de enero de 2015: ¿puede solicitarse la devolución?
    6. Impugnación del IIVTNU cuando hay discrepancias entre la superficie real del inmueble y la que consta en el Catastro
    7. Efectos que tiene la anulación total o parcial de valores catastrales sobre las liquidaciones firmes de plusvalía municipal
    8. Impugnación del IIVTNU cuando el contribuyente constata que el valor catastral de su terreno es muy elevado
    9. ¿Puede impugnarse el valor catastral de un terreno con motivo del recurso planteado contra la liquidación del IIVTNU?
¿Puede recuperarse el IIVTNU pagado con motivo de la disolución de una comunidad de bienes?
    1. Interpretación tradicional de la Dirección General de Tributos: las consultas V2669-10 y V0829-09
    2. Cambio de criterio: las consultas V0239-16 y V1702-16
    3. Efectos del cambio de criterio para los contribuyentes

Anexo: formularios

Solicitud de rectificación de autoliquidación del IIVTNU
Solicitud de rectificación de autoliquidación del IIVTNU (inconstitucionalidad STC 182/2021)
Recurso de reposición frente a liquidación del IIVTNU
Recurso de reposición frente a liquidación del IIVTNU (inconstitucionalidad STC 182/2021)
Reclamación económico-administrativa frente a liquidación del IIVTNU (procedimiento abreviado – deudas inferiores a 6.000 euros)
Reclamación económico-administrativa frente a liquidación del IIVTNU (procedimiento abreviado – deudas inferiores a 6.000 euros, STC 182/2021)
Reclamación económico-administrativa frente a liquidación del IIVTNU (procedimiento ordinario – deudas superiores a 6.000 euros)
Interposición de recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado – deudas inferiores a 30.000 euros)
Interposición de recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario – deudas superiores a 30.000 euros)

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×