open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Titulars

LLEI 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions

Publicada al BOE de 29 de juny de 2022

27/09/2022

Entrada en vigor: 30.06.2022, tret del que fa referència al dret dels usuaris finals a no rebre trucades no desitjades amb fins de comunicació comercial contemplat a l'article 66.1.b), que entrarà en vigor en el termini d'un any des de la publicació de la llei al BOE (és a dir, el 29.06.2023). Fins aquell moment, els usuaris finals dels serveis de comunicacions interpersonals disponibles al públic basats en la numeració poden continuar exercitant el dret a oposar-se a rebre trucades no desitjades amb fins de comunicació comercial que s'efectuïn mitjançant sistemes diferents dels establerts a l'article 66.1 .a) ia ser informats d'aquest dret.

Entre les modificacions introduïdes pel Senat, ha quedat ratificada pel Congrés la disposició addicional trentena relativa a la universalització de l'accés a internet a una velocitat mínima de 100 mbit per segon en el termini d'un any. A més, mitjançant una addició a l'article 64, els serveis d'atenció al client s'han de oferir en castellà i en la llengua oficial de la comunitat autònoma.

La Llei General de Telecomunicacions té com a objecte «la regulació de les telecomunicacions, que comprèn la instal·lació i explotació de les xarxes de comunicacions electròniques, la prestació dels serveis de comunicacions electròniques, els seus recursos i serveis associats, els equips radioelèctrics i els equips terminals de telecomunicació».

L'àmbit d'aplicació d'aquesta llei és «el domini públic radioelèctric utilitzat per part de totes les xarxes de comunicacions electròniques», i en queden exclosos els serveis de comunicació audiovisual, els d'intercanvi de vídeos a través de plataforma, els continguts audiovisuals transmesos a través de les xarxes i el règim bàsic dels mitjans de comunicació social de naturalesa audiovisual recollit a l'article 149.1. 27a de la Constitució.

La llei consta de cent catorze articles agrupats en vuit títols, trenta disposicions addicionals, set de transitòries, una de derogatòria, set de finals i tres annexos. El títol I comprèn les disposicions generals, en què sestableixen els ja esmentats objecte i àmbit daplicació, juntament amb els objectius de la mateixa.

El títol II «Subministrament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques en règim de lliure competència» regula el règim general de subministrament de xarxes i de prestació de serveis, recull el dret d'accés dels operadors a xarxes i recursos associats i regula les competències de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència en matèria de resolució de conflictes entre operadors i el dret daccés dels operadors a la numeració.

En el tercer títol, «Obligacions de servei públic i drets i obligacions de caràcter públic en el subministrament de xarxes i en la prestació de serveis de comunicacions electròniques», obliga les Administracions Públiques que el planejament urbanístic prevegi la dotació d'infraestructures necessària telecomunicacions i garanteix el dret d'accés dels operadors a infraestructures d'Administracions públiques ia infraestructures lineals com ara electricitat, gas o aigua. Així mateix, es recullen en aquest títol III les obligacions de servei universal i les relacionades amb la integritat i la seguretat de les xarxes, així com els drets dels usuaris de les telecomunicacions. Al títol IV, «Equips de telecomunicació», es regulen els requisits essencials que han de complir aquests equips, l'avaluació de la seva conformitat amb aquests requisits i la vigilància del mercat, establint-se, a més, les condicions que han de complir les instal·lacions i els instal·ladors.

Els títols V i VI, domini públic radioelèctric i l'administració de les telecomunicacions respectivament, versen sobre l'objectiu de l'ús de l'espectre d'aconseguir la cobertura del territori nacional i sobre les competències que té atribuïdes la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència com a Autoritat Nacional de Reglamentació independent i les que corresponen al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital com a Autoritat Competent.

El títol VII, «Taxes en matèria de telecomunicacions», manté la regulació anterior amb algunes millores derivades de l'experiència adquirida a l'aplicació d'aquesta matèria. El VIII Inspecció i règim sancionador manté i reforça les potestats inspectores i recull la tipificació d'infraccions i la classificació i quantia de les sancions.

Les disposicions addicionals recullen, entre altres qüestions, la interoperabilitat de receptors de serveis de comunicació audiovisual radiofònics per a automòbils, de receptors de serveis de ràdio de consum i equips de consum utilitzats per a la televisió digital, la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques de cinquena generació o la coordinació dels ajuts públics a la banda ampla i al desenvolupament de l'economia i l'ocupació digitals i nous serveis digitals.

Per part seva, les disposicions transitòries regulen diferents aspectes que facilitaran la transició cap a l'aplicació d'aquesta nova llei, com els plans de preus del servei universal o el règim transitori per a la fixació de les taxes.

Cal advertir que s'introdueixen novetats importants en matèria de domini públic radioelèctric, incorporant mesures que faciliten l'ús compartit de l'espectre radioelèctric per operadors i evitant restriccions indegudes a la implantació de punts d'accés sense fil per a petites àrees.

Addicionalment, amb l'ànim de promoure la previsibilitat regulatòria i la recuperació de les inversions, s'amplien els terminis de durada mínims i màxims de les concessions d'ús privatiu del domini públic radioelèctric amb limitació de nombre, de manera que aquestes concessions tenen una durada mínima de vint anys i poden tenir una durada màxima, si s'atorga el termini màxim de pròrroga, de fins a quaranta anys.

La llei incorpora, així mateix, avenços en matèria de protecció dels drets dels usuaris finals dels serveis de telecomunicacions, reforçant, per exemple, les obligacions de transparència i regulant els contractes empaquetats.

A més, es revisa la normativa sobre accés i anàlisi de mercat, s'actualitza la normativa sobre servei universal de telecomunicacions i s'introdueixen mesures en matèria de seguretat destinades a gestionar els nous riscos a què es veuen sotmeses les xarxes i els serveis.

Recull, d'acord amb el Codi, la possibilitat que la Comissió Europea estableixi tarifes úniques màximes de terminació de trucades de veu a escala europea, i es reforça el funcionament del número 112 com a número de crida d'emergència a tot Europa, establint l'obligació que aquest número sigui accessible a persones amb discapacitat. Així mateix, s'introdueix un sistema d'alertes públiques a través dels serveis mòbils en cas de grans catàstrofes o emergències imminents o en curs.

Finalment, s'incorpora a la llei la classificació dels serveis de comunicacions electròniques que conté el Codi. D'aquesta manera, es distingeix entre serveis d'accés a internet, serveis de comunicacions interpersonals i serveis consistents, totalment o principalment, en el transport de senyals, com són els serveis de transmissió utilitzats per a la prestació de serveis màquina a màquina i per a la radiodifusió. Alhora, dins dels serveis de comunicacions interpersonals es diferencien els serveis de comunicacions interpersonals basats en numeració i els serveis de comunicacions interpersonals independents de la numeració, segons permetin o no, respectivament comunicacions amb recursos de numeració pública assignats, és a dir, de un nombre o números dels plans de numeració nacional o internacional».

A l'àmbit de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (LPACAP), es modifica l'article 9.2.c), així com article 10.2.c) i s'afegeix una nova disposició addicional 7a.

Alhora, amb la publicació d'aquesta nova norma queda derogada la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, a excepció de la seva disposició addicional setzena i les disposicions transitòries setena, novena i dotzena. No obstant això, la derogació de les disposicions finals primera, segona, tercera, quarta, cinquena i setena de la Llei 9/2014, de 9 de maig, no afectarà els continguts de les normes legals modificades per aquestes, que es mantenen en els seus termes actualment vigents.

[LLEI APROVATS. CORTS GENERALS]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×