open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

LLEI 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1 /2002, de 29 de novembre

Publicades al BOE de l’1 de juliol de 2022

25/07/2022

Entrada en vigor: 02.07.2022

La llei modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, afegint un capítol XI --Fons de pensions d'ocupació de promoció pública oberts, que incorpora uns nous arts. 52 a 74— i modificant l'article 4.1.a) quant al paràgraf setè i s'afegeix un paràgraf vuitè, l'article 5.1.a) 1r, l'article 5.1.a) 2n l'article 5.3 a) (amb efectes d'1 de gener de 2023), l'article 9, apartat 5 i el primer paràgraf de l'article 35.1

Entre d'altres, s'hi introdueixen una disposició addicional desena, sobre adaptació dels plans de pensions d'ocupació o altres instruments de previsió social empresarial preexistents; una disposició addicional onzena, sobre plans de pensions en l'àmbit de les administracions públiques; una disposició addicional dotzena sobre l'aplicació a les comunitats autònomes amb competència exclusiva en matèria de mutualitats no integrades a la Seguretat Social; una disposició transitòria onzena sobre l'adaptació dels plans de pensions associats; i una disposició transitòria dotzena sobre mobilització de drets consolidats dels plans associats.

La Llei també modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (en particular , l'apartat 1 de l'article 52, i la disposició addicional setzena sobre límit financer d'aportacions i contribucions als sistemes de previsió social), així com afegint una disposició addicional cinquanta-dosena sobre productes paneuropeus de pensions individuals.

D'altra banda, es modifica la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'impost sobre el patrimoni (afegint-hi un apartat f) a l'article 4. Cinc).

També es modifica la Llei 20/2015, del 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

A més, es modifica el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb efectes d'1 de gener de 2023, afegint-hi una nova lletra k) a l'apartat 1 de l'article 71; un paràgraf final a l’apartat 3 de l’article 147; passant la redacció actual de la disposició addicional quaranta-cinquena a ser el seu primer apartat, afegint-se un apartat segon; afegint una nova disposició addicional quarantena setena sobre reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d'ocupació.

Una altra modificació es produeix a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, addicionant un nou article 38 ter

També es modifica la Llei 5/2020, de 15 d'octubre, de l'impost sobre les transaccions financeres (afegint-hi una lletra m) a l'apartat 1 de l'article 3, i una lletra i) a l'apartat 2 de l'article 3)

Finalment, es modifica el Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de plans i fons de pensions.

La llei pretén simplificar les categories de plans de pensions i, a més, introdueix certes modificacions a l'àmbit fiscal amb l'objectiu d'impulsar aquest tipus d'instruments col·lectius i beneficiar l'estalvi de les rendes mitjanes i baixes.

Les modificacions indicades comporten, en l'àmbit de l'IRPF i l'impost sobre el patrimoni, l'establiment d'un nou límit de reducció a la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, addicional al límit general de 1.500 euros anuals, i aplicable a les aportacions als plans de pensions d'ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms de nova creació, així com l'equiparació del tractament fiscal dels productes paneuropeus de pensions individuals al dels plans de pensions.

Pel que fa a l'impost de societats, les modificacions suposen la incorporació d'una deducció a la quota íntegra del 10 % per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial imputades a favor dels treballadors.

En l'àmbit de l'impost sobre les transaccions financeres se n'exonera a les adquisicions realitzades per Fons de pensions d'Ocupació i per Mutualitats de Previsió Social o Entitats de Previsió Social Voluntària sense ànim de lucre,

A l'àmbit de la modificació de la Llei General de la Seguretat Social cal destacar la incorporació d'una reducció de la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social respecte dels imports de les contribucions empresarials als plans de pensions d'ocupació, així com les mesures necessàries per a la seva aplicació efectiva.

Amb efectes des de l'1 de gener del 2023 es regulen les reduccions de quotes de les contribucions empresarials als plans d'ocupació,

S’estableix que les promotores de plans de pensions facilitaran mensualment a la Inspecció de Treball informació sobre les contribucions empresarials satisfetes als plans de pensions respecte de cada treballador.

Així mateix, es preveu l'obligació de comunicació de les contribucions empresarials satisfetes als plans de pensions

I S'inclou entre les funcions de la ITSS, la correcta aplicació de les reduccions a què fa referència la D.A 47a de la Llei General de la Seguretat Social

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

 

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 6 al 12 d'abril del 2024

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.
 • Normativa | Novetats Jurídiques | Actualitat Jurídica | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

  Actualitat Jurídica del 4 al 10 d'abril del 2024

  Classificada per matèries.
 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 29 de març al 5 d'abril del 2024

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×