menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

LLEI 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE del 30 de març de 2021)

Entrada en vigor: 31/03/2021, sense perjudici del que disposa l'article 2 respecte de l'àmbit d'aplicació.

12/04/2021

Les mesures previstes en els arts. 6 a 31 i en la disposició addicional cinquena únicament seran d'aplicació en aquelles províncies, illes o unitats territorials que hagin superat la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, i en què hagin quedat sense efecte totes les mesures de l'estat d'alarma, d'acord amb el que disposa l'article 5 de Reial Decret, 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, a excepció de que disposa l'article 15.2 que serà d'aplicació des del moment de l'entrada en vigor de el Reial decret llei en tot el territori nacional.

Un cop finalitzada la pròrroga de l'estat d'alarma establerta pel Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, les mesures contingudes en els arts. 6 a 31 i en la disposició addicional cinquena seran d'aplicació en tot el territori nacional fins que el Govern declari de manera motivada i d'acord amb l'evidència científica disponible, previ informe de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Sense perjudici d'algunes modificacions puntuals, aquesta disposició correspon a la inicialment aprovada i vigent com Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per l'COVID -19.

La llei té per objecte establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, així com prevenir possibles rebrots, davant els possibles riscos que poguessin derivar-se de la pèrdua de vigència automàtica d'aquestes mesures per a la favorable evolució en l'assoliment dels objectius de contenció de la pandèmia, per l'aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió no identificades que comprometessin la garantia de la integritat física i la salut de les persones i que situessin de nou sota una enorme pressió assistencial dels recursos sanitaris disponibles.

Així s’estableix un deure general de cautela i protecció que consolidi comportaments de prevenció en el conjunt de la població, i amb l'adopció d'una sèrie de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació, dirigides a garantir el dret a la vida i a la protecció de salut mentre perduri la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, un cop expirada la vigència de l'estat d'alarma i de les mesures extraordinàries de contenció, incloses les limitadores de la llibertat de circulació, establertes a l' empara d'aquell.

Entre les mesures més importants cal destacar:

-Mascaretes obligatòries:

Amb caràcter general serà obligatori l'ús de màscares per persones de 6 anys en endavant, en els següents supòsits:

  1. a) En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic.
  2. b) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina.

Aquesta obligació no és exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

-Centres de treball:

S'hauran d'adoptar mesures en els centres de treball tendents a:

  1. a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.
  2. b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
  3. c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 m. entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats a el nivell de risc.
  4. d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.
  5. e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

També es contempla l'adopció de determinades mesures de prevenció en l'entorn de treball, com ara l'ordenació dels llocs de treball o l'organització dels torns per evitar aglomeracions, així com el manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques en els establiments comercials, en els centres residencials de caràcter social, als hotels i allotjaments turístics o en les activitats d'hostaleria i restauració, entre d'altres. En l'àmbit esportiu, per la seva banda, es reconeix la competència de el Consell Superior d'Esports per aplicar aquestes mesures en determinades competicions professionals, un cop escoltat l'organitzador, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes; i en funció de les circumstàncies concurrents i la necessària protecció d'esportistes i públic.

S'estableixen diverses disposicions que habiliten per a regular l'oferta de places i el volum d'ocupació en els serveis de transport de viatgers per via marítima, per ferrocarril i per carretera, tots ells de competència estatal. Els operadors de transport amb número d'assentament pre-assignat han de conservar, a disposició de les autoritats de salut pública, la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de quatre setmanes, amb la finalitat de realitzar la traçabilitat dels contactes. Així mateix, s'habilita a titular de la Direcció General de la Marina Mercant per ordenar, a proposta de el Ministeri de Sanitat, l'adopció de mesures sanitàries per al control de vaixells, inclosos els de tipus creuer, que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües de l' mar territorial a fi d'entrar en ports espanyols.

També es regulen mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per a la protecció de la salut. Entre altres aspectes, cal assenyalar, en matèria de medicaments, la necessitat de donar continuïtat a les mesures de subministrament d'informació, proveïment i fabricació d'aquells considerats essencials per a la gestió sanitària de l'COVID-19. Igualment, per protegir la salut pública, s'ha de garantir el seu abastament en centres i serveis sanitaris, i això requereix una distribució capaç de cobrir el consum amb l'agilitat necessària.

Pel que fa als productes sanitaris i als biocides, s'incorporen les mesures imprescindibles per a garantir la fabricació i posada a disposició de màscares quirúrgiques, bates quirúrgiques, solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans i antisèptics de pell sana a un ritme adequat per atendre el considerable volum de demanda existent.

S'estableixen mesures per a la detecció precoç de la malaltia i el control de les fonts d'infecció i vigilància epidemiològica. D'aquesta manera, s'assenyala de manera específica que l'COVID-19, malaltia produïda per la infecció pel virus SARS-CoV-2, és una malaltia de declaració obligatòria urgent, qualificació que en la pràctica ja tenia per ser un subtipus de la família SARS (Síndrome Respiratòria Aguda Greu), i estar prevista en els annexos I. 48 i II.1.b de el Reial Decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica. Així mateix, es dóna continuïtat a una sèrie d'obligacions de recollida, tractament i remissió d'informació, de les dades de rellevància epidemiològica i sanitària que siguin pertinents, sempre salvaguardant els drets de protecció de dades personals, així com a el sistema establert per a la recollida i remissió d'informació amb el resultat de proves diagnòstiques COVID-19 mitjançant PCR o altres proves de diagnòstic de COVID-19 realitzades pels laboratoris, públics i privats, així com pels centres, serveis i establiments sanitaris que realitzin aquestes proves a Espanya, com complement a el sistema de vigilància individualitzada dels casos de COVID-19.

Es disposen mesures per garantir les capacitats de sistema sanitari en matèria de recursos humans, plans de contingència i obligacions d'informació.

També es regula el règim sancionador aplicable a l'incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquesta Llei.

Les disposicions addicionals, transitòries i finals preveuen els controls sanitaris i operatius en aeroports gestionats per Aena, la regulació de la sanitat exterior en ports d'interès general, l’autorització per a l'atorgament d'avals a les operacions de finançament que realitzi el Banc Europeu d'Inversions a través del Fons paneuropeu de Garanties en resposta a la crisi de l'COVID-19, així com regles aplicables als contractes de treball subscrits amb càrrec a finançament de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació i de la integració de personal contractat en el Sistema Nacional de Salut, la suspensió del visat d'inspecció mèdica per a l'accés a la triple teràpia en la EPOC durant la vigència de l'emergència sanitària de la COVID-19.

Aquesta llei modifica, entre d’altres, la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació Aèria (afegint-hi una nova disposició final sisena); la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut; la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut (pel que fa a l'article 65 i l'addició d'un art. 65 bis): el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol (art. 94. 3); el RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19: es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 40. (Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat), i es deroga l'article 42. (Suspensió del termini de caducitat dels assentaments del registre durant la vigència del RD de declaració de l'estat d'alarma); es determinen mesures excepcionals, durant l’any 2021, per a les societats de capital; el RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19: es modifiquen els apartats 1 i 4 de l'article 36. ( dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris) i es deroga l'article 37. (Mesures de restricció a les comunicacions comercials de les entitats que realitzin una activitat de joc regulada en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.)

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×