menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Publicat al DOGC del 7 de març de 2022

08/08/2022

Entrada en vigor: 08.03.2022

La llei pretén la protecció del dret a l’habitatge i erradicar els usos anòmals (incloent els habitatges buits), establint un conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials configurant-les com un servei d’interès general per assegurar un habitatge digne i adequat a tots els ciutadans.

Modifica la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge, la Llei 24/2015 de 29 de juliol de Mesures Urgents per afrontar la emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i La Llei 4/2016 de 23 de setembre de Mesures de Protecció del Dret a l’Habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Pel que fa a les modificacions de la llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret de l’habitatge cal destacar que:

 • Es considera que hi ha incompliment de la funció social de l’habitatge o un edifici d’habitatges quan estigui desocupat de manera permanent i injustificada durant més de 2 anys. No alterarà la consideració d’incompliment encara que l’habitatge estigui ocupat sense títol habilitant ni quan es produeixi transmissió de la titularitat a favor d’una persona jurídica.   L’incompliment es donarà també quan un edifici inacabat per obres realitzades en més del 80% de la seva execució, si des d’aquest moment han transcorregut més de 2 anys.  També si no es destina a residència habitual i permanent de persones, quan es tracti d’un habitatge amb protecció oficial o un habitatge reservat per al planejament urbanístic a aquest tipus de residència. I en cas que s'incompleixi l'obligació d'oferir una proposta de lloguer social abans d'interposar una demanda judicial en els termes que estableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • En el cas de transmissió de l'habitatge, si el nou propietari és una persona jurídica, aquest se subroga en la posició de l'anterior a l'efecte d'assumir les conseqüències de l'incompliment de la funció social de la propietat, amb independència de quan es va iniciar la desocupació
 • Es modifiquen diverses infraccions previstes a la llei. En tot cas, resulta d’importància indicar que és infracció greu en matèria de protecció dels consumidors i usuaris d'habitatges en el mercat immobiliari l’incompliment de la formulació de la proposta obligatòria de lloguer social d’acord amb els requisits legals vigents en el moment en que correspon formalitzar-la.
 • Es crea el Registre de grans tenidors d’habitatges, que dependrà de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Els titulars grans tenidors persones jurídiques han de comunicar a l’Agència la relació d’habitatges. Aquesta inscripció s’hauria de dur a terme en el termini màxim que acaba el 8 d’abril de 2022, o des del compliment dels requisits que originen l'obligació d'inscriure-s'hi

Pel que fa a les modificacions de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica cal destacar que :

 • A més de comunicar la realització d’oferta obligatòria de lloguer social a l’Ajuntament del domicili de l’habitatge i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, també s’ha de notificar a aquestes administracions la comunicació prèvia del requeriment de documentació per verificar la situació de risc d’exclusió residencial. 
 • Considera Grans tenidors d’habitatges a les persones jurídiques per sí soles o per mitjà d’un grup d’empreses que tenen la titularitat de més de 10 habitatges en tot l’Estat (fins ara eren més de 15) amb determinades excepcions: els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l'article 51.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge; les persones jurídiques que tinguin més d'un 15% de la superfície habitable de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer; i les entitats privades sense ànim de lucre que proveeixen d'habitatge persones i famílies en situació de vulnerabilitat residencial
 • Amplia el termini del mecanisme de l’art. 7 de la cessió obligatòria per adaptar-lo a la legislació sobre arrendaments.
 • Fa extensiva l’obligació de fer una proposta de lloguer social abans d’interposar una demanda judicial de desnonament per venciment de la durada del contracte i en els casos de manca de títol jurídic que habiliti l’ocupació de l’habitatge, amb determinats requisits. (nova Disposició Addicional 1). Al respecte, els procediments iniciats en què no s'hagi acreditat la formulació de l'oferta de lloguer social s'han d'interrompre perquè l'oferta es pugui formular i acreditar. Una vegada s'hagin efectuat al·legacions o hagi transcorregut el termini concedit, si no s'ha acreditat l'oferiment del lloguer social obligatori o si hi ha discussió entre les parts sobre si l'oferta compleix, o no, els requisits legals, el jutjat ha de donar trasllat de la situació a l'administració competent en matèria de lloguer social obligatori, i el procediment ha de continuar d'acord amb els tràmits corresponents.
 • Amplia la durada mínima dels contractes de lloguer social a 12 anys en cas de titulars entitats financeres o fons d’inversió.
 • Estableix el dret del llogater a la renovació d’un nou contracte de lloguer social a la fi del termini fixat si continua complint els requisits d’exclusió residencial
 • Preveu que els Grans Tenidors obligats a oferir un lloguer social puguin sol·licitar que l’habitatge sigui arrendat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel preu equivalent al mòdul dels habitatges de protecció oficial de règim especial.
 • L'Administració pot resoldre la cessió obligatòria d'habitatges, per un període de 7 anys, per a incorporar-los als Fons d'habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el cas d'habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques i sempre que es compleixin les condicions següents:
 1. a) Que el propietari de l'habitatge sigui subjecte passiu, no exempt, obligat al pagament de l'impost sobre els habitatges buits, d'acord amb el que estableix la llei que regula aquest impost.
 2. b) Que aquest subjecte passiu disposi d'habitatges buits en un municipi en què hi hagi, com a mínim, una unitat familiar en una de les situacions de risc d'exclusió residencial definides per aquesta llei sense solució pel que fa a l'habitatge.
 3. c) Que el propietari hagi incomplert el requeriment relatiu a l'obligació que l'habitatge sigui ocupat legalment per a constituir la residència de les persones, el qual adverteix que, si el propietari no acredita l'ocupació de l'habitatge en el termini d'un mes, es pot declarar l'incompliment de la funció social de l'habitatge a l'efecte d'iniciar el procediment per a la cessió obligatòria en els termes que estableix aquest article.

Pel que fa a les modificacions de la llei 4/2016 de 23 setembre de mesures de protecció del dret a l’habitatge de persones en risc d’exclusió residencial cal destacar que:

 • Es modifiquen diversos aspectes de l’expropiació temporal d’habitatges buits.
 • Es determina que serà causa d'interès social l'incompliment de la funció social de la propietat, relativa a l'ocupació legal i efectiva de l'habitatge perquè constitueixi la residència de les persones. No obstant, l’expropiació forçosa només es podrà donar davant la concurrència dels següents requisits:

Que els immobles estiguin situats en les àrees indicades per l'article 12.5 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge o en els municipis que el Govern declari per decret, atenent les necessitats d'habitatge i el parc d'habitatges disponibles.

Per a determinar aquests municipis, s'ha de donar audiència a les entitats locals afectades i tenir en compte la participació del Consell de Governs Locals o de les organitzacions associatives dels ens locals més representatives.

Que els habitatges estiguin inscrits en el Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d'estar-hi inscrits o pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d'un titular d'habitatges inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un fons de titulització d'actius o l'adquisició s'hagi efectuat mitjançant la transmissió d'accions o participacions de societats mercantils.

Per últim, cal tenir en compte que les obligacions d’oferir i de renovar un lloguer social són aplicables també en el cas que els procediments judicials s’hagin iniciat abans de l’entrada en vigor de la Llei i encara estiguin en tramitació.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×