menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de colegiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana

DOGC del 24 de desembre de 2020. Entrada en vigor: 25/12/2020. Aquesta llei regula les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).

18/01/2021

A més de la definició i naturalesa de les APEU (són zones geogràfiques d’un o diversos municipis prèviament delimitades, integrades pels locals definits en els termes d’aquesta llei i que estan situats dins llur àmbit, en les quals està prevista l’execució d’un pla d’actuació que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general establertes a la llei), es determina com s’estructuren i financen, i les possibles funcions, que en cap cas no poden exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.

Es determina com es delimiten les APEU, i qui en pot plantejar la iniciativa de constitució (nombre mínim de persones titulars del dret de possessió dels locals, associacions empresarials de caràcter territorial arrelades a la zona, o ajuntament).

També es defineix el contingut que ha de tenir el projecte de delimitació de l’APEU, com es determina el nombre de vots de què disposa cada local a efectes de les votacions i de la determinació de la quota corresponent, els trets bàsics dels estatuts de les entitats gestores, el contingut del pla d’actuació (memòria, pressupost, fonts de finançament, període de vigència i mecanismes d’avaluació), i s’estableix el procediment que ha de seguir la iniciativa presentada i els vots favorables necessaris per a l’aprovació de l’APEU. Un cop aprovada l’APEU per la majoria dels integrants i per l’ajuntament, es detalla el contingut i la naturalesa jurídica del conveni que han de subscriure l’entitat gestora i l’ajuntament. També es regula la possibilitat de pròrroga del conveni i els procediments de modificació i extinció.

La llei estableix la creació del Registre de les àrees de promoció econòmica urbana de Catalunya, adscrit a la direcció general competent en matèria de comerç de la Generalitat, i es regula el procediment d’inscripció de les APEU aprovades i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Es regula l’organització i el funcionament de les entitats gestores. Concretament, dels òrgans principals, l’assemblea general, la presidència, la secretaria i la gerència, amb la possibilitat que en cada cas es puguin ampliar les funcions i els òrgans per al bon funcionament de l’àrea.

També es regula el sistema de finançament de les APEU, determina quins poden ésser els recursos econòmics d’aquestes entitats, el sistema de liquidació i exacció de quotes i detalla el procediment d’intervenció de l’Administració local en els supòsits de reclamacions i cobrament de les quotes impagades per la via de constrenyiment i l’elaboració i l’aprovació del pressupost.

La llei també preveu l’extinció i el procediment de liquidació de les APEU.

D’altra banda, es regulen les especificitats de les APEU en els polígons d’activitat econòmica. Al respecte, la llei reconeix la singularitat dels polígons d’activitat econòmica, preferentment els destinats a ús industrial i logístic que per la tipologia d’activitats empresarials, per la dimensió dels espais en què aquestes es desenvolupen i per la diferent necessitat dels nivells de servei i subministrament que requereixen, fan imprescindible una ordenació i una classificació específiques.

Per aquest motiu, es regulen aspectes específics de les APEU en els polígons d’activitat econòmica (tot el que té a veure amb la definició de polígon, nau i parcel·la sense construcció), amb els elements que integren el pla i el seu àmbit d’actuació, amb la determinació de la superfície computable i les quotes, amb el procediment d’inscripció específic i amb la classificació dels polígons d’activitat econòmica d’acord amb llurs característiques i amb els atributs que es consideren necessaris per a dur a terme aquesta classificació.

Es deroga l’article 73.2 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, que tipificava de greu la infracció consistent a anunciar una modalitat de venda amb finalitat extintiva, quan la venda realment efectuada no s’ajusta a aquesta modalitat; també deroga la disposició final tercera de la mateixa llei, que establia l’aprovació del projecte de llei de les APEU pel Govern.

Es modifica la Llei 18/2017, per establir la figura de la central de compres i serveis, i corregir les disfuncions puntuals detectades en l’aplicació de la regulació establerta en els àmbits de la venda no sedentària, les activitats promocionals i el trencament d’estocs.

[LLEIS APROVADES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

 

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×