menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública

Publicada en el BOE del 29/12/2021

07/02/2022

Entrada en vigor: 30.12.2021

La Llei té el seu origen al Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol. El seu objectiu és reduir la temporalitat del conjunt de les Administracions per sota del 8%.

Els aspectes més destacats són:

 • La nova redacció de l'article 10 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 • Els procediments d’accés a la condició de personal funcionari interí s’estableix que no són equiparables als de personal funcionari de carrera: l’art. 10.2 de la Llei estableix expressament que el nomenament com a personal interí derivat dels procediments de selecció no implica en cap cas el reconeixement de la condició de funcionari de carrera.
 • S'objectiven les causes de terminació de la relació interina: es preveu que la finalització de la relació d'interinitat del personal funcionari interí es produirà, a més de per les causes genèriques previstes a l'article 63 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic del Empleat Públic (que regula les causes de la pèrdua de la condició de funcionari de carrera), per les quals s'expliciten a l'article 10, sense que cap generi dret a compensació econòmica de cap tipus.
 • Durada màxima del nomenament del personal interí per vacant: les places vacants exercides per personal funcionari interí hauran de ser necessàriament objecte de cobertura mitjançant qualsevol dels mecanismes de provisió o mobilitat previstos a la normativa de cada Administració Pública, prioritzant la cobertura reglada per personal funcionari de carrera. De no complir-se el que s'ha indicat, transcorreguts 3 anys des del nomenament, es produirà el cessament del personal funcionari interí i la vacant només podrà ser ocupada per personal funcionari de carrera, llevat que el corresponent procés selectiu quedi desert, i en aquest  cas se'n podrà efectuar un altre nomenament de personal funcionari interí. Excepcionalment, el personal funcionari interí podrà romandre a la plaça que ocupi temporalment, sempre que s'hagi publicat la corresponent convocatòria dins el termini dels 3 anys comptadors des de la data del nomenament del funcionari interí. En aquest supòsit podrà romandre fins a la resolució de la convocatòria, sense que el cessament doni lloc a compensació econòmica.
 • Al personal funcionari interí serà aplicable el règim general del personal funcionari de carrera quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició temporal i al caràcter extraordinari i urgent del seu nomenament, llevat dels drets inherents a la condició de funcionari de carrera.
 • L'incompliment dels terminis màxims de permanència, a més, donarà lloc a una compensació econòmica per al personal temporal, que serà equivalent a 20 dies de les seves retribucions fixes per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de 12 mensualitats. El dret a aquesta compensació naixerà a partir de la data del cessament efectiu, i no hi haurà dret a compensació en cas que la finalització de la relació de servei sigui per causes disciplinàries o per renúncia voluntària.
 • S'autoritza un tercer procés d'estabilització d'ocupació pública. Addicionalment als processos d'estabilització que van regular els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de la Llei 6/2018 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o altra forma d'organització de recursos humans que estiguin contemplades a les diferents Administracions Públiques, i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. Les Administracions Públiques hauran d'oferir, abans del 1 de juny del 2022, les places de treballadors temporals que estan actualment ocupades. Els processos selectius hauran de finalitzar abans del 31 de desembre del 2024.
 • El sistema de selecció serà el de concurs oposició (sense perjudici del que estableixi el seu cas a la normativa pròpia de funció pública de cada Administració o la normativa específica), amb una valoració en la fase de concurs d'un 40% de la puntuació total, en què es tindrà en compte majoritàriament l'experiència en el cos, escala, categoria o equivalent de què es tracti podent no ser eliminatoris els exercicis en fase d'oposició, en el marc de la negociació col·lectiva establerta a l'article 37.1. ) del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
 • Les places que haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda des d'abans de l'1 de gener de 2016 es convocaran pel sistema de concurs de manera excepcional. Aquests processos, que s'han de fer una sola vegada, poden ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals. El personal interí que no superi aquest procés selectiu té dret a una indemnització de 20 dies per any treballat fins a un màxim de 12 mesos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21651

[LLEIS APROVADES .CORTS GENERALS]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×