menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica (BOE del 20 d’octubre de 2022)

Entrada en vigor: 21.10.2022

21/11/2022

La llei es compon de cinc títols estructurats al voltant del protagonisme i la reparació integral de les víctimes de la Guerra i la Dictadura, fonamentant-se en els principis de veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició, i condemna del cop d'Estat del 18 de juliol de 1936 i la posterior dictadura en el primer article.

Es declara el caràcter il·legal i radicalment nul de totes les condemnes i sancions produïdes per raons polítiques, ideològiques, de consciència o creença religiosa durant la Guerra, així com les patides per les mateixes causes durant la Dictadura, independentment de la qualificació jurídica utilitzada per establir aquestes condemnes i sancions (art. 4 de la Llei esmentada).

Es declara el 31 d'octubre com el dia de record i homenatge a totes les víctimes, data en què es va aprovar el 1978 la Constitució espanyola per les Corts, i en què es va produir anys després l'aprovació en ple de la Llei 52/ 2007, de 26 de desembre, coneguda com de Memòria Històrica.

Així mateix, es declara el 8 de maig com a dia de record i homenatge a les víctimes de l'exili com a conseqüència de la Guerra i la Dictadura, data en què se celebra la victòria europea sobre el feixisme i el nazisme.

Es regula el dret de les víctimes a la veritat, que comporta el de la localització i la identificació de persones desaparegudes i la previsió sobre arxius, documents d'arxiu i altres recursos d'informació per a la recuperació de la memòria democràtica

Es crea la figura del fiscal de sala de drets humans i memòria democràtica.

Es regula el reconeixement i la reparació integral de les víctimes de la Guerra i la Dictadura definides en aquesta llei

S'estableix la revisió de reconeixements, honors i distincions i es relacionen els títols nobiliaris i grandeses d'Espanya concedits entre 1948 i 1978 que queden suprimits, a més de preveure la revisió i la revocació de condecoracions i recompenses atorgades abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei .

Es modifica la denominació de “Valle de los Caidos”, per “Valle de Cuelgamuros”, i a més es revoquen distincions, nomenaments, títols i honors institucionals, condecoracions i recompenses que hagin estat concedits o suposin l'exaltació de la Guerra i la Dictadura, disposant expressament la supressió de determinats títols nobiliaris.

El títol IV de la llei incorpora un règim sancionador regulador de les infraccions i sancions, en garantia del compliment del que estableix la llei, en què s'inclouen sancions que van des dels 200 euros fins als 150.000 euros, i es poden incloure a més mesures tals com el tancament temporal dels locals o establiments on es cometin les infraccions, el comís dels béns, mitjans o instruments amb què s'hagi preparat o executat la infracció, o la pèrdua del dret a obtenir subvencions de les administracions públiques en matèria de memòria democràtica.

La disposició derogatòria única deroga la Llei 52/2007, de 26 de desembre, atès que la seva regulació ha quedat, amb les actualitzacions precises, en el contingut d’aquesta llei, i particularment les mesures de reparació econòmica que contenia subsisteixen en l'ordenament jurídic com a part d'altres disposicions o van esgotar els seus efectes en el termini indicat.

Es deroguen també expressament les disposicions addicionals trenta-tresena i trenta-sisena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, restaurant la completa vigència de les pensions a favor d'orfes majors de vint-i-un anys no incapacitats a l'empara de la legislació vigent a 31 de desembre de 1984, o de la legislació especial de guerra, així com determinades indemnitzacions per temps de presó ia favor d'expressos socials.

Es deroguen totes les disposicions normatives que regien “Valle de los Caidos”.

S’amplien els supòsits per demanar la nacionalitat espanyola. Les sol·licituds corresponents a aquests nous supòsits es podran presentar fins al 21 d’octubre de 2024, amb possibilitat de pròrroga d’un any més que, si s’escau, s’haurà d’adoptar mitjançant acord del Consell de Ministres.

Així, es permet sol·licitar la nacionalitat espanyola –mitjançant opció de l’art. 20 CCE--en diversos supòsits:

  • En primer es refereix als nascuts fora del país de pare/mare, avi/àvia espanyols que originàriament havien estat espanyols i, com a conseqüència d'haver patit exili per raons ideològiques o de creença, polítiques o orientació sexual, haurien perdut o renunciat a la seva nacionalitat.
  • També s’incorpora el cas dels fills/filles nascudes a l’exterior de dones espanyoles que van perdre la nacionalitat en casar-se amb estrangers abans de l'entrada en vigor de la Constitució Espanyola de 1978.
  • I, finalment, els fills/filles majors d'edat d'espanyols a qui els sigui reconeguda la nacionalitat d'origen en virtut del dret d'opció que es preveu en aquesta Llei, o en el cas previst en la disposició addicional setena de la Llei de Memòria Històrica (Llei 52/2007, de 26 de desembre), que es referia a les persones quin pare/mare hagués estat originàriament espanyol i als néts de les persones que van perdre o van haver de renunciar a la nacionalitat espanyola com a conseqüència de l'exili, els quals podien optar a la nacionalitat espanyola d'origen si formalitzaven la seva declaració en el termini previst i vençut en el seu moment

D'altra banda, per al cas d'adquisició de nacionalitat per carta de naturalesa (art. 21 CCE) s'entén que concorren circumstàncies excepcionals en els voluntaris integrants de les Brigades Internacionals que van participar a la Guerra del 1936 al 1939, i no els és aplicable exigència de renúncia a la seva nacionalitat anterior requerida a l'article 23.b) del Codi Civil. S'entendrà que concorren les mateixes circumstàncies als descendents dels brigadistes que acreditin una tasca continuada de difusió de la memòria dels seus ascendents i la defensa de la democràcia a Espanya.

Es modifica també la Llei de jurisdicció voluntària, en la que s'introdueix un nou Capítol XI al títol II, relatiu als expedients de jurisdicció voluntària relatius a declaracions judicials sobre fets passats.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17099

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×