menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 4/2022, de 25 de febrer, de protecció dels consumidors i usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica

Publicada en el BOE de l'1 de març de 2022 (recordatori)

12/08/2022

Entrada en vigor: 02.02.2022.

Els articles d'aquesta llei fan referència a les mesures urgents adoptades per fer front a determinades situacions de vulnerabilitat que afecten les persones consumidores i usuàries. Així, a l'article primer es procedeix a modificar el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

La modificació essencial afecta l'article 3, en relació amb el concepte general de consumidor i usuari, amb la finalitat d'incloure la definició de persona consumidora vulnerable. Així, es determina que als efectes d'aquesta norma i sens perjudici de la normativa sectorial que en cada cas sigui aplicable, tenen la consideració de persones consumidores vulnerables respecte de relacions concretes de consum, aquelles persones físiques que, de forma individual o col·lectiva , per les seves característiques, necessitats o circumstàncies personals, econòmiques, educatives o socials, es troben, encara que sigui territorialment, sectorialment o temporalment, en una especial situació de subordinació, indefensió o desprotecció que els impedeix l'exercici dels seus drets com a persones consumidores en condicions igualtat.

Com a conseqüència d'aquesta previsió, de caràcter essencial en el text refós en determinar-se el concepte de persona consumidora vulnerable, es procedeix a modificar diversos articles del text esmentat amb la finalitat d'adequar el règim de drets de les persones consumidores vulnerables en l'àmbit d'aplicació del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Per això, s'incorpora la previsió d'aquesta categoria, la de persona consumidora vulnerable en diferents articles del text refós:

 • Article 8, sobre drets bàsics dels consumidors i usuaris, del qual es procedeix a modificar-ne la redacció a fi de preveure el que fa referència als drets de les persones consumidores vulnerables.
 • S'introdueix un nou apartat 3 a l'article 17, relatiu al dret a la informació, formació i educació dels consumidors i usuaris, amb la finalitat de considerar la referència a les persones consumidores vulnerables, de manera que es disposa que es prestarà una atenció especial a aquells sectors que, a causa de la seva complexitat o característiques pròpies, comptin amb més proporció de persones consumidores vulnerables entre els seus clients o usuaris, atenent de manera precisa les circumstàncies que generen la situació de concreta vulnerabilitat.
 • Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 18, dedicat a l'etiquetatge i la presentació dels béns i serveis, a fi de determinar que, sens perjudici de les exigències concretes que s'estableixin reglamentàriament i de la normativa sectorial que en cada cas sigui aplicable , que prestaran especial atenció a les persones consumidores vulnerables, tots els béns i serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris hauran de ser de fàcil accés i comprensió i, en tot cas, incorporar, acompanyar o, en darrer cas, permetre obtenir de forma clara i comprensible, informació veraç, eficaç i suficient sobre les seves característiques essencials, tal com s'hi detalla.
 • També es fa una nova redacció de l'article 19, relatiu a les pràctiques comercials, d'especial rellevància a l'objecte pretès per la llei, ja que es disposa que els legítims interessos econòmics i socials dels consumidors i usuaris hauran de ser respectats en els termes establerts a aquesta norma, aplicant-se, a més, el previst a les normes civils i mercantils, a les regulacions sectorials d'àmbit estatal, així com el previst a la normativa comunitària i autonòmica que resultin d'aplicació, incorporant-se al text refós la referència al fet que les pràctiques comercials dels empresaris queden subjectes al que disposa el text refós, a la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, ia la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista, no obstant això. la normativa sectorial que en cada cas sigui aplicable.
 • Es preveu que respecte a les pràctiques comercials relatives a serveis financers i béns immobles, o en l'àmbit de les telecomunicacions o energètic, es poden establir normes legals o reglamentàries que ofereixin una protecció més gran al consumidor o usuari. I que les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit del consum i les pràctiques comercials orientades a les persones consumidores vulnerables estaran destinades dins de l'àmbit de les relacions entre consumidors o usuaris i empresaris a preveure i remoure les circumstàncies que generen la situació de vulnerabilitat, així com a pal·liar-ne els efectes, en particular en relació amb les comunicacions comercials o informació pre-contractual facilitada, l’atenció post-contractual o l’accés a béns o serveis bàsics.
 • Es modifica l'article 20, relatiu a la informació necessària a l'oferta comercial de béns i serveis, a fi de precisar que, sens perjudici de la normativa sectorial que si és el cas resulti d'aplicació, la informació necessària a incloure en l'oferta comercial s'haurà de facilitar als consumidors o usuaris, principalment quan es tracti de persones consumidores vulnerables, en termes clars, comprensibles, veraces i en un format fàcilment accessible, de manera que n'assegurin la comprensió adequada i permetin la presa de decisions òptimes per a els seus interessos.
 • Es modifica l’article 43, relatiu a cooperació en matèria de control de qualitat, amb la finalitat de dotar el text de coherència semàntica i gramatical en relació amb la nova figura de persona consumidora vulnerable.
 • Es modifica l'apartat 1 de l'article 60, sobre informació prèvia al contracte, amb la finalitat de preveure de manera expressa allò relatiu a la informació a les persones consumidores vulnerables, concretant-se que l'empresari haurà de facilitar-li de forma clara i comprensible, la informació rellevant, veraç i suficient sobre les característiques principals del contracte, en particular sobre les seves condicions jurídiques i econòmiques, i establint-se, sense perjudici de la normativa sectorial que si escau resulti aplicable, els termes i format en què hagi de ser subministrada aquesta informació, principalment quan es tracti de persones consumidores vulnerables, per garantir-ne la comprensió adequada i que els permeti la presa de decisions òptimes per als seus interessos. Així mateix, es modifica l’apartat 4 d’aquest article.

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×