open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per establir i regular l'accessibilitat cognitiva i les condicions d'exigència i aplicació

Publicat al BOE de l’1 d’abril de 2022

02/05/2022

Entrada en vigor: 02.04.2022, excepte les mesures que impliquin un augment dels crèdits o una disminució dels ingressos en relació amb el pressupost vigent, que no entraran en vigor, a la part que comporti afectació pressupostària, fins a l'exercici pressupostari següent.

Aquesta llei consta d'un article únic que inclou la modificació i l'addició de diversos articles al Reial decret legislatiu 1/2013, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

Es modifica, així, la lletra k) de l'article 2 de la dita llei, amb l'objectiu d'incorporar a la definició d'accessibilitat universal la consideració d'accessibilitat cognitiva, aclarint de manera explícita que l'accessibilitat cognitiva està inclosa a l'accessibilitat universal, entesa com l'element que permetrà la fàcil comprensió, la comunicació i la interacció a totes les persones. L'accessibilitat cognitiva es desplega i fa efectiva a través de la lectura fàcil, sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, pictogrames i altres mitjans humans i tecnològics disponibles amb aquesta finalitat.

Es modifica l’article 5 sobre l’àmbit d’aplicació en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de la llei amb la finalitat d’adaptar-se a la modificació anterior relativa a la lletra k) de l’article 2.

A més, s'inclou un nou apartat a l'article esmentat, lletra g), enumerant un nou àmbit d'aplicació, relatiu a la participació en la vida pública i en els processos electorals.

Tot això comporta l'obligació d'adoptar mesures específiques per garantir les condicions d'accessibilitat i de no discriminació en tots els àmbits que la llei enumera. En conseqüència, es modifica l'apartat 1 de l'article 23, per clarificar l'obligació del Govern, sens perjudici de les competències atribuïdes a les comunitats autònomes i a les entitats locals, de regular les condicions bàsiques d'accessibilitat i de no discriminació, incloent-hi l'obligació de determinar i regular aquestes condicions quan es tracta d'accessibilitat cognitiva.

Es modifica l'apartat 2.c) de l'article 23 per incloure dins dels suports complementaris previstos la lectura fàcil i els pictogrames, d'acord amb les finalitats d'aquesta llei.

S'introdueix un nou article 29 bis per establir el que s'ha de considerar com a condicions bàsiques d'accessibilitat cognitiva, així com per preveure'n el desenvolupament normatiu posterior a través d'un reglament específic d'execució, que estableixi els terminis i els termes en què aquestes condicions seran exigibles. . Tot això, enquadrat en el marc de l'accessibilitat universal, d'acord amb allò estipulat a la lletra k) de l'article 2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, modificat mitjançant aquesta norma.

La llei es completa amb quatre disposicions addicionals i quatre disposicions finals.

La Disposició addicional primera estableix que en el termini de dos anys el Govern haurà de fer els estudis específics sobre accessibilitat cognitiva en els aspectes que es considerin més rellevants de, almenys, cadascun dels àmbits particulars esmentats a l'article 5 de la llei.

La disposició addicional segona estableix que en el termini de tres anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern haurà d'haver aprovat el Reglament específic pel qual es desenvolupin les condicions bàsiques d'accessibilitat cognitiva que introdueixen aquesta norma.

La Disposició addicional tercera estableix que el Govern també haurà d’aprovar el II Pla Nacional d’accessibilitat. Aquest Pla contindrà, de forma transversal, els aspectes referits a l'accessibilitat cognitiva, promovent-ne el coneixement, la difusió i l'aplicació.

La Disposició addicional quarta disposa la creació del Centre Espanyol d'Accessibilitat Cognitiva, com a organisme dependent del Reial Patronat sobre Discapacitat amb la finalitat de fer estudis, investigacions, fomentar la generació i transferència de coneixement, la formació i qualificació, el registre i extensió de bones pràctiques, l'observació de la realitat i les tendències, les accions de prospectiva, el seguiment i l'avaluació i, en general, la promoció de tot allò relatiu a l'accessibilitat cognitiva a Espanya.

La Disposició final segona preveu que, en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern haurà d'haver modificat l'Estatut del Reial Patronat sobre Discapacitat per regular les atribucions, l'estructura, les tasques i el funcionament del Centre Espanyol d'Accessibilitat Cognitiva.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

 

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×