menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei Orgànica 11/2021, de 28 de desembre, de lluita contra el dopatge a l'esport

Publicada en el BOE del 29/12/2021

28/03/2022

Entrada en vigor: 30.12.2021

 La llei actualitza l'ordenament jurídic a les normes internacionals de lluita contra el dopatge, derogant la Llei Orgànica 3/2013, de 20 de juny, de protecció de la salut de l'esportista i lluita contra el dopatge a l'activitat esportiva, a excepció dels articles 2 i 3 del capítol I del títol I, i del capítol III del títol II de la mateixa; així com qualssevol preceptes de normes del mateix rang o inferior que s'oposin al que disposa aquesta llei.

El títol preliminar conté les disposicions generals, i precisa, per tal de tenir més seguretat jurídica, en el capítol I, l'àmbit objectiu i subjectiu d'aplicació de la llei, així com la classificació dels tipus d'esportistes subjectes a aquesta. S'hi incorpora la figura de l'esportista aficionat, en compliment de les noves regles contingudes al Codi Mundial Antidopatge de 2021.

El capítol II determina l'organització administrativa per a la lluita contra el dopatge, exercint un paper essencial l'Agència Estatal Comissió Espanyola per a la Lluita Antidopatge a l'Esport, nova denominació de l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut a l'Esport; que, en la resta, conserva la naturalesa i les característiques essencials. S'introdueix el Comitè Sancionador Antidopatge com a òrgan específic de l'Agència en matèria sancionadora. Igualment, l'Agència comptarà amb un òrgan de participació, coordinació i seguiment en què estaran representats els esportistes i els òrgans i organismes competents en matèria de lluita contra el dopatge de les comunitats autònomes.

El títol I es refereix als controls de dopatge, adoptant mesures que afavoreixen una acció inspectora i reactiva més efectiva davant dels esportistes que tracten d'adulterar les regles que han de presidir tota competició en condicions d'igualtat de mitjans, capacitat i esforç, posant en risc la seva salut i la dels altres, de conformitat amb el que disposa el Codi Mundial Antidopatge de 2021; que incorpora per primera vegada obligacions sobre programes i plans antidopatge al servei d'una acció efectiva davant del dopatge a l'esport. Es preveuen les classes de controls a realitzar, així com les competències per dur-los a terme, i les condicions i garanties que ha d'aplicar el personal habilitat a aquest efecte. Per facilitar el descans nocturn de l'esportista, es modifica la franja horària en què no es podrà efectuar un control de dopatge fora de competició, passant a estar compresa entre les 23.00 i les 06.00 hores, sens perjudici que, en casos degudament justificats, i d'acord amb el principi de proporcionalitat, es pugui dur a terme un control a la franja horària esmentada sempre que s'informi l'esportista de les raons a aquest efecte.

Així mateix, es regula l'autorització d'ús terapèutic respecte als medicaments que continguin substàncies prohibides, i s'ordena la titularitat, conservació i anàlisi de les mostres obtingudes als controls de dopatge, les quals podran ser analitzades immediatament després de la recollida o en qualsevol moment posterior, a instància de diferents autoritats antidopatge, per detectar substàncies o mètodes prohibits, o per elaborar un perfil dels paràmetres biològics de l’esportista.

El títol II estableix el règim sancionador en matèria de dopatge. Per això, el capítol I es refereix a la responsabilitat dels esportistes i persones o entitats subjectes a la llei, a la tipificació de les infraccions en matèria de dopatge i al règim de sancions; incloent les circumstàncies eximents, atenuants i agreujants de la responsabilitat, així com les causes d’extinció de la mateixa. La llei diferencia tres nivells d'esportistes i estableix el corresponent règim de sancions

Es millora la definició de la categoria de persona protegida, que inclou els menors i altres persones sense capacitat d'obrar, la protecció de les quals abasta des de la proporcionalitat de la sanció en funció del grau de la falta, fins a un enduriment del càstig per a aquells que participin a la comissió de les infraccions en matèria de dopatge. Augmenta la proporcionalitat en la graduació de les sancions en funció de la importància de la infracció, i es dóna entrada a la presa en consideració d'un nou tipus de substàncies prohibides, les anomenades substàncies d'abús a l'esport, definides com aquelles de les quals la societat abusa sovint en contextos diferents de l'esportiu. La llei reconeix que el seu ús en l'àmbit esportiu ha de ser igualment erradicat, sens perjudici que aquesta utilització comporti sancions menys severes i, fins i tot, en els casos d'esportistes aficionats i de persones protegides, la sanció es pugui acabar moderant a través de correctius que permetin l'educació preventiva dels infractors i la ràpida reinserció dels mateixos en una pràctica esportiva beneficiosa per a la salut.

També es desenvolupa el procediment per a la imposició de sancions en matèria de dopatge, assegurant el ple respecte a les garanties pròpies del dret de defensa dels presumptes infractors i la necessària observança de la normativa internacional. S’estableix l’efectivitat immediata de les resolucions sancionadores, de manera diferent de la general, de la Llei 39/2015. Aquesta especialitat respon a les exigències del Codi Mundial Antidopatge, amb efecte vinculant automàtic de les decisions adoptades per les organitzacions antidopatge signatàries; havent de recollir aquest automatisme a la llei a partir de l'executivitat immediata de les resolucions sancionadores. D'altra banda, l'ajornament o la demora de l'eficàcia d'aquestes resolucions tot esperant la decisió dels recursos interposats produiria una dilació en l'execució que permetria a esportistes finalment sancionats perllongar el compliment de les sancions durant anys; de manera que els permetria continuar participant en competicions, en perjudici d'aquestes i altres esportistes i, naturalment, de la imatge de l'esport espanyol i del compromís amb la fermesa en la lluita contra el dopatge. Tot això, sens perjudici que l’òrgan que hagi de conèixer del recurs pugui acordar la suspensió de la resolució recorreguda, d’acord amb les normes generals del procediment administratiu.

Es regulen les competències del Comitè Sancionador Antidopatge i els recursos que es poden interposar contra les seves resolucions. S'encomana la resolució dels expedients sancionadors per infraccions de dopatge a aquest nou Comitè, que manté un alt grau d'independència administrativa i operacional a l'adopció de les seves decisions. La seva competència s'estendrà també al coneixement del recurs administratiu especial en matèria de dopatge a l'esport.

S'estableixen les disposicions necessàries sobre el tractament de dades personals relatives al dopatge, i es regula de forma unitària aquest tractament, adaptant-lo al que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals

També s'aborda el control i supervisió general dels productes susceptibles de produir dopatge a l'esport i es reconeix a l'Agència Estatal Comissió Espanyola per a la Lluita Antidopatge a l'Esport la facultat de realitzar actuacions d'inspecció per tal d'assegurar el compliment de la llei. En l’exercici d’aquestes actuacions, els inspectors de l’agència Estatal tindran la consideració d’autoritat pública, ostentant, entre altres, la potestat d’entrar lliurement en establiments o instal·lacions esportives, o de prendre mostres biològiques per constatar el respecte a la normativa.

La llei es completa amb quatre disposicions addicionals que qualifiquen l'Agència Estatal Comissió Espanyola per a la Lluita Antidopatge a l'Esport com a organització nacional antidopatge, preveuen que l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut a l'Esport passi a denominar-se Agència Estatal Comissió Espanyola per a la Lluita Antidopatge a l'Esport, i remeten el règim de control de dopatge per a animals en competicions esportives a l'aprovació de la federació corresponent, que haurà de respectar en tot cas la normativa aprovada per la respectiva federació internacional i el Codi Mundial Antidopatge; quatre disposicions transitòries, relatives als procediments disciplinaris en curs, les habilitacions per als controls de dopatge i el concurs d'infraccions; una disposició derogatòria; i sis disposicions finals que fan referència a la modificació de l'article 84 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, a la descripció dels preceptes orgànics de la llei, al títol competencial habilitant, a l'aplicació supletòria de les normes generals de dret administratiu, al desplegament reglamentari, ia l'entrada en vigor de la llei.

Finalment, s'hi incorpora un annex de definicions, d'acord amb la sistemàtica del Codi Mundial Antidopatge, on es recullen 74 conceptes.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21650

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×