open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Departament de Biblioteca | Biblioteca

Noves Coedicions Biblioteca ICAB - Editorial Sepín. Reserves fins al 30 d'abril de 2023!

Edició especial de les Coedicions: “Guía práctica de valoración de daños personales 2023: Baremo e informe pericial”; “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 2ª ed. ; i “100 casos ganados por defectos en las notificaciones administrativas”.

17/04/2023

La Biblioteca de l’Il·lustre  Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en col·laboració amb l’editorial Sepin posa a la vostra disposició l’edició personalitzada de les següents obres:

“Guía práctica de valoración de daños personales 2023: Baremo e informe pericial”
Edició Febrer 2023
Enquadernació rústica
825 pàgines
Mida 21 x 27 cm

Descripció:
Aquesta Guia conté els criteris d'actualització del Barem de Trànsit per a l'any 2023, les taules de lucre cessant i d'ajuda de tercera persona i les tècniques d'aplicació als accidents ocorreguts a partir del 29 d'octubre del 2022 i els lesionats en accidents anteriors les seqüeles dels quals s'hagin estabilitzat a partir d'aquesta data.

Com a novetat, s'acompanya a aquesta publicació un conjunt de casos pràctics que serveixen com a instruccions per a l'ús de les diferents taules i element de compressió del càlcul segons el sistema de barem, de l'aplicació pràctica de la “quota sibi” i de la “fórmula de Balthazar”, sobretot per visualitzar les quanties resultants després de les darreres modificacions.

“Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” 2ª ed.
Edició  Març 2023
Enquadernació rústica
704 pàgines
Mida 17 x 24 cm

Descripció:
En aquesta obra es comenta article per article la llei més important en la matèria, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. A més, aquesta 2a edició incorpora la cita dels principals i més recents pronunciaments jurisprudencials que s'han dictat en interpretació i aplicació de la norma superats ja 6 anys de vigència de la mateixa.

“100 casos ganados por defectos en las notificaciones administrativas”
Edició  Febrer 2023
Enquadernació rústica
182 pàgines
Mida 17 x 24 cm

Descripció:
Aquesta obra facilita casos reals i recents resolts per Tribunals de tot Espanya en què es dóna la raó al ciutadà (i al seu advocat). Guanyar l'Administració per un defecte de notificació? És molt complicat, però no és impossible. En aquesta ocasió trobareu 100 resolucions a favor del client per no haver-se respectat tots i cadascun dels requisits de les notificacions, ja siguin en paper o per mitjans electrònics.

Reserves fins al 30 d’abril a les 24h
La producció i distribució d’aquesta  edició es realitzarà a finals d'abril/principis de maig. El servei inclou l’enviament gratuït de les obres esmentades al domicili.
 
Preu amb IVA inclòs:
Opció 1: Guía práctica de valoración de daños personales 2023: Baremo e informe pericial
Preu col·legiat 29.90€  

>>> ENLLAÇ DE RESERVA COEDICIÓ Opció 1 Guía 
https://zzz.icab.cat/tramitsonline/104

Opció 2: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2ª ed.
Preu col·legiat 29.90€ 

>>> ENLLAÇ DE RESERVA COEDICIÓ Opció 2 Comentarios
https://zzz.icab.cat/tramitsonline/105

Opció 3: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2ª ed. + 100 casos ganados por defectos en las notificaciones administrativas
Preu col·legiat 46.90€ 

>>> ENLLAÇ DE RESERVA COEDICIÓ Opció 3 Comentarios + 100
https://zzz.icab.cat/tramitsonline/106

Opció 4: Guía práctica de valoración de daños personales 2023 + Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas + 100 casos ganados por defectos en las notificaciones administrativas
Preu col·legiat 69.90€  

>>> ENLLAÇ DE RESERVA COEDICIÓ Opció 4 Guía + Comentarios + 100
https://zzz.icab.cat/tramitsonline/107

Preguem confirmeu l’adreça d’enviament.

SUMARI “Guía práctica de valoración de daños personales 2023: Baremo e informe pericial”

Presentación. Criterios de actualización y Guía de la Comisión del Baremo Actualización de las Tablas de Lucro Cesante, de las de ayuda de tercera persona y las de ayuda para la tramitación de siniestros del “Baremo de Tráfico”.
Actualización al 2023 de las cuantías del Baremo por accidentes de tráfico 
Guía de Buenas Prácticas para la aplicación del Baremo de Autos

Esquemas
Reclamación extrajudicial
Oferta motivada
Respuesta motivada
Opción de mediación en accidente de circulación
Criterios generales para la determinación de la indemnización del daño corporal
Indemnizaciones por causa de muerte (Tabla I)
Indemnizaciones por secuelas (Tabla II) 
Indemnizaciones por lesiones temporales (Tabla III)
Perjuicio patrimonial
Perjuicio personal básico
Perjuicio personal particular
El nuevo informe pericial

Casos prácticos
Fallecimiento dejando cónyuge y un hijo (Tabla 1)
Fallecimiento dejando cónyuge y dos hijos (Tabla 1)
Fallecimiento con cónyuge, dos hijos, padre y madre (con discapacidad) con dependencia económica, hermano y un sobrino (Tabla 1)
Fallecimiento de hijo con ambos progenitores y un hermano (Tabla 1)
Fallecimiento padre de familia monoparental (Tabla 1)
Accidente de tráfico que causa secuelas graves
Accidente de tráfico que causa secuelas moderadas
Accidente de tráfico que provoca secuelas
Accidente de tráfico que causa secuelas que dan lugar a incapacidad absoluta
Accidente de tráfico que causa lesiones con incapacidad temporal de trabajador por cuenta ajena
Accidente de tráfico que causa incapacidad temporal a lesionada con dedicación exclusiva a las tareas del hogar (Tabla 3)

Texto normativo
Ficha técnica
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor
Indemnizaciones por causa de muerte (Tabla I)
Indemnizaciones por secuelas (Tabla II)
Indemnizaciones por lesiones temporales (Tabla III)
Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor
Orden JUS/127/2016, de 8 de febrero, por la que se fijan los precios públicos de las pericias efectuadas por los institutos de medicina legal y ciencias forenses a solicitud de particulares, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor
Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, por la que se actualizan las bases técnicas actuariales que sustentan los cálculos del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación contenido en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2023, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se hacen públicas las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación

SUMARI “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”
Abreviaturas
Introducción
Título Preliminar
Disposiciones generales
I. Objeto de la ley (art. 1)
II. Ámbito subjetivo de aplicación (art. 2)
Título I. De los interesados en el procedimiento
Capítulo I. La capacidad de obrar y el concepto de interesado
I. Capacidad de obrar (art. 3)
II. Concepto de interesado (art. 4)
1. La legitimación como presupuesto para intervenir en el procedimiento administrativo
2. Interesados en el procedimiento administrativo
3. Legitimación de las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales
4. Legitimación del derechohabiente
5. Legitimación del denunciante
6. La acción pública y la legitimación
III. Representación (art. 5)
IV. Registros electrónicos de apoderamiento (art. 6)
V. Pluralidad de interesados (art. 7)
VI. Nuevos interesados en el procedimiento (art. 8)
Capítulo II. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo (arts. 9 a 12)
Título II. De la actividad de las Administraciones Públicas
Capítulo I. Normas generales de actuación (art. 13)
I. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
1. El derecho a la utilización de las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma
2. Derecho al acceso a la información pública, archivos y registros
3. Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitar a los obligados el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones
4. La exigencia de responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente
II. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (art. 14)
III. Lengua del procedimiento (art. 15)
IV. Registros (arts. 16 y 17)
V. Colaboración de las personas (art. 18)
VI. Comparecencia de las personas (art. 19)
VII. Responsabilidad de la tramitación (art. 20)
VIII. Obligación de resolver (art. 21)
1. Introducción
2. Obligación de resolver y silencio administrativo: ¿contradicción o alternativa?
3. La Administración tiene obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación
4. Plazo máximo para resolver
5. Deber de notificar la recepción de solicitudes e inicio del procedimiento y de publicar y actualizar los procedimientos
6. Responsabilidades por incumplimiento del plazo para resolver
A) Responsabilidad disciplinaria
B) Responsabilidad patrimonial
C) Responsabilidad penal
7. Obligación de resolver los procedimientos en materia tributaria
8. Las costas judiciales: ¿debería abonarlas en todo caso la Administración cuando se acude a los Tribunales ante el silencio negativo?
IX. Suspensión del plazo máximo para resolver (art. 22)
X. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar (art. 23)
XI. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 24)
1. Concepto, contenido y naturaleza de acto presunto
2. Silencio positivo-acto presunto estimatorio
3. Silencio negativo: acto presunto desestimatorio o simple ficción legal
4. El certificado del acto presunto
XII. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio (art. 25)
1. Régimen legal
2. Procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas
 3. Procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen
XIII. El silencio administrativo en materia tributaria
XIV. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas y validez y eficacia de las copias realizadas por aquellas (arts. 26 y 27)
XV. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo (art. 28)
Capítulo II. Términos y plazos
I. Obligación de términos y plazos (art. 29)
II. Cómputo de los plazos (art. 30)
1. Cómputo del plazo por horas
2. Cómputo de los plazos señalados por días
3. Cómputo de los plazos señalados por meses o años
4. Vencimiento del plazo cuando el último día sea inhábil
5. El cómputo del plazo cuando sea inhábil en el domicilio del interesado y hábil en el del órgano administrativo, y viceversa
III. Cómputo de los plazos en los registros electrónicos (art. 31)
IV. Ampliación de los plazos (art. 32)
V. Tramitación de urgencia (art. 33)
Título III. De los actos administrativos
Capítulo I. Requisitos de los actos administrativos
I. Producción y contenido (art. 34)
1. Los actos administrativos han de producirse por el órgano competente y a través del procedimiento establecido
2. El contenido de los actos administrativos y la adecuación a sus fines (la desviación de poder)
II. La motivación (art. 35)
1. Contenido y alcance de la motivación de los actos administrativos
2. Actos administrativos que han de ser motivados
III. Forma de los actos administrativos (art. 36)
Capítulo II. Eficacia de los actos
I. Inderogabilidad singular de las resoluciones administrativas (art. 37)
II. Ejecutividad de los actos administrativos (art. 38)
III. Efectos de los actos administrativos (art. 39)
IV. La notificación de los actos administrativos (art. 40)
1. La notificación: finalidad. Resoluciones y actos que han de ser notificados
A) Finalidad de la notificación
B) Resoluciones y actos que han de ser notificados
2. Plazo en que se ha de cursar la notificación y contenido de la misma
A) Plazo en que se ha de cursar la notificación
B) Contenido de la notificación
3. Efectos de las notificaciones defectuosas
A) Las notificaciones defectuosas y los actos propios
B) Límite temporal de los efectos de las notificaciones defectuosas
C) Las notificaciones defectuosas y el cumplimiento del plazo para resolver y notificar la resolución
D) Notificación a varios interesados: protección de datos
E) Límite temporal de los efectos de las notificaciones defectuosas en relación con el plazo para notificar la resolución
V. Práctica de la notificación de los actos administrativos
1. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones (art. 41)
2. Práctica de las notificaciones en papel (art. 42)
3. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos (art. 43)
4. Notificación infructuosa (art. 44)
5. Publicación (art. 45)
6. Indicación de notificaciones y publicaciones (art. 46)
Capítulo III. Nulidad y anulabilidad
I. Diferencia entre nulidad y anulabilidad
II. Nulidad de pleno derecho de los actos administrativos (art. 47.1)
1. Introducción
2. Actos nulos de pleno derecho
A) Actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
B) Actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio
C) Actos que tengan un contenido imposible
D) Actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta
E) Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados
F) Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición
G) Cualquier otro acto que establezca expresamente una disposición con rango de ley
3. Nulidad de las disposiciones generales (art. 47.2)
III. La anulabilidad de los actos administrativos (art. 48)
IV. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos (art. 49)
V. Conversión de actos viciados (art. 50)
VI. Conservación de actos de trámite (art. 51)
VII. Convalidación de los actos administrativos (art. 52)
Título IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común
Capítulo I. Garantías del procedimiento
Derechos del interesado en el procedimiento administrativo (art 53)
1. En general
2. En procedimientos sancionadores
Capítulo II. Iniciación del procedimiento
I. Clases de iniciación de los procedimientos administrativos (art. 54)
II. Información y actuaciones previas (art. 55)
III. Medidas provisionales (art. 56)
1. Medidas provisionales una vez iniciado el procedimiento
2. Medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento
3. Límites a la adopción de medidas provisionales
A) Los perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o terceros
B) Límites temporales
IV. Acumulación (art. 57)
V. Iniciación de oficio (art. 58)
1. Introducción
2. Inicio del procedimiento a propia iniciativa (art. 59)
3. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior (art. 60)
4. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos (art. 61)
5. Inicio del procedimiento por denuncia (art. 62)
6. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora (art. 63)
7. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora (art. 64)
8. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial (art. 65)
VI. Inicio del procedimiento a solicitud del interesado
1. Solicitudes de iniciación (art. 66)
2. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (art. 67)
3. Subsanación y mejora de la solicitud (art. 68)
4. Declaración responsable y comunicación (art. 69)
Capítulo III. Ordenación del procedimiento
I. Expediente administrativo (art. 70)
II. Impulso (art. 71)
III. Concentración de trámites (art. 72)
IV. Cumplimiento de trámites (art. 73)
V. Cuestiones incidentales (art. 74)
Capítulo IV. Instrucción del procedimiento
I. Actos de instrucción (art. 75)
II. Alegaciones (art. 76)
III. Prueba
1. Medios y período de prueba (art. 77)
A) El objeto y medios de prueba
B) La apertura del período de prueba
C) Admisión y rechazo de las pruebas propuestas
D) Discriminación y carga de la prueba
E) Vinculación de los hechos probados en vía judicial
F) Prueba de los documentos formalizados por los agentes de la autoridad
G) Carácter preceptivo del informe cuando se trate de una prueba
H) La inclusión de la valoración de la prueba en la propuesta de resolución
I) La falta de práctica de prueba en vía administrativa.  Posibilidad de practicarla en vía judicial
2. Práctica de la prueba (art. 78)
3. Informes
A) Petición (art. 79)
            B) Emisión de informes (art. 80)
            C) Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (art. 81)
    IV. Participación de los interesados
        1. Trámite de audiencia (art. 82)
        2. Información pública (art. 83)
Capítulo V. Finalización del procedimiento
    I. Terminación (art. 84)
    II. Terminación en procedimientos sancionadores (art. 85)
    III. Terminación convencional (art. 86)
        1. La terminación convencional como forma de finalización de los procedimientos
        2. Condiciones para la terminación convencional de los procedimientos
        3. Contenido mínimo de los convenios
        4. Los convenios y las competencias orgánicas
    IV. Resolución
        1. Actuaciones complementarias (art. 87)
        2. Contenido de la resolución (art. 88)
            A) La resolución debe decidir todas las cuestiones planteadas y conexas
            B) Principio de congruencia y la reformatio in peius
            C) Motivación de la resolución y requisitos formales
            D) Prohibición de abstenerse de resolver
            E) La motivación de la resolución y la aceptación de informes
            F) Notificación y elevación al órgano competente la propuesta de resolución
        3. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador (art. 89)
        4. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores (art. 90)
            A) Contenido de la resolución sancionadora
            B) Inalterabilidad de los hechos determinados en el curso del procedimiento
            C) Firmeza de la resolución, recursos y medidas cautelares
            D) Daños o perjuicios causados por la conducta infractora
        5. Especialidades de la resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (arts. 91 y 92)
    V. Desistimiento y renuncia
        1. Desistimiento por la Administración (art. 93)
        2. Desistimiento y renuncia por los interesados (art. 94)
            A) Concepto y desistimiento y renuncia
            B) Medios y momento de hacer efectiva la renuncia y el desistimiento
            C) Límites a la aceptación de la renuncia y el desistimiento
    VI. Caducidad: requisitos y efectos (art. 95)
        1. Concepto y requisitos de la caducidad
        2. Límites y efectos de la caducidad
Capítulo VI. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común (art. 96)
Capítulo VII. Ejecución
    I. Título (art. 97)
    II. Ejecutoriedad (art. 98)
    III. Ejecución forzosa (art. 99)
        1. Medios de ejecución (art. 100)
        2. Apremio sobre el patrimonio (art. 101)
        3. Ejecución subsidiaria (art. 102)
        4. Multa coercitiva (art. 103)
        5. Complusión sobre las personas (art. 104)
        6. Prohibición de acciones posesorias (art. 105)
Título V. De la revisión de los actos en vía administrativa
Capítulo I. Revisión de oficio
    I. Revisión de disposiciones y actos nulos (art. 106)
        1. Revisión de los actos administrativos nulos
        2. Revisión de las disposiciones generales
        3. Inadmisión a trámite de las solicitudes de los particulares instando la revisión de actos nulos
    II. Declaración de lesividad de los actos anulables (art. 107)
    III. Suspensión (art. 108)
    IV. Revocación de los actos y rectificación de errores (art. 109)
        1. Revocación de los actos de gravamen o desfavorables
        2. Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos
    V. Límites de la revisión (art. 110)
        1. Límites generales a las facultades de revisión de los actos firmes
        2. Facultad de revisión de los actos confirmados por sentencia firme: supremacía del derecho comunitario
    VI. Competencia para la revisión de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado (art. 111)
Capítulo II. Recursos administrativos
    I. Objeto y clases (art. 112)
        1. Objeto del recurso administrativo
        2. Clases de recursos administrativos
    II. Fin de la vía administrativa (art. 114)
    III. Interposición del recurso (art. 115)
    IV. Causas de inadmisión (art. 116)
    V. Suspensión de la ejecución (art. 117)
    VI. Audiencia de los interesados (art. 118)
    VII. Resolución (art. 119)
    VIII. Pluralidad de recursos administrativos (art. 120)
    IX. Recurso de alzada
        1. Actos y resoluciones contra los que procede (art. 121)
        2. Plazos (art. 122)
    X. Recurso potestativo de reposición
        1. Objeto y naturaleza (art. 123)
        2. Plazos (art. 124)
    XI. Recurso extraordinario de revisión
        1. Objeto y plazos (art. 113 y 125)
            A) Actos y resoluciones contra los que procede el recurso extraordinario de revisión 634
            B) Motivos
            C) Órgano competente y plazo para interponerlo
        2. Resolución (art. 126)
Título VI
De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones
    I. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley (art. 127)
    II. Potestad reglamentaria (art. 128)
    III. Principios de buena regulación (art. 129)
    IV. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación (art. 130)
    V. Publicidad de las normas (art. 131)
    VI. Planificación normativa (art. 132)
    VII. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos (art. 133)
Bibliografía

SUMARI “100 casos ganados por defectos en las notificaciones administrativas”
Por no constar en el expediente la justificación
Por notificación en domicilio incorrecto
Por notificación en domicilio anterior tras consignar uno nuevo
Por falta de identificación del receptor
Por identificación incorrecta del receptor
Por dirigir la notificación al representado
Por dirigir la notificación al abogado
Por dirigir la notificación al abogado pero a nombre del representado
Por error del cartero al consignar “domicilio desconocido”
Por falta de constancia de relación entre receptor y destinatario
Por entregar la notificación al vecino del interesado
Por falta de firma del receptor
Por falta de identificación del funcionario de correos
Por inexistencia del segundo intento de notificación
Por incumplimiento del plazo entre los dos intentos de notificación
Por incumplimiento de la franja horaria entre los dos intentos de notificación
Por no constar la hora de uno de los intentos de notificación
Por falta de “aviso de llegada en el buzón”
Por ausencia de depósito en lista de notificaciones
Por falta de depósito en lista de las notificaciones en el servicio de correos
Por falta de notificación
Por notificación tributaria en el centro de trabajo en persona distinta del destinatario
Por indebido uso de la notificación por edictos
Por notificaciones edictales incompletas
Por ausencia de notificación edictal
Por contenido incompleto de la resolución notificada
Por notificación por fax
Por notificación a través de empresa privada de paquetería
Por falta de indicación de los recursos
Por errónea indicación de los recursos
Por primer intento de notificación fuera de plazo
Por omitir el deber de notificar por vía electrónica
Por notificar indebidamente por vía electrónica
Por no intentar otras formas de notificación ante lo infructuoso de las notificaciones electrónicas
Por realizar la notificación electrónica durante la suspensión por el estado de alarma

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×