open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria de Junta de Govern | Premis, Beques i Subvencions

Prorrogat fins al 13 de gener de 2022 el termini de presentació del Premi Feixó Carreras per a noves promocions 2022

El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret Processal o Organització Judicial  per part de col·legiats i col·legiades de l'ICAB que hagin obtingut el seu títol de graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.

16/12/2022

Premi Feixó Carreras 2022 per a noves promocions

 1. El Premi està dotat amb 3.000 euros.
 2. Podran optar al Premi els col·legiats i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que hagin obtingut el seu títol graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.
 3. El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret Processal o Organització Judicial.
 4. Les persones interessades hauran de presentar al Registre del Col·legi de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona) o per correu electrònic a secretariadejunta@icab.cat dins del termini establert, la sol·licitud normalitzada adreçada a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

- El títol del tema escollit pel concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.

- La bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.

- El calendari d’execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d’aquest.

- El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.

Igualment, s’acompanyarà un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

 1. La data límit de presentació serà el de 13 de gener de 2023. Per a aquells treballs enviats per correu certificat, la data del mata-segells determinarà l’acceptació o no de l’enviament.
 2. No podran presentar-se al Premi Feixó Carreras els/les concursants que participin en un altre Premi jurídic convocat per aquesta Corporació durant el 2022 ni tampoc les persones treballadores o col·laboradores no docents de l’ICAB
 3. El Jurat del Premi serà la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
 4. La Junta de Govern designarà una Comissió Dictaminadora integrada per tres o cinc membres, encarregada d’examinar la documentació aportada pel concursant i valorar-la, a l’efecte de la concessió de la borsa de treball. La Comissió Dictaminadora tindrà en compte la qualitat del treball promès per cadascun de les persones concursants, les garanties de la seva realització i l’interès i l’actualitat del tema que cadascun proposi desenvolupar, sense que tingui que donar preferència a un o un altre criteri.

La Comissió Dictaminadora podrà fer els suggeriments que estimi convenients per millorar el treball, els quals seran comunicats a la persona interessada per tenir la seva acceptació o observacions.

 1. Vist l’informe de la Comissió Dictaminadora, la Junta de Govern decidirà lliurement l’adjudicació del Premi i ho comunicarà a la persona afavorida perquè, en el termini que se l’indiqui, signi amb el Col·legi l’oportú conveni. La Junta de Govern es reserva el dret de fer menció especial d’algun dels projectes no premiats que, per la seva qualitat i interès, se’n facin dignes.
 2. La Junta de Govern designarà, al mateix temps, una persona especialitzada en el tema del treball perquè en controli l’execució i orienti al o la concursant durant la realització d’aquest, i que informarà periòdicament la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona sobre el seu desenvolupament, especialment abans del venciment de cadascun dels terminis assenyalats per al lliurament de l’import del Premi.
 3. El conveni que haurà de subscriure la persona beneficiaria del Premi, contindrà les clàusules següents:
 4. a) L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.
 5. b) Subjecció al control de l’assessor/a designat/da per la Junta de Govern.
 6. c) Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests la persona beneficiària hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat. L’import del Premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.
 7. Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari, prèvia sol·licitud del beneficiari/a avalada per l’assessor/a, però no autoritzaran el pagament dels terminis corresponents del Premi fins que no s’hagi realitzat la part del treball convinguda. S’exceptuen els casos extraordinaris que autoritzi expressament la Junta de Govern. El beneficiari/a que es retardi en la realització del treball, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de tornar al Col·legi la part d’aquest que ja hagi rebut.
 8. Un cop finalitzat el treball el/la concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar i també en format electrònic, juntament amb l’informe final de l’assessor/a, que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar la forma i el lloc.
 9. El Col·legi es reserva els drets d’una primera edició en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. Un cop passats sis mesos després del lliurament del treball sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació s’entendrà que renuncia a aquest.
 10. Si no es presentés cap persona al concurs, o la Junta de Govern decidís que cap concursant és mereixedor/a del Premi, l’import del Premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.
 11. El nom del guanyador/a del Premi es farà públic durant una de les sessions solemnes dels actes organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2023 o en el marc d’un altre acte organitzat per l’ICAB.
 12. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases. Els convocats resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar.

Barcelona, juliol 2022

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

CIF: Q-0863003-J

Contacte dpd@icab.cat

 

Finalitat

Gestió de les activitats, serveis o premis organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, així com la comunicació d’informació sobre aquests.

Legitimació

Les bases de convocatòria del  premi; la Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, la Llei 7/2016, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals;  els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Destinataris

Només les necessàries per a l’execució de la convocatòria del premi  i en compliment d’obligacions legals.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.

 

Informació addicional

 

Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar  la informació addicional següent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:  Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

CIF: Q-0863003-J

Adreça postal:  Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona

Telèfon: 93 496 18 80

Contacte dpd@icab.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona tracta la informació que ens faciliteu per la gestió i execució del  premi convocat i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats o premis convocats que no estiguin directament relacionats amb el  premi convocat, en cas que així ens autoritzeu. 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions derivades de l’execució de la convocatòria, fins que s’oposi al tractament o revoqui el consentiment per les altres finalitats,  excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions legals i estatutàries, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del premi convocat.

La base legal  per enviar via postal i electrònica informació sobre els serveis, activitats o premis convocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que no estiguin directament relacionats amb  el premi convocat és el consentiment.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades d'identificació,  codis o claus d'identificació, adreça postal o electrònica i dades econòmiques, financeres i formatives

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona està tractant dades personals que li concerneixen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades.  L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats i interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
 • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment  a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat , sens perjudici del seu dret  a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas,  podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que l’esmentada retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans d’aquesta. 

Documents

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×