menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

REIAL DECRET LLEI 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma

Publicat al BOE del 26 de juny de 2022.

25/07/2022

Aquest RDL incorpora fonamentalment la pròrroga de determinades mesures previstes en el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, i hi introdueix alguns ajustos complementaris.

Així, es fa una nova redacció de determinats aspectes dels articles 6 i 7 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, a fi de reforçar la participació pública en el procediment d'emissió d'informes d'afecció ambiental i excloent-ne aquest procediment als projectes ubicats a zones de sensibilitat moderada segons la «Zonificació ambiental per a la implantació d'energies renovables», d'acord amb l'eina elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Es modifiquen la redacció dels apartats 2 i 3 de l'article 15, l'article 17, l'apartat 3 de l'article 19, els apartats 1, 2 i 4 de l'article 20 i l'apartat 1 de l'article 21 del Reial decret llei 6/2022. ; relatius a la bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics, ia la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari temporal que han de fer els operadors a l'engròs de productes petrolífers. Totes dues mesures s'estenen fins al 31 de desembre. Atesa la prolongació de la vigència de la bonificació, es preveu la percepció per determinats col·laboradors d'un complement a la bestreta, per la diferència positiva entre l'import de la bonificació que hagi estat objecte de devolució, corresponent al 90% del volum de vendes de productes bonificats del mes d'abril, i l'import de la bestreta a compte acordat a favor seu.

Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 5 de l'article 34 i dels apartats 1 i 6 de l'article 35 del Reial decret llei 6/2022 per, per una banda, incorporar modificacions puntuals en la regulació d'ajudes ja previstes a l'empara del Reglament (UE) 2021/1139 del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de juliol del 2021, pel qual s'estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/1004 , que permeten la concessió d’ajuts directes en moments de crisi. També es modifica la redacció de l'article 44 del Reial decret llei 6/2022, que preveu mesures en l'àmbit laboral, per adaptar-les al nou període a què s'estén el suport públic, mantenint mesures complementàries de cautela addicional necessàries per garantir la protecció social , evitant acomiadaments i destrucció de llocs de treball, raó per la qual les empreses beneficiàries dels ajuts directes no podran justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics durant el període fins al qual s’estenguin els ajuts que percebin. Així mateix, es preveu que les empreses que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic, no puguin utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

Es fa una nova redacció de l'article 45 del Reial decret llei 6/2022, que preveu un increment extraordinari del 15% en la prestació d'ingrés mínim vital amb la finalitat d'evitar que les persones perceptores d'aquesta prestació, per pertànyer a col·lectius vulnerables a termes econòmics i socials, es vegin afectades en la seva precària situació per les conseqüències econòmiques que la invasió d'Ucraïna per Rússia està generant a tot Europa, ampliant aquesta mesura fins al mes de desembre del 2022.

S'introdueix un nou article 45 bis al Reial decret llei 6/2022, que preveu una mesura similar aplicable a les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, establint un increment extraordinari del 15 per cent per a les dites pensions des de l'1 de juliol fins al 31 de desembre de 2022, respecte de la quantia que correspongui percebre a cada beneficiari durant aquests mesos.

Es modifica l'article 46 del Reial decret llei 6/2022, que estableix una limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, i es prolonga fins al 31 de desembre de 2022 la limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, regulada a l'article 18 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans; de manera que, si no hi ha acord entre les parts, no pugui superar l'actualització de la renda el resultat d'aplicar la variació anual de l'IGC.

Es modifica la disposició addicional tercera del Reial decret llei 6/2022, per ampliar fins al 31 desembre de 2022 l'aplicació de les mesures previstes a la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel que s'adopten mesures urgents a l'àmbit energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l'autoconsum i el desplegament d'energies renovables. Així es prorroguen les mesures de flexibilització de contractes de subministrament de gas natural per protegir el sector industrial davant l'increment de preus.

Es fa una nova redacció de la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 6/2022, estenent els descomptes del bo social als consumidors domèstics d'energia elèctrica fins al 31 de desembre de 2022.

Es modifica la disposició addicional sisena del Reial decret llei 6/2022, a fi de prorrogar les revisions del preu de la tarifa d'últim recurs de gas natural en aplicació del que preveu la disposició addicional setena del Reial decret llei 17/2021. , de 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l'impacte de l'escalada de preus del gas natural als mercats detallistes de gas i electricitat. Amb això, s'estén a les revisions d'aquesta tarifa que s'han de produir l'1 d'octubre del 2022 i l'1 de gener del 2023 la contenció de l'increment màxim del 15% del cost de la matèria primera imputat a aquesta tarifa .

El RDL contempla, a més, ajudes directes al transport públic terrestre, urbà i interurbà; i altres mesures destinades al sector.

Així es recull una subvenció d'un 30% de tots els títols multiviatge existents actualment als serveis de transport públic col·lectiu terrestre, ja siguin de competència estatal, autonòmica o local, entre l'1 de setembre del 2022 i el 31 de desembre del 2022.

També es recull la disminució de tarifes als bitllets multiviatge en serveis corresponents a Obligacions de Servei Públic prestats per Renfe i a les concessions de transport regular de viatgers per autobús competència de l'Administració General de l'Estat. A més, es modifica la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies, de manera que sigui obligatori que a totes les factures referides a transports per carretera realitzats entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2022, es reflecteixi de manera desglossada el cost del combustible necessari per a la realització del transport.

Es modifica temporal de la fórmula aplicable per a la revisió del preu del transport per carretera en funció de la variació del preu del combustible, obligatòria després de l'entrada en vigor del Reial decret llei 3/2022, d'1 de març,

El RDL també adopta altres mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica»; a l'àmbit energètic; en suport al sector agrari; i altres mesures de caràcter social i laboral. En concret, es preveu l'extensió, fins al 31 de desembre del 2022, de la garantia de subministrament d'aigua i energia a consumidors en què concorri la condició de consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d'exclusió social. Així mateix, s'estableix que el dret a percebre el bo social per part de determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que preveu el precitat Reial decret llei, s'ampliarà fins al 31 de desembre de 2022.

Es modifica l'article 4 del Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, per prorrogar fins al 31 de desembre de 2022 la minoració de la retribució de l'activitat de producció d'energia elèctrica de les instal·lacions de producció de tecnologies no emissores de gasos d'efecte hivernacle, en una quantia proporcional al major ingrés obtingut per aquestes instal·lacions com a conseqüència de la incorporació als preus de l'electricitat al mercat majorista del valor del preu del gas natural per part de les tecnologies emissores marginals.

També s'hi inclou una pròrroga de la mesura consistent en l'aplicació del tipus impositiu del 0,5% de l'impost especial sobre l'electricitat; mesurada aquesta la vigència de la qual conclou també el 31 de desembre de 2022. Addicionalment, es considera necessari prorrogar la suspensió temporal de l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.

Com es manté l'obligatorietat de la utilització de les mascaretes com a mesura de prevenció davant de la COVID-19 en certs àmbits públics, es prorroga, igualment fins al 31 de desembre de 2022, l'aplicació del tipus del 4 per cent de l'IVA a les lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús referides a l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020.

Es forma excepcional i transitòria, fins al 31 de desembre de 2022, és aplicable el tipus reduït del 5 per cent de l'IVA als lliuraments d'energia elèctrica per afavorir la reducció de la factura final elèctrica als consumidors domèstics, amb especial incidència de els consumidors vulnerables i els beneficiaris del bo social.

S'estableix una limitació del preu màxim, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli (GLP) envasats, vigent en el moment d'aprovació d'aquest RDL, per a les actualitzacions de juliol, setembre i novembre de 2022. També se'n preveu una de nova línia d'ajudes directes per a la indústria gas intensiva, amb l'objectiu de compensar els costos més grans incorreguts per l'augment del cost del gas, amb la conseqüent pèrdua de competitivitat per a aquests.

A més a més, s'estableixen mesures de suport al sector agrari. Així s'amplien el pressupost i el termini de presentació de sol·licitud de les línies de finançament establertes als articles 6 i 7 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten

mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera. També s'hi inclouen previsions orientades a incrementar el suport públic a l'assegurança agrària, per mitjà de les subvencions destinades a reduir el cost de les pòlisses a l'agricultor.

A més, s'hi incorporen mesures laborals i socials. S'estableix la pròrroga, fins al 31 de desembre de 2022, dels expedients de regulació temporal d'ocupació vinculats a la situació de força major temporal en cas d'empreses i persones treballadores de les illes Canàries afectades per l'erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella. De forma correlativa, i en relació amb els treballadors autònoms afectats per la indicada erupció volcànica, es preveu la pròrroga durant sis mesos més de les mesures extraordinàries de Seguretat Social contingudes al respecte a la disposició addicional sisena del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre. Respecte de l'ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social previst en diverses normes, tant per a les empreses i treballadors autònoms afectats en la seva activitat per l'erupció volcànica a l'illa de La Palma, com pel que fa al règim extraordinari d'ajornaments al pagament de quotes de la Seguretat Social a què es refereixen l'article 2 del Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, i l'article 37 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març i també en les activitats del transport respecte al règim extraordinari d'ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social a què fa referència l'article 28 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març.

S'estableix un nou termini de sis mesos des que l'Administració competent declari la fi de l'emergència perquè els afectats puguin sol·licitar els ajuts per fer front als danys personals, habitatge, establiments industrials, mercantils i de serveis, a corporacions locals, i a persones físiques o jurídiques, previstes al títol II de l'esmentat Reial decret llei.

S'amplia fins al 31 de desembre de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments en els supòsits i d'acord amb els tràmits ja establerts, així com, d'acord, la possibilitat de sol·licitar fins al 31 de gener de 2023 la compensació per part de l'arrendador o propietari recollida al Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports. A aquests efectes es modifica la redacció dels articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries a l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19; i la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre. I conseqüentment, mitjançant la disposició final tercera es modifiquen els terminis previstos a l'article 3 del Reial decret 401/2021, de 8 de juny, pel qual s'aproven les mesures necessàries perquè les comunitats autònomes puguin utilitzar els recursos del Pla estatal Habitatge 2018-2021, a fi de fer front a les compensacions que siguin procedents, i pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors a què es refereixen els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, del 31 de març.

S'introdueix una línia directa d'ajuda a persones físiques de baix nivell d'ingressos i de patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats. Aquesta ajuda, de 200 euros de quantia en pagament únic, té per objecte pal·liar l'efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d'Ucraïna en situacions de vulnerabilitat econòmica, no cobertes per altres prestacions de caràcter social, com ara el cas de les pensions contributives, l'increment de les quals es garanteix en línia amb la inflació; de l'ingrés mínim vital, o de les pensions de jubilació i invalidesa no contributives, tenint en compte que aquests dos darrers casos, ja es beneficien d'un increment extraordinari en els termes que preveu aquest Reial decret llei. Per percebre aquest ajut, s'estableixen uns màxims d'ingressos i patrimonis conjunts en funció de la convivència al domicili. L'ajut serà gestionat amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb la sol·licitud prèvia dels beneficiaris, a realitzar abans del 30 de setembre d'aquest any.

Entre les diferents disposicions addicionals i finals val la pena destacar la modificació del Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia ia les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×