menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

REIAL DECRET LLEI 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 2020/1057, (...)

Publicat al BOE del 2 de març de 2022

04/04/2022

(...)  de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen normes específiques respecte a la Directiva 96/71/CE i la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors al sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus als contractes públics d'obres.

Entrada en vigor: 02.03.2022, llevat de l'article 1 apartat onze que entrarà en vigor el 02.09.2022. i en concret regula la prohibició, amb caràcter general, que el conductor realitzi la càrrega i descàrrega de la mercaderia i suports en vehicles superiors a 7,5 tones, permetent excepcions puntuals recollides al mateix text.

Altres mesures que s’estableixen i cal remarcar són la reducció del temps d'espera a partir del qual el transportista tindrà dret a indemnització quan fa una càrrega o descàrrega, que passa de les 2 h. actuals a 1 h., incloent-hi a més una disposició relacionada amb el càlcul de les indemnitzacions al transportista per danys ocasionats que impliquin la paralització del vehicle. També es preveu la  revisió obligatòria del preu del transport davant la variació del preu del combustible des del moment de la contractació fins a la realització efectiva del transport, lligat als índexs que es publiquin a la pàgina web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, així com també es determina la incorporació del règim sancionador vinculat al compliment del paquet de mobilitat aprovat pel reglament comunitari quant a temps de conducció i descans i “tornada a casa del vehicle” quan fa transport internacional

Es reforcen els mitjans d'inspecció estatals amb mitjans propis de la resta d'administracions públiques per lluitar contra la competència deslleial al sector.

També es recullen una altra sèrie de mesures lligades a la millora de l'eficiència del sector i la sostenibilitat ambiental. En concret, la necessitat de modificació, en el termini de 9 mesos des de l'aprovació d’aquest RDL, de determinats aspectes de la normativa de masses i dimensions, a fi de simplificar requisits burocràtics de cara a l'ús de megatrailers i duotrailers. També l’ampliació per a determinats tipus molt taxats de transport amb necessitats especials l'alçada màxima permesa a 4,5 metres.

Altres mesures incloses en el RDL que contribueixen a la millora de la sostenibilitat del sector són: la creació d'un Codi de Bones Pràctiques Mercantils a la contractació del transport terrestre de mercaderies, que fomenti relacions justes, equilibrades i lleials entre les empreses que intervenen en la contractació del transport de mercaderies. A més, s'establirà un registre estatal d'empreses que el subscriguin, i la creació d'un estàndard per a la certificació de les zones de càrrega i descàrrega en relació amb els serveis i les condicions ofertes als transportistes professionals.

D’altra banda, s'han aprovat un conjunt de mesures per garantir la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera, del funcionament adequat de la cadena logística i que permetin una actuació de l'Administració més eficaç davant de les empreses bústia. A l'àmbit sociolaboral es modifica la Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional.

Es planteja combatre les anomenades “empreses bústia”, modificant el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. Aquestes empreses desenvolupen la seva activitat recorrent a agències, empreses de col·locació o societats fictícies radicades en Estats membres amb menor cost laboral

Per fer efectius els principis de lluita contra el frau s'actualitza el quadre d'infraccions i sancions a l'ordre social dirigits a combatre els abusos que pateixen les persones desplaçades per les «empreses bústia»

També es preveu l’accés al subsidi per a majors de 52 anys als fixos discontinus, establint un règim transitori aplicable a la reforma dels articles 277 i 280 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social. El contracte fix discontinu serà compatible amb la protecció assistencial per desocupació dels actuals beneficiaris del subsidi per a persones aturades majors de 52 anys, que, altrament, veurien extingits els seus subsidis quan accedissin a una relació laboral de caràcter fix discontinu.

També s’incorpora en aquest RDL una revisió excepcional dels contractes públics d’obres afectats per la pujada dels preus dels materials. De manera excepcional, als contractes públics d'obres, ja siguin administratius o privats, adjudicats per qualsevol de les entitats que formin part del sector públic estatal i que es trobin en execució coincidint amb l'entrada en vigor d'aquest RDL, amb independència del règim jurídic que per raó temporal o de la matèria s'apliqui al contracte, es reconeixerà al contractista la possibilitat duna revisió excepcional de preus. Això serà així sempre que l'increment del cost dels materials emprats per a l'obra adjudicada hagi tingut un impacte directe i rellevant a l'economia del contracte durant l'exercici 2021. D'aquesta manera, es considerarà que existeix aquest impacte quan l'increment del cost de materials siderúrgics, bituminosos, alumini o coure, calculat aplicant als imports del contracte certificats l'exercici 2021 la seva fórmula de revisió de preus si la tingués, i, en el seu defecte, aplicant la que per la naturalesa de les obres li correspongui d’entre les fixades en el Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, excedeixi del 5 % de l’import certificat del contracte en l’exercici 2021. La quantia de la revisió excepcional no podrà ser superior al 20% del preu d'adjudicació del contracte.

La revisió afecta els contractes d'obres en què no es van contemplar sistemes de revisió de preus i també aquells contractes que sí que van incorporar als seus plecs clàusules de revisió, en relació amb els períodes en què aquesta revisió encara no seria possible per no haver-se executat el 20 % del contracte o haver transcorregut menys de 2 anys des de la seva formalització.

Aquesta norma també és aplicable en l'àmbit de les comunitats autònomes i ciutats autònomes que així ho acordin.

L'òrgan de contractació serà el competent per aprovar la revisió excepcional de preus, si escau, prèvia sol·licitud del contractista, que haurà de presentar-la en el termini de 2 mesos a comptar, bé des de l'entrada en vigor del RDL, bé des de la publicació dels índexs de mensuals dels preus dels components bàsics de costos, relatius a l'últim trimestre de 2021, si aquesta publicació fos posterior. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació necessària que acrediti que es compleixen les condicions per a la revisió del contracte. I l’òrgan de contractació haurà de comprovar que es reuneixen les circumstàncies establertes.

La quantia resultant de la revisió excepcional s'aplicarà a la certificació final de l'obra, com a partida addicional, en funció de la variació, a l'alça o a la baixa que hagin experimentat els preus cada any, ajustant-se així al principi de simetria de la legislació sobre desindexació. Encara que l'òrgan de contractació estarà facultat per fer pagaments a compte per l'import de la revisió calculada a la data de pagament de cada certificació d'obra.

De la mateixa manera, el contractista que percebi la quantitat resultant d’aquesta revisió excepcional haurà de repercutir al subcontractista' la part que li correspongui per la porció d’obra subcontractada.

Entre els elements del contracte potencialment revisables per aquest procediment excepcional no s'hi inclou el preu de l'energia,

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3290

 [LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×