menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna

Publicat al BOE del 30 de març de 2022

02/05/2022

Entrada en vigor: 31.03.2022

S'aproven diverses mesures.

A l'àmbit dels combustibles i l'energia: s'aprova una bonificació extraordinària i temporal en el preu de venda al públic de determinats productes energètics i additius, en concret, el gasoil, gasolina, gas i adblue. La bonificació tindrà un import de 0,20 euros i s'aplicarà sobre el preu de venda al públic per cadascuna de les unitats de mesura següents: per cada litre de gasoil, gasolina i adblue; per cada quilogram de gas, liquat o comprimit liquat. Els subministradors de carburants i combustibles podran sol·licitar mensualment la devolució dels descomptes que implica aquesta bonificació i també tindran la possibilitat de demanar un avenç a l'Agència Tributària. Aquesta reducció del preu té caràcter temporal des del dia 1 d’Abril de 2022 fins al 30 de juny del mateix any.

Es crea una nova «taxa» a les empreses de refinació, que es formula com a «prestació patrimonial de caràcter públic no tributari temporal a realitzar pels operadors a l'engròs de productes petrolífers», amb capacitat de refinació a Espanya i amb una xifra anual negocis superior a 750 milions d'euros. No estaran obligats a satisfer aquesta prestació els operadors que es comprometin a realitzar de forma inequívoca un descompte de 0,05 euros el litre/quilo en les vendes del gasoil, gasolina, gas i adblue, realitzant el descompte sobre el preu de venda al públic . En el cas dels productes adquirits als operadors subjectes a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, la bonificació serà de 0,15 euros per litre o per quilogram, arribant amb el corresponent descompte a un mínim de 0,20 euros per litre o per quilogram en total. Aquesta exoneració queda condicionada a la realització efectiva del descompte esmentat, durant el període comprès entre els dies 1 d'abril i 30 de juny de 2022.

Es prorroguen fins al 30 de juny del 2022 els descomptes del bo social aplicables als consumidors domèstics d'energia elèctrica. Aquesta pròrroga es produeix sense necessitat de presentar cap sol·licitud. A més, es modifica l'article 10 del Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica per establir que la comercialitzadora de llum haurà de comprovar la situació del beneficiari del bo i, en cas de continuar complint els requisits, prorrogar de manera automàtica aquest per termini de dos anys. A més, els comercialitzadors de referència han de remetre als seus clients acollits al bo social la carta que es recull a l'annex del RDL, juntament amb les factures que s'emetin durant els tres mesos següents a l'entrada en vigor del RD-llei, amb el per comunicar l'existència de les noves condicions per aplicar el bo social i publicitar el procediment per sol·licitar-lo. Així mateix, han de comunicar a la seva pàgina web l’existència de les noves condicions. Els nous sol·licitants podran cursar sol·licitud del nou bo social a partir del 31 de març del 2022, data d'entrada en vigor de la norma. Aquells que ja gaudissin del bo social, podran cursar-la en qualsevol moment abans de la finalització del corresponent termini que encara no està fixat.

Quant als serveis o activitat mínima en ports, es permet que les Autoritats Portuàries eliminin o redueixin motivadament els tràfics mínims exigits per a l'any 2022, que es trobin establerts en els corresponents títols concessionals, en aquells casos en què no sigui possible assolir aquesta activitat o trànsit mínim compromesos per causa de l'afectació de la situació recent d'increment dels costos energètics a l'activitat de les seves concessions, així com quan no sigui possible assolir aquesta activitat o trànsit mínim compromesos a les concessions que operin trànsits que s'hagin vist afectats per tenir origen o destinació Ucraïna.

Es preveu l'ajornament en el pagament de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta al sector del transport urbà i per carretera. Les empreses amb treballadors en alta al Règim General de la Seguretat Social i els treballadors inclosos al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar, directament oa través dels seus autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos d'abril a juliol de 2022, en el cas de empreses, i entre els mesos de maig a agost del 2022, en el cas de treballadors autònoms.

Aquest ajornament s'ajustarà als termes i condicions establerts amb caràcter general a la normativa de la Seguretat Social, amb determinades particularitats previstes en aquest RDL

A més, s'estableix un sistema d'ajudes directes, corresponent a l'exercici 2022, per a la concessió de suport financer a empreses privades i treballadors autònoms l'activitat dels quals s’enquadri entre les compreses als codis CNAE relacionades amb transport terrestre. El termini de presentació del formulari finalitzarà el 30 d’Abril de 2022.

S'estableix una línia d'ajuts directes a empreses ferroviàries privades afectades per la pujada dels preus dels carburants i l'energia de tracció

Pel que fa a les mesures per reforçar la liquiditat, s’aprova una nova línia d’avals de 10.000 milions d’euros per compte de l’Estat per a empreses i autònoms. Aquesta nova línia ha de ser autoritzada per la Comissió Europea, per la qual cosa no es pot atorgar cap aval amb càrrec a aquesta fins que s'hagi produït aquesta autorització.

També s'estableixen ajudes d'Estat per incrementar els costos dels productors de llet

Així mateix, es doten ajudes d'Estat a empreses armadores de vaixells pesquers i al sector pesquer. En particular, els pescadors també es beneficiaran de la línia de crèdit de l'Institut de Crèdit Oficial i de la Societat Estatal de Caució Agrària (ICO-SAECA) amb bonificació principal, així com del pagament d'avals SAECA.

S'eximeix els agricultors de l'obligació de deixar en guaret un 5 per cent de les superfícies de cultiu i es flexibilitza el requisit de diversificació

S'adopten mesures a l'àmbit laboral. A les empreses beneficiàries dels ajuts dels ajuts directes que preveu l'increment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d'acomiadament fins al 30 de juny de 2022. L'incompliment d'aquesta obligació suposarà el reintegrament de l'ajut rebut. s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades a l'article 47 de l'ET per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes com a base per fer acomiadaments.

Així mateix, es preveu un augment de l'IMV corresponent als mesos d'abril, maig i juny de 2022, mitjançant l'aplicació d'un percentatge del 15% a l'import mensual en cada cas reconegut. Aquest increment també serà aplicable, en els mateixos termes, a les sol·licituds d'aquesta prestació ja presentades a la data de l'entrada en vigor del Reial decret llei, però encara no resoltes, així com les que es presentin amb posterioritat, sempre que els efectes del seu reconeixement no siguin posteriors a 1 de juny de 2022; i se substitueix el concepte d'unitat familiar pel d'unitat de convivència, incorporant al Bo social elèctric els perceptors de l'ingrés mínim vital,

Es limita de manera extraordinària l’actualització anual dels arrendaments d’habitatge habitual en el sentit d’impedir les pujades superiors al 2%. La limitació, que estarà vigent fins al 30 de juny, cerca que l'evolució de l'IPC no es traslladi al preu dels lloguers.

El RDL també estableix un model d’acreditació unificat de la condició de víctima de tràfic d’éssers humans o explotació sexual, a fi de permetre l’accés de les potencials víctimes, incloses les derivades del desplaçament de persones que fugen del conflicte armat a Ucraïna. A més, s'inclou el tràfic a l'atenció al 016.

Així mateix, s'establirà un règim gratuït de comptes bancaris per a persones vulnerables o amb risc d'exclusió financera i també s'articula la possibilitat d'atorgar subvencions destinades a la prevenció, detecció, atenció i protecció de víctimes de violència contra les dones i de víctimes de tràfic i explotació sexual, en el marc de la crisi humanitària.

S'articulen mesures per facilitar a les persones d'origen ucraïnès sol·licitants de nacionalitat espanyola l'emplenament dels tràmits exigits. Estaran exemptes d'aportar els certificats de naixement i antecedents penals del seu país d'origen, assimilant-se així a les persones refugiades i apàtrides reconegudes com a tals pel Ministeri de l'Interior. També estaran exemptes d'aportar aquesta documentació en els procediments que es tramitin als registres civils mentre duri el conflicte, sens perjudici de l'obligació de la seva aportació en el futur. En tots dos casos, s'aportarà una declaració responsable de l'interessat en relació amb les dades que acreditarien els certificats esmentats.

D'altra banda, es regula un procediment específic per brindar una resposta de protecció a persones menors que estiguin afectades per una crisi humanitària. Es preveu l'autorització de la residència i l'estada temporal dels nens, nenes i adolescents afectats per crisis humanitàries amb persones o famílies que els acullen, en condicions de seguretat per als menors i el procediment que han de dur a terme les entitats públiques corresponents.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4972

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×