menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret Llei 8/2022, de 5 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents a l'àmbit de la contractació laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació

Publicat al BOE del 6 d'abril del 2022.

20/06/2022

Entrada en vigor: 06.04.2022.

Es crea el nou contracte indefinit d'activitats cientificotècniques, l'objecte del qual serà la realització d'activitats vinculades a línies de recerca o de serveis cientificotècnics, incloent-hi la gestió cientificotècnica d'aquestes línies que es defineixen com un conjunt de coneixements, inquietuds , productes i projectes, construïts de manera sistemàtica al voltant d'un eix temàtic on conflueixin activitats realitzades per un o més grups de recerca i requerirà el seu desenvolupament seguint les pautes metodològiques adequades en forma de projectes d'R+D+I.

El contracte es podrà subscriure amb personal amb títol de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Grau, Màster Universitari, Tècnic/a Superior o Tècnic/a, o amb personal investigador amb títol de Doctor o Doctora, i la totalitat dels procediments de selecció del personal laboral es regiran en tot cas a través de convocatòries públiques en què es garanteixin els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència.

Aquests contractes no formaran part de l'Oferta d'Ocupació Pública ni dels instruments similars de gestió de les necessitats de personal a què fa referència l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ni la convocatòria estarà limitada per la massa salarial del personal laboral, cosa que els dota de la necessària agilitat i rapidesa de resposta a les necessitats del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació; a més, en els supòsits en què els contractes estiguin vinculats a finançament extern o finançament procedent de convocatòries d'ajudes públiques en concurrència competitiva en la seva totalitat, aquests no requeriran el tràmit d'autorització prèvia.

Tot i això, i malgrat la inclusió, a través del Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, d'aquest nou contracte d'activitats cientificotècniques , mitjançant la incorporació d'un nou article 23 bis a la referida norma legal, es planteja la urgència de l'aprovació d'aquesta disposició per a la seva aplicació immediata a fi de permetre que aquests contractes laborals indefinits puguin subscriure's pels agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació als quals és aplicable a partir del 31 de març de 2022, atès que, tal com indica la disposició transitòria quarta del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, els contractes per a obra i servei determinat i els contractes eventuals per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, celebrats des del 31 de desembre de 2021 fins al 30 de març de 2022, es regiran per la normativa legal o convencional vigent en la data en què s’han concertat i la seva durada no podrà ser superior a sis mesos.

D'altra banda, l'altre àmbit fonamental de regulació en aquest Reial decret llei deriva del fet que l'evolució de la pandèmia unida als alts nivells d'immunitat assolits a la població espanyola ha determinat un canvi a l'epidemiologia de la COVID-19 que dóna suport a la transició cap a una estratègia diferent de vigilància i control. Aquests canvis han propiciat la publicació de l'Estratègia de vigilància i control davant de COVID-19 després de la fase aguda de la pandèmia, que suposa un canvi d'aproximació a la pandèmia a què també s'han d'alinear els controls sanitaris a què són sotmesos els viatgers internacionals en arribar a Espanya. La realització d'aquests controls sanitaris està actualment regida per les previsions de l'article 1 del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV- 2, previsions que ja no responen plenament a la nova Estratègia de vigilància i control.

Davant la previsió d'un augment exponencial del nombre de viatgers internacionals que arribaran a Espanya properament, resulta insostenible el manteniment dels controls sanitaris tal com estan definits el moment actual, sobre la base de la redacció de l'article 1 del Reial decret llei 8/2021, del 4 de maig, ja que podrà suposar el bloqueig dels aeroports internacionals i un greu impacte en el trànsit aeri. Per tot això, la modificació de l'article esmentat constitueix una situació de necessitat urgent que s'incorpora en aquesta disposició.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×