open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva...

... dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia ia les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients. Publicat en el BOE del 3/11/2021

29/11/2021

Aquest RDL s'estructura en els Llibres i continguts següents:

 • Llibre primer. Transposició de la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de novembre del 2019 sobre l'emissió i la supervisió pública de bons garantits i per la qual es modifiquen les Directives 2009/65/CE i 2014/59/ UE.
 • Llibre segon. Transposició de la Directiva (UE) 2019/1160 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019 per la qual es modifiquen les Directives 2009/65/CE i 2011/61/UE pel que fa a la distribució transfronterera d'organismes d'inversió col·lectiva.
 • Llibre tercer. Transposició de la Directiva (UE) 2019/1024, del Parlament Europeu i del Consell de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic.
 • Llibre quart. Transposició de la Directiva (UE) 2019/789 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril del 2019 per la qual s'estableixen normes sobre l'exercici dels drets d'autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia dels organismes de radiodifusió i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió, i per la qual es modifica la Directiva 93/83/CEE; i la Directiva (UE) 2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril de 2019 sobre els drets d'autor i drets afins al mercat únic digital i per la qual es modifiquen les Directives 96/9/CE i 2001/ 29/CE.
 • Llibre cinquè. Transposició de la Directiva (UE) 2021/1159 del Consell de 13 de juliol de 2021 per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE pel que fa a les exempcions temporals relatives a les importacions i a determinats subministraments, en resposta a la pandèmia de COVID-19.
 • Llibre sisè. Transposició de la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, per la qual es modifica la Directiva 93/13/CEE del Consell i les Directives 98/6/CE, 2005/29 /CE i 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Llibre setè. Transposició de la Directiva (UE) 2019/1161, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients.

 Pel que fa a la seva entrada en vigor s'estableix per al 04.11.2021, però conté diferents excepcions:

 1. a) El llibre primer, les disposicions addicionals primera a tercera i les disposicions finals primera i quarta del present Reial decret llei entraran en vigor el 8 de juliol de 2022. A banda del Llibre primer (quin contingut ja hem indicat) la resta de disposicions indicades contenen: la Disposició addicional primera, sobre participacions hipotecàries, la Disposició final primera sobre la modificació del Codi Civil, la Disposició final quarta, de modificació del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig.
 2. b) El llibre cinquè, que tindrà efectes des de l'1 de gener de 2021.
 3. c) El llibre sisè entra en vigor el 28 de maig de 2022, amb l'excepció del que disposa l'apartat setzè de l'article 82 respecte a la modificació de l'apartat 5 de l'article 107 del text refós de la Llei general de defensa de consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2022 pel que fa a la resolució del contracte prevista a l'apartat 5 de l'article 119 ter del mateix text refós.
 4. d) La disposició final tercera, que entrarà en vigor el 23.11.2021 (regula la modificació del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera).

Entre les normes que es veuen modificades per la transposició de directives de la UE, cal destacar: el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial, el Codi civil, el text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es trasposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×