menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques de l'11 al 17 de desembre de 2021

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

17/12/2021

Extracto de la resolución del 13 de diciembre de 2021 de la Dirección General de Casa África por la que se convoca, mediante tramitación anticipada, el Concurso de Microrrelatos «Purorrelato»

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-B-2021-50706.pdf

Publicat al BOE de 16-12-2021

El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el siguiente día de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 1 de marzo de 2022 a las 13.00 horas (GMT +0).

Extracto de la Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal , por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas", de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Tr

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-B-2021-50718.pdf

Publicat al BOE de 16-12-2021

Se establecen los siguientes plazos de presentación de solicitudes: a) Un primer plazo en el que las solicitudes habrán de presentarse en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado. b) Para el ejercicio 2022 se establece un segundo plazo de 4 meses, contados a partir del día 1 de abril de 2022 incluido. c) Para el ejercicio 2023 se establece un tercer plazo de 4 meses, contados a partir del día 1 de abril de 2023 incluido.

Extracto de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 14 de diciembre de 2021, por la que se aprueba, por el sistema de tramitación anticipada, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa TándEM en entidades del sector público estatal", de formación en alternancia con el empleo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-B-2021-50719.pdf

Publicat al BOE de 16-12-2021

Se establecen los siguientes plazos de presentación de solicitudes: 1. Un primer plazo, en el que las solicitudes habrán de presentarse en el plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», 2. Para el ejercicio 2022 se establece un segundo plazo de 5 meses contados a partir del día 1 de abril de 2022 incluido. 3. Para el ejercicio 2023 se establece un tercer plazo de 5 meses contados a partir del día 1 de marzo de 2023 incluido.

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0".

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-B-2021-50593.pdf

Publicat al BOE de 15-12-2021

En aras de una mayor participación de los beneficiarios, se acuerda ampliar el plazo de presentación de solicitudes hasta el 22 de diciembre de 2021, inclusive, de la Resolución por la que se convocan la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0": (2021_003_Activa 4.0 Cataluña). BOE Num. 268 Sec. V-B. Pág. 63294. ID BDNS(Identif.): 593502).

RESOLUCIÓ EMT/3698/2021, de 12 de desembre, per la qual es fa pública la tercera convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 599943).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8563/1882514.pdf

Publicat al DOGC de 15-12-2021

La presentació del formulari d'inscripció prèvia, que regula l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (DOGC núm. 8541, d'11.11.2021), produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut, per la qual cosa no s'ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

RESOLUCIÓ ACC/3672/2021, de 3 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2022 (ref. BDNS 599538).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8563/1882580.pdf

Publicat al DOGC de 15-12-2021

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/3673/2021, de 10 de desembre, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 599539).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8563/1882526.pdf

Publicat al DOGC de 15-12-2021

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de dos mesos que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2021, per la qual s’obre la convocatòria anticipada de les beques i ajuts de 2022 per a persones treballadores desocupades i empreses que participen en els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 598308).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8563/1882534.pdf

Publicat al DOGC de 15-12-2021

El termini de presentació de sol·licituds de les beques i ajuts estarà obert del 3 de gener de 2022 fins el 31 d'octubre de 2022.

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2022

https://bop.diba.cat/anunci/3162019/convocatoria-ordinaria-per-a-la-concessio-de-subvencions-per-a-dur-a-terme-projectes-activitats-i-serveis-de-districte-i-de-ciutat-per-a-l-any-2022-ajuntament-de-barcelona

Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13-12-2021

El termini de presentació de sol·licituds serà del 7 al 27 de gener de 2022 ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Casa África por la que se convoca, mediante tramitación anticipada, el concurso fotográfico «Objetivo África»

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50447.pdf

Publicat al BOE de 14-12-2021

El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el siguiente día de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 15 de marzo de 2022 a las 14.00 horas (GMT +0).

Extracto de la Resolución del 24 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Casa África por la que se convoca, mediante tramitación anticipada, el Premio de Ensayo Casa África

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50448.pdf

Publicat al BOE de 14-12-2021

El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el siguiente día de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 15 de abril de 2022 a las 13:00 horas (GMT +0).

Extracto de la Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se convoca la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 MBITS por segundo

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50507.pdf

Publicat al BOE de 14-12-2021

El plazo para la presentación de solicitudes de ayuda para esta convocatoria comenzará el día 1 de enero de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2022, o hasta que se agoten las disponibilidades presupuestarias de esta convocatoria.

Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las ayudas para la formación de doctores en empresas «Doctorados Industriales».

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50508.pdf

Publicat al BOE de 14-12-2021

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 3 al 24 de febrero de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las ayudas Torres Quevedo.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50509.pdf

Publicat al BOE de 14-12-2021

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 2 al 23 de febrero de 2022 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

RESOLUCIÓ ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8562/1882412.pdf

Publicat al DOGC de 14-12-2021

El termini de presentació de les sol·licituds es computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a les 9 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

RESOLUCIÓ XGO/3648/2021, de 26 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de les beques per a la realització de pràctiques formatives en organitzacions internacionals, anomenades "Beques Canigó” (ref. BDNS 597904).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8561/1882176.pdf

Publicat al DOGC de 13-12-2021

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació detallada a les bases reguladores, és de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de 2021 de la Dirección General de Casa África por la que se convoca, mediante tramitación anticipada, el concurso fotográfico «Objetivo África»

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-B-2021-50447.pdf

Publicat al BOE de 14-12-2021

El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el siguiente día de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 15 de marzo de 2022 a las 14.00 horas (GMT +0).

Extracto de la Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Instituto de Turismo de España O.A., por la que se convocan las becas del Instituto de Turismo de España para la realización de prácticas profesionales.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-B-2021-50167.pdf

Publicat al BOE d’11-12-2021

El plazo es de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto en el "Boletín Oficial del Estado".

Extracto de la Orden de 9 de diciembre de 2021 por la que se aprueba por tramitación anticipada la convocatoria de ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-B-2021-50178.pdf

Publicat al BOE d’11-12-2021

Desde el día posterior a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado hasta el 31 de enero de 2022, ambos inclusive.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×