open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió Normativa | Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 3 al 9 de juny de 2023

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

09/06/2023

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2023 de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se convocan subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con destino a la financiación de programas supracomunitarios de prevención y control de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y otras infecciones de transmisión sexual para los años 2023 y 2024 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/09/pdfs/BOE-B-2023-17345.pdf
Publicat al BOE de 09-06-2023
El plazo de presentación de la solicitud y de la documentación correspondiente, será de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2023 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para participar en el «Aula de Verano "Ortega y Gasset" de iniciación a la Universidad» 2023 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/09/pdfs/BOE-B-2023-17348.pdf
Publicat al BOE de 09-06-2023
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ ACC/1992/2023, de 30 de maig, per la qual es convoquen els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2023 (ref. BDNS 701399)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8933/1979252.pdf
Publicat al DOGC de 09-06-2023
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ACC/1993/2023, d'1 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, corresponents a l'any 2022-2023 (ref. BDNS 701177)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8933/1979156.pdf
Publicat al DOGC de 09-06-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ TER/1995/2023, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per al Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (ref. BDNS 701423)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8933/1979018.pdf
Publicat al DOGC de 09-06-2023
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 15 de juny de 2023 i finalitza el dia 29 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ DSO/2001/2023, d'1 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països i associacions de persones que han estat acollides o adoptades en família aliena, per a l'exercici 2023 (ref. BDNS 701554)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8933/1979202.pdf
Publicat al DOGC de 09-06-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, comença a les 9.00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria i finalitza a les 15.00 h del vintè dia hàbil.

Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2023 del Instituto Cervantes por la que se convocan 38 becas de formación y 1 beca de investigación del Instituto Cervantes 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/08/pdfs/BOE-B-2023-17258.pdf
Publicat al BOE de 08-06-2023
Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Orden de 6 de junio de 2023, por la que se convocan las becas de formación práctica en materia de recursos pesqueros y de economía financiera
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/08/pdfs/BOE-B-2023-17267.pdf
Publicat al BOE de 08-06-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2023, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se aprueba la primera convocatoria de ayudas para proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición energética en el marco del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU»
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/08/pdfs/BOE-B-2023-17283.pdf
Publicat al BOE de 08-06-2023
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 9:00 del día 12 de junio de 2023 y finalizará a las 14:00 horas CEST del día 1 de agosto de 2023. Transcurrido dicho plazo, no serán admitidas más solicitudes.

Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2023, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la Primera Convocatoria para la concesión de ayudas a estudios de viabilidad de proyectos, de carácter innovador, para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU - Programa GEOTERMIA PROFUNDA 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/08/pdfs/BOE-B-2023-17284.pdf
Publicat al BOE de 08-06-2023
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará desde el día 15 de junio de 2023 a las 9:00 horas, hasta las 13:00 horas (hora peninsular) del día 7 de septiembre de 2023.

Extracto de la Orden de 5 de junio de 2023, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de revistas culturales correspondiente a 2023, complementarias a las convocadas en fecha 22 de noviembre de 2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/08/pdfs/BOE-B-2023-17285.pdf
Publicat al BOE de 08-06-2023
Plazo de presentación de solicitudes Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este extracto.

RESOLUCIÓ EDU/1982/2023, de 31 de maig, per la qual s'obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 700556)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8932/1978928.pdf
Publicat al BOE de 08-06-2023
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació corresponent és de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb allò que estableixen les bases reguladores, utilitzant el formulari de sol·licitud que estarà disponible a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

RESOLUCIÓ ACC/1976/2023, d'1 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per a armadors, pescadors autònoms enrolats i pescadors per compte d'altri, destinats a les paralitzacions temporals d'activitats pesqueres realitzades entre els mesos d'octubre de 2022 i abril de 2023 de les embarcacions de pesca amb port base a Catalunya de les modalitats d'encerclament, palangre de superfície, sonsera i arrossegament i la paralització temporal realitzada l'any 2022 de la modalitat de rastell de cadenes, d'acord amb el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) (ref. BDNS 701178)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8932/1978820.pdf
Publicat al DOGC de 08-06-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS.- RESOLUCIÓ CLT/1919/2023, de 29 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura (ref. BDNS 699446)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8931/1978632.pdf
Publicat al DOGC de 07-06-2023
El període per presentar sol·licituds és del 8 de juny al 4 de juliol de 2023, tots dos inclosos.

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca el Reconocimiento a Centros Educativos Sostenibles en el ámbito educativo
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/06/pdfs/BOE-B-2023-17107.pdf
Publicat al BOE de 06-06-2023
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado hasta las 14:00 horas del día 06 de julio de 2023.

Extracto de la Orden de 31 de mayo de 2023 por la que se convocan subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas.
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/06/pdfs/BOE-B-2023-17115.pdf
Publicat al BOE de 06-06-2023
Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

RESOLUCIÓ PRE/1926/2023, de 26 de maig, per la qual s'obre la convocatòria pública del procediment per a la concessió de subvencions en matèria d'afers religiosos, corresponent a l'exercici pressupostari 2023, per a actuacions dutes a terme durant l'any 2022 (ref. BDNS 699585)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8930/1978316.pdf
Publicat al DOGC de 06-06-2023
El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU.- ANUNCI sobre convocatòria de beques i ajuts per al curs 2023-2024. La Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU ha obert la convocatòria de beques y ajuts per cursar els estudis a la Universitat Abat Oliba CEU durant el curs acadèmic 2023/2024. Les beques i ajusts s'adjudicaran en règim de concurrència competitiva
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8930/1978420.pdf
Publicat al DOGC de 06-06-2023
L' informació sobre aquesta convocatòria es troba disponible a: https://www.uaoceu.es/becas-y-ayudas-de-grado

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×