menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

TJUE - SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Novena) de 22 de setembre de 2022 dictada en l'assumpte C‑335/21, que té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada pel Jutjat de Primera Instància núm. 10 bis de Sevilla al procediment entre Vicente i Delia - «Procediment prejudicial — Clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors — Directiva 93/13/CEE — Pràctiques comercials deslleials amb els consumidors — Principi d?efectivitat — Article 47 de la Carta dels Drets d'honoraris d'advocat — Caràcter eventualment abusiu de clàusules incloses en una preminuta d'honoraris — Normativa nacional que no contempla la possibilitat d'un control pel jutge — Article 4, apartat 2 — Abast de l'excepció — Directiva 2005/ 29/CE — Article 7 — Pràctica comercial enganyosa — Contracte celebrat entre un advocat i el seu client que prohibeix a aquest desistir del procediment sense coneixement o contra el consell de aquell i que estipula una penalitat econòmica per al cas d'incompliment d'aquesta prohibició»

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Novena) de 22 de setembre de 2022 en l'assumpte  C‑335/21

23/09/2022

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7C5BF4189D4D901941B70B426E0BF371?text=&docid=266110&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=46734

El Tribunal declara:

1)      La Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d'abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits amb consumidors, en la seva versió modificada per la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2011, a la llum del principi d'efectivitat i de l'article 47 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, s'ha d'interpretar en el sentit que s'oposa a una normativa nacional relativa a un procediment sumari de pagament de honoraris d'advocat en virtut de la qual la demanda presentada contra el client consumidor és objecte d'una resolució dictada per una autoritat no jurisdiccional i només es preveu la intervenció d'un òrgan jurisdiccional a la fase de l'eventual recurs contra aquesta resolució, sense que l'òrgan jurisdiccional davant el qual aquest s'interposa pugui controlar ―d'ofici si és necessari― si les clàusules contingudes al contracte del qual porten causa els honoraris reclamats tenen caràcter abussiu i sense admetre que les parts aportin proves diferents de les documentals ja presentades davant de l'autoritat no jurisdiccional.

2)     L'article 4, apartat 2, de la Directiva 93/13, en la seva versió modificada per la Directiva 2011/83, s'ha d'interpretar en el sentit que no està inclosa en l'excepció que es preveu en aquesta disposició una clàusula de un contracte subscrit entre un advocat i el seu client segons el qual el client es compromet a seguir les instruccions de l'advocat, a no actuar sense coneixement o contra el consell d'aquest i a no desistir per si mateix del procediment judicial que li ha encomanat, i que estipula una penalitat econòmica pel cas d'incompliment d'aquests compromisos.

3)      La Directiva 2005/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig de 2005, relativa a les pràctiques comercials deslleials de les empreses en les seves relacions amb els consumidors al mercat interior, que modifica la Directiva 84/450 /CEE del Consell, les Directives 97/7/CE, 98/27/CE i 2002/65/CE del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament (CE) núm. 2006/2004 del Parlament Europeu i del Consell, deu interpretar-se en el sentit que la incorporació, a un contracte celebrat entre un advocat i el seu client, d'una clàusula que estipula la imposició a aquest d'una penalitat econòmica per al cas que desisteixi per si mateix del procediment judicial que ha encomanat a aquell , clàusula que es remet al barem d'un col·legi professional i que no va ser esmentada a l'oferta comercial ni a la informació prèvia a la celebració del contracte, s'ha de qualificar de pràctica comercial «enganyosa», en el sentit de l'article 7 d'aquesta Directiva, sempre que faci o pugui fer que el consumidor mitjà prengui una decisió sobre una transacció que altrament no hagués pres, extrem que correspon comprovar el jutge nacional.

Documents

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×