menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Defensa | Diversos | Penal | Processal | Màsters | Curs

Curs Part Especial Dret Penal: CONDUCTES DELICTIVES I QÜESTIONS DE DEFENSA DE CADA TIPUS DELICTIU

*Format a escollir: Presencial a l'ICAB o Online a través de videoconferències en directe per Zoom.

Programa:

MÒDUL DELICTES CONTRA LES PERSONES I ELS DRETS I LLIBERTAT INDIVIDUALS (VIDA, INTEGRITAT FÍSICA, LLIBERTAT, INTIMITAT I HONOR).

Dia 30.3.2023
Homicidi i les seves formes. 
1. L’homicidi dolós. Relació de causalitat. Estudi de les diferents teories causals i de la seva aplicació jurisprudencial. Prova del dol. Especial referència a la prova pericial mèdica. L’autòpsia. 
2. L’homicidi imprudent. Diferència i límits entre el dol eventual i la culpa conscient. Imprudència greu i lleu. Especial consideració de l’homicidi comés utilitzant vehicle a motor. Homicidi comés per imprudència professional. 
3. Inducció i cooperació al suïcidi. Especial referència a l’eutanàsia. 
4. Assassinat. Supressió de l’assassinat “stricto sensu”. L’homicidi agreujat: traïdoria,  preu, recompensa o promesa,  acarnissament. L’hiperagreujament de l’art. 140 C.P. 
5. L’avortament.  Sistema de terminis versus el d’indicacions vigent.
Ponent: Maria Dolores Balibrea Perez. ExMagistrada de la Secció Sisena de l'Audiència Provincial de Barcelona  

Dies 11.4.2023 i 13.04.23
Delictes contra la integritat física. 
1. Lesions doloses. Menyscapte de la salut física i psíquica. Estudi jurisprudencial dels conceptes primera assistència facultativa i tractament mèdic o quirúrgic. Subtipus atenuat de l’art. 147.2 C.P. Lesions agreujades en atenció al risc provocat o resultat produït. 
2. Lesions imprudents. Imprudència greu i imprudència professional. 
3. La renyina tumultuària. Reciprocitat de l’esdeveniment; pluralitat de persones; el resultat de perill. 
4. Problemàtica del consentiment en les lesions (art. 155 C.P). 
5. Delictes relatius a la manipulació genètica. Cobertura normativa de les tècniques de genètica humana en l’ ordenament jurídic espanyol.  
Ponent: Josep Grau Gassó. Magistrat Sessió 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona

Divendres 14.4.2023, de 15 a 18 hores
Violència domèstica i de gènere. Trencament de mesura cautelar i trencament de condemna. 
Delictes contra els drets i deures familiars. Referència a la normativa de gènere i la seva influència en els aspectes penals d’aquest tipus de delictes. 
Ponent: Aniol Frigola Martínez. Fiscal 

Dia 18.4.2023 
Sessió Pràctica VIDO.
Ponent: Gabriela Boldó Prats. Consultora especialitzada en estratègia jurídica i Membre de la junta directiva i comissionada a Barcelona de l'Institut de Salut Mental de la Advocacia. Ex-Jutgessa substituta.

Dies  20 i 25.4.2023 
Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral.
1. Detencions il·legals i segrestos. La conducta típica: tancar o detenir. Detenció il·legal versus coaccions i prostitució. El subjecte actiu col·lectiu i la figura del mediador. Justificació: internament de malalts mentals i dret de correcció. Subtipus agreujants i atenuats. Especial referència al segrest i límits amb el robatori amb intimidació  i dret de correcció. Subtipus agreujants i atenuats. Especial referència al segrest i límits amb el robatori amb intimidació i amb els delictes de terrorisme. Detencions il·legals comeses per autoritats i funcionaris públics. 
2. Amenaces. Caracterització del mal comminat. Relació amb altres figures típiques –detenció il·legal, coaccions, atemptat-; delicte lleu d’amenaces. Les amenaces condicionals: competència del Tribunal del Jurat.
3.  Coaccions. Estudi jurisprudencial del mitjà comissiu: la violència. La clàusula “sense estar legítimament autoritzat”. Falta de coaccions. Assetjament.
4. Les conductes de mobbing.
5. Delicte contra la integritat moral. Anàlisis dels conceptes tracte degradant i menyscapte greu de la integritat moral.
6. Tortures. Element subjectiu de l’injust (fins perseguits amb la conducta). Justificació i exculpació. Clàusula concursal de l’art. 177 C.P. Referència a la conducta prevista en l’art. 533 C.P.
Ponent: Vanesa Riva Anies. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona

Dia 27.4.2023
Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
1. Descobriment i revelació de secrets: apoderament subreptici de documents o efectes personals; el control audiovisual clandestí i el control il·lícit de senyals de comunicació; protecció penal de la “privacy”. 
Tipus agreujat d’autoritats i funcionaris públics. 
2. Infracció dels deures de sigil professional.
3. Requisit de procedibilitat i excepcions. 
4. Violació del domicili, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic. 
Ponent: Fermín Morales Prats. Advocat

Dia 4.5.2023
Delictes contra l’honor.
1. Calumnies. La imputació d’un delicte. Part subjectiva i el seu  doble abast: coneixement de la falsedat  o temerari menyspreu cap a la veritat. Superació de l’exigència d’un especial “animus calumniandi”.
2. Injuries. Criteri delimitador de las injuries delictives: injuries greus. Les injuries que consisteixen en la imputació de fets. La lesió de la dignitat de la persona (nucli de l’honor) menyscapte la seva fama (honor extern) o atemptat contra la seva autoestima (honor intern). El tipus subjectiu: inexigència d’un element subjectiu de l’injust. 
3. Qüestions comuns a ambdues conductes delictives. Conflicte de drets fonamentals: llibertat d’expressió i informació i honor; L’ “exceptio veritatis”; La publicitat de la calumnia o injuria; Requisits de procedibilitat i perdó de l’ofès; Protecció civil de l’honor, Llei 1/1982, de 5 de maig.
Ponent: Fermín Morales Prats. Advocat

Dies 2 i 9.5.2023
Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
Exhibicionisme, difusió i venda o exhibició de material pornogràfica davant i entre menors o incapaços. 
Prostitució i corrupció de menors.
Especial referència a la declaració de la víctima, menor d’edat.
Ponent: Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat


MÒDUL PROTECCIÓ PENAL DEL PATRIMONI. INFRACCIONS CONTRA L’HISENDA PÚBLICA I CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS.  

Dies 11.05.2023 i Divendres 12.5.2023, de 15 a 18 hores
Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
1. Furt. Consumació i temptativa.  Furts qualificats.  
2. Robatori amb força. Circumstàncies de l’art. 238 C.P. Especial consideració de l’ús de claus falses. Tipus qualificats del robatori amb força.
3. Robatori amb violència o intimidació. Consumació i participació. Violència sobrevinguda a la subtracció. Robatori amb ús d’armes o instruments perillosos. 
4. El robatori i furt d’ús de vehicle.
5. La protecció penal dels immobles; la usurpació.
6. L’excusa absolutòria  de l’art. 268 C.P. 
Ponent: Javier Rodrigálvarez Biel. Advocat

Dies 16 i 18.5.2023
De les defraudacions. 
1. Estafa. Pressupostos típics. La modalitat d’estafa mitjançant manipulació informàtica. Circumstàncies d’agreujament. Especial consideració del contracte simulat. El negoci civil criminalitzat. 
2. Apropiació indeguda. Títols idonis per donar vida a aquesta tipicitat. Apropiació indeguda i estafa. Apropiació indeguda i administració deslleial. L’apropiació de cosa perduda o d’ amo desconegut. 
3. L’administració deslleial. 
Ponents: Emilio Zegrí de Olivar i Alessio Castellano, Advocats

Dia 23.5.2023 
Propietat Intel·lectual i Industrial. 
1. L’obra literària, artística o científica segons la L.P.I. Subjectes protegits; víctima i perjudicat. Conductes típiques: reproducció, plagi, distribució, comunicació pública, importació, exportació i emmagatzemant. La manca d’autorització i el tipus subjectiu. Conseqüències accessòries. 
2. Patents i models d’utilitat. Pressupostos típics: inscripció registral i absència de consentiment del titular. Marca i nom comercial. 
Ponent: Lluis Batlló Buxó-Dulce. Advocat

Dies 25 i 30.5.2023
Insolvències punibles. 
1. Alçament de béns. Ampliació de la seva descripció legal. Consumació del delicte. L’especial protecció de les obligacions “ex delicte”. Referència a la responsabilitat civil derivada d’aquestes infraccions. 
2. Afavoriment de creditors. La responsabilitat de qui autoritza actes de disposició il·lícits. 
3. Concurs delictiu. Convergència de dos sistemes jurídics: el mercantil i el penal. La insolvència dolosa com tipus central. Els delictes singulars relacionats. 
4. Falsedats comptables als procediments concursals. 
Ponent: Francisco Bañeres, Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya/ Pedro Ariche, Tinent Fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya

Dia 01.06.2023 
Delictes societaris.
1. Subjecte actiu: “administrador de dret i de fet”. 
2. Falsejar els comptes anuals o altres documents que haurien  de reflectir la situació jurídica o econòmica de l’entitat. Perjudici econòmic. 
3. La imposició d’acords abusius. Acord lesiu i majoria fictícia. 
4. Disposicions comunes dels arts. 296 i 297 C.P.
Ponent: Ramón Ragués Vallès. Catedràtic Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra
 
Dia 06.6.2023 
Delictes contra Hisenda Pública i  la Seguretat Social.
1. Delicte fiscal. Estructura i conducta típica. Resultat. Tipus agreujats. Regularització tributaria i efectes penals. Especial referència a la prescripció del delicte fiscal. 
2. Frau a la Seguretat Social. La quantia defraudada com element del tipus: regles específiques per a la seva determinació i càlcul. 
3. Frau de Subvencions. 
4. L’incompliment de les obligacions comptables i el seu falsejament. 
Ponent: Ramón Ragués Vallès. Catedràtic Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra
 
Dia 08.06.2023
Falsedats.
1. Falsificació de moneda i d’efectes timbrats. Targes de crèdit. Especial referència a la competència de l’Audiència Nacional.      
2. Falsedats documentals. Concepte de document. Modalitats falsàries: falsedat material i falsedat ideològica. Document públic, oficial o mercantil. Falsificació comesa per particular en document privat. 
3. L’ús de documents falsos. 
4. La usurpació de funcions públiques i intrusisme.
Ponent: Andrés Maluenda Martínez. Advocat

Divendres 09.06.23, de 15 a 18 hores
Receptació i blanqueig de capitals. Decomís. 
Ponent: Cristóbal Martell Perez-Alcalde. Advocat

Dia 13.6.2023 
Delictes contra els  drets dels treballadors.
1. Lesions i homicidis per imprudència laboral.
2. Delictes en matèria de condicions laborals. Seguretat i higiene a la feina. 
3. Immigració i treballadors estrangers. 
4. Discriminació laboral, llibertat sindical i dret a la vaga.


MÒDUL ORDENACIÓ DEL TERRITORI i MEDI AMBIENT. CONDUCTES QUE ATEMPTAN CONTRA LA SEGURITAT COL·LECTIVA. 

Dia 15.6.2023 
Delictes contra els recursos naturals i  el medi ambient. 
1. El delicte ecològic. Llei penal en blanc. 
2. La transcendència de l’autorització administrativa. 
3. Delicte ecològic i “ne bis in idem”.
4. Especial referència a la contaminació acústica. 
5. Circumstàncies agreujants de l’art. 326 C.P.
6. Conseqüències accessòries. 
7. Responsabilitat penal dels funcionaris públics en matèria mediambiental. 
Delictes contra l’ordenació del territori. 
1. Delimitació de la intervenció penal i administrativa. 
2. Subjectes actius. Construcció no autoritzada i edificació no autoritzable. Classes de sòl. 
3. Prevaricació urbanística. 
Ponent: Juan Antonio Loste Madoz. Advocat

Dia 20.6.2023 
Les organitzacions i grups criminals i terroristes. Conceptes, conductes típiques i penalitat. El seu tractament jurisprudencial.

Dia 22.6.2023 
Delictes contra la salut pública.
1. Elaboració i subministrament de substàncies nocives per a la salut o productes químics que puguin causar estralls. Medicaments i productes alimentaris. 
-Despatx o subministrament de substàncies nocives, arts. 359 i 360 C.P.
-Medicaments: despatx de medicaments deteriorats o caducats; alteració de la seva composició, quantitat o dosi; imitació o simulació dels mateixos.
-Productes alimentaris i salut dels consumidors. Adulteració amb additius o altres agents.  
2. Tràfic de drogues.
-Estudi legislatiu i jurisprudencial del concepte drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques. 
-Principi d’insignificança i dosi mínima psicoactiva.
-Supòsits d'atipicitat; conductes autoritzades legalment; autoconsum; consum compartit. 
-El tràfic de precursors. 
-Actes preparatoris i “iter criminis”.
-Delicte provocat. 
-La prova pericial química d’anàlisis de la substància.
-Subtipus agreujats. Especial referència a la pertinença a una organització o associació; quantitat de notòria importància; i realització de les conductes en establiments oberts al públic.
-Estudi jurisprudencial de les circumstàncies atenuants aplicables a aquests tipus delictius. Consideració de la figura del “penediment”.       
Ponent: Cristina Rodríguez Orriols. Advocada

Dia 27.6.2023 
Delictes contra la seguretat del trànsit.
1. La Llei Orgànica 15/2007, de 30 de novembre, per la qual es modifica el Codi penal en matèria de seguretat vial. Modificacions introduïdes. 
2. Excessos de velocitat i conducció sota la influència de drogues tòxiques o begudes alcohòliques.  
3. La conducció temerària. Concepte legal de temeritat manifesta. La conducció “suïcida”. 
4. Negativa a la submissió a proves d’alcoholèmia i conducció sense permís o llicència.
Ponent: Oriol Rusca i Nadal. Advocat


MÒDUL DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I CONTRA LA CONSTITUCIÓ I L’ORDRE PÚBLIC. 

Dia 29.6.2023 
Delictes contra l’Administració de Justícia (I). 
1. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes.
2. Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets. 
3. Suborn. Suborn actiu i passiu. El transfuguisme retribuït. Especial anàlisis de la relació concursal amb el delicte de tràfic de influències.          
Ponent: Maria Ángeles Fernández Tio. Magistrada Jutjat Instrucció nº 8 de Barcelona 

Dia 04.07.2023 
Delictes contra l’Administració Pública.
1. Tràfic d’influències. El prevaliment de l’exercici de les facultats del càrrec i de la relació jeràrquica. La influència en cadena. Concursos. 
2. Malversació de cabdals públics. Concepte penal d’efectes o caudals públics. Circumstàncies d’agreujament de la pena. Malversació pròpia i impròpia. Ampliació de l’òrbita de subjectes actius, art. 435 C.P.   
3. Fraus i exaccions il·legals. 
Ponent: Josep Lluis Florensa Labazuy. Lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

Dia 06.07.23
Delictes contra l’Administració de Justícia (II). 
1. Acusació i denúncia falsa. Simulació de delicte. Fals testimoni. 
2. Obstrucció a la Justícia i deslleialtat professional; incompareixença; atemptat a la llibertat de les parts. La revelació d’actuacions declarades secretes. 
3. Trencament de condemna
Ponent: José Rey Cadenas. Advocat

Divendres 07.07.2023, de 15 a 18 hores
Delictes contra l’ordre públic.
1. Atemptat a l’autoritat, resistència i desobediència. Comportament típic. Anàlisi jurisprudencial: ampliació de l’àmbit de subjectes passius. 
2. Desordres públics. Actuació en grup. Problemàtica concursal. 
Ponent: Josep Lluis Florensa Labazuy. Lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

Dia 11.7.2023 
Delictes contra la Administració Pública. 
1. Prevaricació i nomenaments il·legals. Resolució arbitrària. Participació. 
2. Prevaricació judicial. Injustícia de la resolució. Prevaricació imprudent. Negativa a jutjar i retard maliciós en l’administració de justícia. 
Ponent: Maria Antonia Coscollola Feixa. Magistrada Jutjat Instrucció nº 24 de Barcelona 

DIJOUS 13.7.2023 PROVA ORAL: Constarà de tres preguntes, dues que escollirà aleatòriament el Tribunal i una que preparareu d’un tema o punt del programa. Màxim 5 minuts d’exposició per cadascuna d’elles, es valora la síntesi.


Per tal d’obtenir el Diploma és necessari el 80% d’assistència a classe i superar l'avaluació.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (entidad bancaria ARQUIA).
Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.

* Preguem ens indiqueu, a l'email masters@icab.cat, si escolliu el format Presencial a l'ICAB o Online a través de videoconferències en directe per Zoom.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:
-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 390€ + 4 quotes mensuals domiciliades, de 330€ cadascuna, de març a juliol = TOTAL: 1710€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 465€ + 4 quotes mensuals domiciliades, de 345€ cadascuna, de març a juliol = TOTAL: 1845€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 600€ + 4 quotes mensuals domiciliades, de 350€ cadascuna, de març a juliol  = TOTAL: 2000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 700€ + 4 quotes mensuals domiciliades, de 375€ cadascuna, de març a juliol = TOTAL: 2200€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 1900,00€ 1710,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 2000,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 2050,00€ 1845,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 2200,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Defensa | Diversos | Penal | Processal | Màsters | Curs

Curs Part Especial Dret Penal: CONDUCTES DELICTIVES I QÜESTIONS DE DEFENSA DE CADA TIPUS DELICTIU

Informació general

  • 30/03/2023 - 11/07/2023
  • Del 30 de març al 13 de juliol de 2023.  Dimarts i dijous, de 18 a 21h. Un divendres al mes, de 15 a 18 hores.  Format a escollir: Presencial a l'ICAB o Online a través de videoconferències en directe per Zoom.
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×