open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs de Contractació del Sector Públic (ed. 2023)

Inici: 12/01/2023. Organitzat per la Secció de Dret Administratiu de l'ICAB

Mòdul I. Principis i fonaments de la contractació pública

Dijous 12/01/23 -Sessió Inaugural. Taula Rodona

Presenten i Moderen: 
Susana Ferrer Delgadillo. Vicedegana de l'ICAB
José Alberto Navarro Manich. Advocat

Marc europeu i estatal de la contractació pública.
Neus Colet Arean. Directora General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Dimarts 17/01/23 - Àmbit subjectiu i objectiu de la LCSP
Àmbit objectiu: Els diferents nivells de subjecció a la LCSP: Administracions Públiques, poders adjudicadors no Administració Pública (PANAP), altres ens del sector públic.
Àmbit subjectiu: contractes administratius i contractes privats, jurisdicció competent. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Els contractes en l'àmbit del domini públic i patrimonial. La contractació dels sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.
José Antonio Martínez Roche. Cap d'Assessoria Jurídica a Catalunya d'AENA.

Mòdul II. Preparació i adjudicació dels contractes

Dimarts 24/01/23 - Elements estructurals dels contractes.
L'objecte del contracte. Les parts del contracte. Capacitat i solvència: requisits generals de les clàusules de solvència, mitjans d'acreditació, la integració de la solvència amb mitjans externs. Les prohibicions de contractar: supòsits i efectes, les mesures de self-cleaning. Termini i pròrrogues dels contractes.
Manuel Saez Giménez. Advocat.

Dimarts 31/01/23 - Aspectes econòmics dels contractes.
El pressupost base de licitació: concepte, obligació de desglossar els costos directes i indirectes i els costos salarials, l'adequació als preus habituals de mercat. La reserva de crèdit pressupostari. El valor estimat del contracte: concepte i regles per al seu càlcul. El preu del contracte. La revisió de preus. Les garanties exigibles i el seu règim jurídic.
Carlos Alonso Santamaría. Advocat.

Dimarts 07/02/23 - La preparació dels contractes.
La iniciativa privada. L'inici i l'aprovació de l'expedient de contractació. Les consultes preliminars del mercat. L'informe justificatiu de la necessitat del contracte. La justificació de la no divisió en lots. La tramitació electrònica de l'expedient. L'expedient en els contractes menors. Els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. Regles per a l'establiment de prescripcions tècniques. Les obligacions de publicitat i el perfil del contractant.
Jesús Andreo Asunción. Director d'Assessorament al Sector Públic en Consultoria.

Dimarts 14/02/23 - Tipus de contractes.
Contractes típics. El contracte d'obres, el contracte de concessió d'obra i de concessió de serveis, el contracte de serveis i el contracte de subministrament a la Llei 9/2017: Característiques essencials. Contractes administratius i contractes privats: règim jurídic i jurisdicció competent. Sistemes per a la racionalització de la contractació del sector públic: acords marc, sistemes dinàmics de contractació, centrals de contractació.
Gemma Enfedaque Montes. Secretària Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya.

Dimarts 21/02/23 - L'adjudicació dels contractes.
Els criteris d'adjudicació: tipus i requisits en la LCSP. La relació qualitat-preu i el càlcul del cost del cicle de vida. Les obligacions socials i mediambientals com a criteris d'adjudicació. Les ofertes anormalment baixes i les ofertes a pèrdues. Breu referència als procediments d'adjudicació: obert, restringit, procediments amb negociació, diàleg competitiu, associació per a la innovació. La classificació d'ofertes, l'adjudicació i la formalització del contracte. La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i el desistiment.
Pilar García de la Cruz. Advocada en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Dijous 23/02/23 – Taula rodona: Competència, autoprovisió i contractació pública.
Presenta i Modera: 
Gabriel Capilla Vidal. Advocat, vocal de la Secció de Dret Administratiu de l’ICAB
- Competència i contractació pública.
Susanna Grau i Arnau. Autoritat Catalana de la Competència.
- L'autoprovisió de l'administració.
Esteban Arimany Lamoglia. Advocat de l'Estat.

Mòdul III. Els efectes dels contractes i la tutela dels licitadors

Dimarts 28/02/23 - L'Execució dels contractes.
La vinculació al contingut contractual. L'incompliment parcial o defectuós i la demora en l'execució: la imposició de penalitats i la indemnització de danys. El pagament del preu: terminis, requisits, procediment per a reclamar el pagament. El responsable del contracte. Les prerrogatives de l'Administració en els contractes administratius: aspectes generals i requisits de validesa.
Anna Comellas Goberna. Doctora en Dret i Advocada d’Entitat Financera 

Dimecres 01/03/23- Taula Rodona: Línies de reforma de la contractació pública.

Presenta i Modera: 
Alejandro Jiménez Marconi. Advocat. President de la Secció de Dret Administratiu de l’ICAB
Carme Briera Dalmau. Advocada

Ponents: 
José María Gimeno Feliu. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Saragossa. Director de l'Observatori de Contractes Públics 
Joaquín Tornos Mas. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Dimarts 07/03/23 - La modificació dels contractes i el seu reequilibri.
Cessió del contracte i subcontractació. El ius variandi com a potestat de l'Administració. Modificacions previstes i no previstes als Plecs: supòsits, requisits i límits en la LCSP. Procediment, publicitat i control de les modificacions. El reequilibri dels contractes en la LCSP. Els supòsits habilitants: ius variandi, la nova regulació del factum principis i el risc imprevisible. El dret del contractista a desistir del contracte quan resulti extraordinàriament onerós.
Pau Panadés Jordà. Advocat

Dimarts 14/03/23 - L'extinció dels contractes.
El compliment del contracte i la seva recepció. El termini de garantia. La resolució dels contractes: causes generals i específiques de cada tipus contractual. El procediment de resolució. Els efectes de la resolució: confiscació de la garantia, indemnització dels danys i perjudicis, prohibició de contractar.la liquidació dels contractes.
Ana Maresca Lasa. Advocada

Dimarts 21/03/23 - La tutela dels licitadors.
Suposats d'invalidesa dels contractes, causes de nul·litat i d'anul·labilitat en la LCSP. Els recursos en matèria de contractació. En particular, el recurs especial en matèria de contractació: naturalesa del recurs, actes recurribles, legitimació, mesures cautelars, accés a l'expedient. Procediment i òrgan competent per a resoldre el recurs especial. Resolució del recurs especial i efectes.
Maria Eugènia López Mora. Doctora en Dret. Vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Dijous 23/03/23 – Taula rodona: La Revisió d'Ofici.
Presenta i Modera: 
Aurora Corral García. Secretària General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Gabriel Capilla Vidal. Advocat, vocal de la Secció de Dret Administratiu de l’ICAB
- La Revisió d'Ofici en la contractació pública.
Joaquin Guitart Ferrer. Advocat
- La Jurisprudència del TSJC relativa a la Revisió d'Ofici.
Rocío Colorado Soriano. Magistrada de la Sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya.

Dimarts 28/03/23 – Taller jurídic: La modificació de contractes del sector públic.
Xavier Urios Aparisi. Advocat de la Generalitat de Catalunya, vocal de la Secció de Dret Administratiu de l’ICAB

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 130,00€ 97,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 130,00€ 97,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 195,00€ 146,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 325,00€ 243,75€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 487,50€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs de Contractació del Sector Públic (ed. 2023)

Informació general

  • 12/01/2023 - 28/03/2023
  • Aula 1 Centre Formació ICAB (c/ Mallorca, 281)
  • Dimarts i dijous de 18 a 20h. EXCEPCIONALMENT DIMECRES 01/03/2023
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×