open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Concursal | Màsters | Màster

Màster en Dret Concursal ICAB 2024-2025

Inici: 22/10/2024. 

Objectius:

El Màster Concursal està especialment dirigit tant a l'advocat/da instant del concurs, com a l'advocat/ada d'un creditor, com a qui exerceix el càrrec d'Administració Concursal (sigui advocat o economista).

Es pretén abordar els temes més controvertits a la pràctica concursal, en profunditat, sobre la base de la jurisprudència més actualitzada, aportar solucions en un format d'intervenció entre ponents i assistents, i per això s'han dissenyat TALLERS PRÀCTICS on, en la majoria, són dos professionals els que desenvolupen les sessions amb casos pràctics i lliuraments de materials i MASTERCLASS on persones de rellevància a nivell concursal ens podran donar una visió més global d'uns temes especialment elegits per la seva importància a l'exercici del dia a dia en aquesta matèria.

Per això comptem amb un quadre docent de reconeguts advocats/des en l'exercici de la matèria concursal, magistrats i professors d'universitat, economistes i censors jurats per donar una visió pragmàtica i realista de la realitat.

El Màster va dirigit a tots els que vulguin aprofundir en l'estudi pràctic de la matèria concursal, tant si fa anys que ja exerceixen en altres matèries i volen exercir en la matèria concursal, com que fa anys que exerceixen en la matèria concursal i vulguin actualitzar, ja  sigui per presentar concursos com per ser Administració Concursal, com que siguin advocats d'entitats bancàries, institucions públiques i vulguin aprofundir. En definitiva, està dirigit a tothom que vulgui anar més enllà en la matèria concursal, no només a nivell teòric sinó especialment a nivell pràctic.

Comitè científic:

 • Yolanda Ríos. Magistrada del Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona
 • José Manuel Calavia. Advocat i Catedràtic de Dret Mercantil.
 • Raimon Casanellas. Economista.
 • Yvonne Pavía. Advocada. Administradora concursal. Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB.

 

Programa:

Mòdul 1. GESTIÓ CONCURSAL I PRE CONCURSAL

Introducció. Llei de reforma del text refós de la Llei Concursal, per la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny del 2019. Objectius de la Reforma Concursal. Breu referència als aspectes més significatius de la mateixa. Aspectes controvertits de la Reforma Concursal.
Estratègia concursal i preconcursal. Anàlisi econòmica i financera de la insolvència.
La predicció de la insolvència. Les alertes primerenques.

Mòdul 2. PLANS DE REESTRUCTURACIÓ

Diagnòstic, anàlisi Financera i pla de viabilitat per a un Pla de Reestructuració.
Pla de reestructuració, contingut, efectes i negociació.
Formació de classes i confirmació judicial de pla de reestructuració.
Homologació, impugnació i efectes generals del pla de reestructuració.
Taller Pràctic: Expert en estructuració.

Mòdul 3. EL CONCURS ORDINARI. DECLARACIÓ DEL CONCURS. CONCURS SENSE MASSA

Pressupost subjectiu del concurs: deutor i creditors.
Pressupost objectiu del concurs: insolvència. Les categories d´insolvència: probabilitat d´insolvència, insolvència imminent o insolvència actual.
Sol·licitud del deutor de declaració del concurs. Amb cas pràctic.
Sol·licitud dels creditors i altres legitimats de declaració del concurs. Amb cas pràctic.
Interlocutòria de declaració del concurs: competència judicial i publicitat. Declaracions concursal plural i acumulació a concursos connexos.
Especialitats del concurs dels grups de societats.
Estructura del procés concursal fases i seccions.
MasterClass: Aspectes Processals del Concurs: Incident concursal, mesures cautelars i sistema de recursos.
Concurs sense massa. Especialitats.

Mòdul 4. ADMINISTRACIÓ CONCURSAL

Figura de lAdministració concursal: accés, nomenament i acceptació. Responsabilitat, funcions i honoraris.
Informe de les administracions concursals: Continguts jurídics i econòmics. Estructura i documents annexos.
Taller pràctic: de lelaboració de linforme provisional.
La gestió de ladministració concursal: gestió de lempresa concursada. Aspectes fiscals, comptables, laborals i administratius.
MasterClass: Estudi de Sentències: Honoraris Administració Concursal.

Mòdul 5. EFECTES DEL CONCURS

Efectes del concurs sobre el deutor: limitacions a les facultats relatives a béns i activitat.
Efectes del concurs sobre les creditors: accions i procediment, i sobre execucions.
Efectes del concurs sobre els creditors: relatius als crèdits.
Efectes del concurs sobre els contractes: resolució i incompliment. Rehabilitació i enervació.
Taller Pràctic: sobre efectes del concurs sobre els contractes.
Efectes concurs sobre actes perjudicials i accions de reintegració: pressuposts i requisits. Procediments i efectes.
Taller Pràctic: Acció de reintegració.
Efectes del concurs sobre els crèdits públics d'Hisenda. Comunicació, reconeixement i graduació. El contracte públic al concurs.
Els efectes del concurs sobre els crèdits públics de Seguretat Social: comunicació, reconeixement, qualificació, especialització al Conveni ia la liquidació.
Efectes del concurs sobre les relacions laborals: el Fons de Garantia Salarial.
Contracte de treball al concurs: jurisdicció i competències.- Contracte d'alta direcció. Mesures col·lectives, procediment.

Mòdul 6. DETERMINACIÓ DE LA MASSA ACTIVA I PASSIVA

Composició de la massa activa: composició i inventari.
Composició de la massa passiva: Classificació dels crèdits concursals en privilegiats, ordinaris i subordinats.
Crèdits contra la massa.
Taller Pràctic: sobre classificació dels crèdits.

Mòdul 7. SOLUCIONS DEL CONCURS: CONVENI I LIQUIDACIÓ

MasterClass: Fi de la fase comuna:
Solucions del concurs, conveni i liquidació.
Contingut del conveni: Contingut admissible, legitimació i requisits.
Proposta anticipada de conveni.
Aspectes econòmics del conveni. Pla de viabilitat.
Obertura de la fase de liquidació: obertura de fase de liquidació. Regles especials de liquidació i regles generals supletòries com a substitució del pla de liquidació.
Realització immobles afectes, privilegi especial. Pagament al creditor, prelació i moment temporal. Especial atenció a l'adjudicació de béns hipotecats o pignorats subhastats en cas de manca de postors.
Taller Pràctic: sobre liquidació del concurs.
Venda de la Unitat Productiva. Manera ordinari d'alienació d'unitats productives i règim en liquidació. Successió dempresa.
La institució de l'anomenat pre-pack.
Diferències entre el pre-pack i la venda de la unitat productiva en seu concursal: Avantatges i inconvenients.
Venda d´unitat productiva/ Prepack TALLER PRÀCTIC.
MasterClass: Rendició de comptes.

Mòdul 8. QUALIFICACIÓ I CONCLUSIÓ DEL CONCURS

MasterClass: Qualificació del concurs.
Qualificació del concurs: la coordinació de la responsabilitat dels administradors a la normativa societària ia la concursal.
Taller Pràctic: Qualificació del concurs.

Mòdul 9. CONCURS INTERNACIONAL

Concepte del cross-border insolvency i del concurs internacional.
Dret internacional en matèria d'insolvència: UNCITRAL-Model Law i tractats internacionals.
El concurs internacional a la UE: anàlisi del Reglament (UE) 848/2015 del Parlament Europeu i del Consell, del 20 de maig sobre procediments d'insolvència, i la seva relació amb la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell , de 20 de juny, sobre marcs de reestructuració preventiva.
Anàlisi de casos pràctics.

Mòdul 10. MICROEMPRESA

Aspectes generals del procediment especial de microempresa:
Àmbit del procediment especial, efectes, accions rescissòries, negociacions prèvies.
Perspectives de linstant i del Jutjat: La Plataforma del procediment especial de microempresa, resolucions dinterès.
Procediment de continuïtat:
Sol·licitud del procediment de continuïtat, efectes, pla de continuïtat, procediment.
Perspectives de l'instant i del jutjat: formularis, sol·licitud, obertura del procediment de continuïtat, anàlisi de resolucions.
Procediment de liquidació: Sol·licitud del procediment de liquidació, efectes, pla de liquidació, procediment de liquidació, transmissió de la Unitat Productiva.
Perspectives de linstant i del Jutjat: Formularis, sol·licitud, obertura del procediment de liquidació i tramitació, Anàlisi de resolucions.
La peça de qualificació abreujada, conclusió del procediment especial, la persona física microempresa. EPI, retribució de ladministració concursal.
Perspectives de linstant i del Jutjat: Formularis, anàlisi de resolucions.

Mòdul 11. LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

Àmbit daplicació i esquema processal del nou mecanisme de segona oportunitat.
L'exoneració, la seva extensió i els seus efectes. Itineraris.
Llei segona oportunitat: procediment.
Anàlisi de diferents qüestions controvertides; el Crèdit públic.
Habitatge habitual.
Taller Llei segona oportunitat.

Professorat:

Abraham Cobo Sánchez, Letrat en Cap del Departament concursal del Fondo de Garantia Salarial Barcelona.
Alfonso Merino Rebollo, Magistrat Jutjat Mercantil número 4 Barcelona
Alicia Herrador Muñoz, Advocada i Administradora Concursal
Amanda Cohen Benchetrit, Magistrada Audiència Provincial de Córdoba. Assessora general de cooperació jurídica internacional del Ministeri de Justícia
Àngels Calavia Molinero, Advocada laboralista 
Antoni Borrás Abós,  Administrador Concursal i Soci de Roca Junyent.
Borja Pardo Ibáñez, Advocat, Administrador Concursal i Comptador Partidor
César Suárez Vázquez, Magistrat
Daniel Vázquez Albert, Doctor en Dret de la Universitat de Barcelona
Diego Herrera Giménez, Advocat
Elisa Escola Besora, Advocada.
Florencio Molina, Jutge del Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona
Ignacio Sancho Gargallo, Magistrat del Tribunal Suprem
Irene Pedreño Vargas, Advocada i Administradora Concursal. 
Isabel Giménez García, Jutgessa del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona.
Joan Massó Oriol, Responsable del Departament Concursal d’Hisenda 
Jordi Albiol Plans, Advocat i Administrador Concursal.
Jordi Castells Llavines, Economista
Jose M. Marqués Vilallonga, Advocat i Administrador Concursal. 
José Machado Plazas, Advocat i Catedràtic acreditat de Dret Mercantil de la UB
Jose Maria Fernández Seijo, Magistrat de la secció 15a de Audiència de Barcelona
Josep Pujolràs Nonell, Advocat, Economista i Administrador Concursal
Juan Manuel Calavia Molinero, Catedràtic de Dret Mercantil i Advocat
Juan Manuel de Castro Aragonés, Administrador Concursal i Magistrat en excedència.
Juan Manuel Sánchez-Bustamente de la Herran, Lletrat de la Tresoreria General de la Seguridad Social
Laura Pedreño Vargas, Advocada, Economista i Administradora concursal.
Marta Cervera Martínez, Magistrada Secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona
Martí Batllorí i Bas, Advocat
Miriam Magdalena Cámara, Advocada i Administradora Concursal
Octavi Gracia Chamorro, Economista, Advocat i Administrador Concursal.
Pau Ballvé Reyes, Advocat i President Secció Dret Concursal ICAB.
Raimon Casanellas Bassols, Economista
Raul García Orejudo,  Magistrat del Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona
Raúl Lorente Sibina, Auditor Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Sara Iglesias López, Advocada, secretària de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB
Tiziana di Como, Doctora en Dret, Advocada, Professora de la UPF i de la UIC.
Tomas Nart Mampel, Advocat i Vicepresident Secció Dret Concursal ICAB.
Trinitat Roig Farran, Administrador Concursal
Victòria Betancor Sánchez, Ex Assessora financera del Banc Santander Barcelona 
Yolanda Rios López, Magistrada del Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona. 
Yvonne Pavía Lalauze, Diputada de la Junta de Govern ICAB, Advocada i  Administradora concursal. 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (entitat bancària ARQUIA).
Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

* Preguem ens indiqueu, a l'e-mail masters@icab.cat, si escolliu el format Presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per Zoom.

* S'aplicarà un 10% de descompte del total del Màster per pagament immediat del total, prèvia comunicació.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats/des ICAB en els últims 5 anys, ex Màsters d'especialització Icab, EPJ i Persones Associades:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 551.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 330€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3191.40€

-    Col·legiats/des ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 670.50€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 360€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 3550€

-    Col·legiats/des altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 820€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 410€ cadascuna) de novembre a juny  = TOTAL: 4100€

-    No Col·legiats/des ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 894€ + 8 quotes mensuals domiciliades (447€ cadascuna) de novembre a juny = TOTAL: 4470€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3546,00€ 3191,40€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3546,00€ 3191,40€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3945,00€ 3550,50€
Col·legiats/des Altres Col·legis 4100,00€ 4100,00€
No Col·legiats/des ICAB 4470,00€ 4470,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Concursal | Màsters | Màster

Màster en Dret Concursal ICAB 2024-2025

Informació general

 • 22/10/2024 - 08/07/2025
 • ICAB / Zoom
 • Dimarts i dijous, de 18 a 20.30 hores. Format a escollir: presencial a l'ICAB o on-line a través de videoconferències en directe per ZOOM.
 • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×