menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
TIC | Màsters | Màster

Màster en Dret de la Societat de la Informació ICAB 2021-2022- FORMAT BLENDED

Inici: 14 d'ooctubre de 2021, #FormacióICAB

Mòdul DPD d'aquest Programa reconegut per l'entitat de certificació ISMS Forum, amb data 08/01/2020

Vídeo:

AL FINAL DE LA INFORMACIÓ PODREU ACCEDIR A DOCUMENTS ANEXES AMB ELS CURRÍCULUMS DEL PROFESSORAT, I CONTINGUTS DE PROGRAMA/ CALENDARI. 

Objectius:

La revolució que han imposat les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) i l'explosió d'Internet en els darrers 30 anys ha comportat que aquestes tecnologies siguin eines de caràcter insubstituïble per a qualsevol persona, ja sigui en la seva esfera laboral o professional o en la seva esfera més privada, i fins i tot íntima. Aquest nou model social i econòmic, el model de la Societat de la Informació, és de caràcter disruptiu i, per tant, amb canvis continuats i en ocasions amb difícil capacitat de maduració i enteniment per a la majoria dels ciutadans.

D'altra banda, el procés de globalització de l'economia (tant a nivell macro com micro) comporta nous models de negoci, de producció i de comercialització que tenen el seu eix estratègic en les telecomunicacions, en contínues transaccions econòmiques i en el que darrerament es planteja com el Iot o Internet de les Coses, que comporta una connectivitat a la xarxa d'infinits dispositius.

Internet està "viu" i en evolució imparable i oferint nous serveis, processos, productes que afecten la nostra forma de vida, potser el de més recent aparició i que pot comportar un canvi paradigmàtic a Internet sigui el blockchain, per alguns considerat com la solució a alguns dels regs de la xarxa, i per a altres com a generador d'altres problemes.

Són evidents ja les implicacions que aquesta revolució tecnològica pot comportar en els diferents marcs normatius que regulen la nostra societat, per la qual cosa el col·lectiu de l'advocacia ha de preparar professionals especialitzats que permetin afrontar l'assessorament de caràcter preventiu als operadors en l'economia i la defensa dels drets i llibertats.

L'objectiu del Màster en Dret de la Societat de la Informació ICAB  és proporcionar els coneixements perquè el participant pugui donar resposta a múltiples disciplines legals del Dret Digital.

Programa:

MÒDUL 1– DRET EN L'ERA DIGITAL I ELS DRETS HUMANS EN EL SEGLE XXI.

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL: Introducció a la nova disciplina. Anàlisi dels drets humans a l'era digital.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. Introducció al Dret de la Societat de la Informació i els Drets digitals.
2. Impacte de la transformació digital a l'advocacia.
3. Els drets de la personalitat en entorns digitals.
4. Dret a la informació, llibertat d'expressió, associació i pensament en entorns digitals.
5. Els drets en la infància i l'adolescència en entorns digitals i responsabilitats parentals: aspectes civils i penals.

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Marc Gallardo, Advocat
Julia Bacaria, Advocada
Víctor Roselló, Advocat
Pilar Tintoré, Advocada

MÒDUL 2– SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ: DRET D'EMPRESA I DELS TREBALLADORS.

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL: L'Objectiu del Mòdul és aprofundir sobre totes els normatives transversals que afectin el dret de l'empresa i dels treballadors des d'un enfoc tecnològic i digital.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. La transformació digital des de la perspectiva empresarial: Big data i nous models de negoci digital
2. Contractació de béns i serveis TIC. Outsourcing de béns i serveis
3. Relacions laborals digitals: Control horari, teletreball, plans d'igualtat i la desconnexió digital.
4. El control de les eines TIC corporatives per l'empresari i el BYOD / BYON com a política empresarial
5. Videovigilància i geolocalització: especificitats en l'àmbit laboral.
6. La signatura electrònica i factura electrònica
7. Assessorament jurídic a emprenedors i start-ups digitals i economia col·laborativa.
8. Finançament col·laboratiu: crowdfounding, equity i lending
9. Defensa de la competència, competència deslleial i publicitat.

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Marc Gallardo, Advocat
Carla Carreras-Candi, Advocada
Gerard de Lucas, Advocat
Júlia Bacaria, Advocada
Clara Santamarina, Advocada
David Gracia, Responsable de Consultoria i Serveis Jurídics de l'Agència de Certificació Electrònica (ACE)
Vanesa Alarcón, Advocada
Francisco González de Audicana, Magistrat
Jesús Rubí, Adjunt a la Directora de la AEPD

MÒDUL 3– COMERÇ ELECTRÒNIC, DRET DELS CONSUMIDORS I REPUTACIÓ DIGITAL.

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL: Aproximació als aspectes jurídics del comerç electrònic i els drets dels consumidors en els entorns digitals.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. Marc normatiu i pràctic en la prestació de serveis de la societat de la informació. LSSICE. Contractació de serveis de la societat de la informació.
2. Protecció dels consumidors: condicions generals de contractació i clàusules abusives en la contractació electrònica. La protecció dels consumidors en el comerç electrònic internacional.
3. Aspectes mercantils i fiscals de l'e-Commerce.
4. Règim legal de l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris (cookies) i el futur reglament e-Privacy.
5. Responsabilitat jurídica dels prestadors de serveis a Internet. Legalitat de llocs web i portals, blogs i fòrums d'Internet. Seguretat i privacitat a les comunitats virtuals, xarxes socials i cercadors d'Internet. Aspectes legals de la informàtica en núvol.
6. Aspectes legals vinculats a les start-up de base tecnològica / on-line. Adequació legal de les pàgines web. Protecció d'actius immaterials.
7. Reputació digital: gestió jurídica i comunicativa de les crisis.
8. Màrqueting digital. Màrqueting viral i spam. Publicitat comportamental en línia (Online Behavioural Advertising). Publicitat i xarxes socials.
9. Resolució extrajudicial de conflictes TIC, arbitratge tecnològic, arbitratge en línia i sistema arbitral de consum.

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Júlia Bacaria, Advocada
Maria Pons, Advocada 
Clara Santamarina, Advocada 
Nicholas Boetti, Advocat
Carla Carreras-Candi, Advocada
Belén Arribas, Advocada 
Ainhoa Madrazo, Directora de l’Assessoria Jurídica d'ISDIN

MÒDUL 4– ACTIUS INTANGIBLES: PROPIETAT INTEL·LECTUAL,  PROPIETAT INDUSTRIAL,  PROTECCIÓ DE SECRETS COMERCIALS.

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL: Assolir coneixements bàsics sobre propietat intel·lectual, patents, marques i secret industrial en l’entorn digital, que permetin detectar quan un actiu es pot considerar propietat intel·lectual, i quan és protegible i de quina forma es pot protegir.  
El mòdul fa una introducció també en el dret audiovisual tant pel que fa al marc normatiu del sector com en allò relatiu al seu contingut.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. Actius intangibles. Propietat intel·lectual en entorns digitals. Directiva del copyright.
2. Creació i explotació en entorns digitals (exercici i contractació de drets d'autor). Dret de la imatge en la societat de la informació.
3. Règim jurídic de patents i marques en l'entorn digital i tecnològic. Registre i gestió.
4. Protecció del programari. Intel·ligència artificial. L'algoritme.
5. Sistema de noms de domini i les ODR. Protecció de pàgines web.
6. Protecció de secrets comercials: projectes TIC
7. Perspectiva legal del dret audiovisual.

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Gerard de Lucas, Advocat
Eduardo Fano, Advocat
Carla Carreras-Candi, Advocada
Carmenchu Buganza, Advocada
Francisco Javier García, Advocat
Marta Insúa, Advocat

MÒDUL 5– PROTECCIÓ DE DADES: DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD) (60 hores)

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL: L'aprovació del Reglament UE del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, Reglament General de Protecció de Dades ha introduït en l'ordenament europeu la figura del Data Privacy Officer - Delegat de Protecció de Dades, la implantació i designació en organismes públics i important nombre d'organitzacions privades serà obligatòria.

Tenint en compte la important oportunitat professional que pot generar-se, i d'acord amb l'article 37 de l'RGPD en què es considera els coneixements especialitzats del Dret, el col·lectiu dels llicenciats / graduats en Dret i de l'Advocacia esdevé un destinatari natural per a aquesta nova professió o prestació de serveis.

L'objectiu d'aquest mòdul és preparar l'alumnat del Màster perquè ocupi el lloc de Delegat de Protecció de Dades (en endavant DPD) segons els requisits de competències requerides en l'Esquema de Certificació de Delegats de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant Esquema AEPD-DPD).

Les competències adquirides en aquest mòdul habiliten l'alumne la preparació per a l'examen i corresponent certificació recollida a l'Annex AEPD-DPD, sempre que l'alumne reuneixi la resta de prerequisits previstos a l'esquema.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
Domini 1 - Normativa general de protecció de dades: 30h
1.1. Context normatiu.
1.2. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. Fonaments.
1.3. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. Principis
1.4. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. Legitimació
1.5. Drets dels individus.
1.6. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. Mesures de compliment.
1.7. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. Responsabilitat proactiva.
1.8. El Reglament Europeu de Protecció de dades. Delegats de Protecció de Dades (DPD, DPO o Data Privacy Officer).
1.9. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. Transferències internacionals de dades.
1.10. El Reglament Europeu de Protecció de dades i actualització de LOPD. Les autoritats de control.
1.11. Directrius d'interpretació de l'RGPD.
1.12. Normatives sectorials afectades per la protecció de dades.
1.13. Normativa espanyola amb implicacions en protecció de dades.
1.14. Normativa europea amb implicacions en protecció de dades.

Domini 2 - Responsabilitat Activa: 18h
2.1. Anàlisi i gestió de riscos dels tractaments de dades personals.
2.2. Metodologies d'anàlisi i gestió de riscos.
2.3. Programa de compliment de Protecció de Dades i Seguretat a una organització.
2.4. Seguretat de la informació.
2.5. Avaluació d'Impacte de Protecció de Dades "EIPD".

Domini 3 - Tècniques per a garantir el compliment de la normativa de PP.DD i altres coneixements: 12 h
3.1. L'auditoria de protecció de dades.
3.2. Auditoria de Sistemes d'Informació.
3.3. La gestió de la seguretat dels tractaments.
3.4. Altres coneixements.

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Responsable Domini 1: Jordi Ferrer i Eduardo López.
Responsable Domini 2:  Ramon Miralles
Responsable Domini 3: Albert Castellanos

4.- POSSIBLES ACTIVITATS / PRÀCTIQUES:
Les sessions es componen d'una primera part de la sessió de contingut teòric / pràctic i una segona part de la sessió que consistirà en l'aplicació en un escenari pràctic del contingut, amb una distribució dels alumnes en equips de treball i entorn participatiu.
Es plantejaran altres activitats com ara gravació de sessions, fòrums, debats, comunicacions virtuals. També, l'Esquema AEPD-DPD necessari per al seguiment dels cursos de formació, una avaluació pràctica continuada i escenaris pràctics en grup, de manera que el participant haurà d'atendre aquesta dinàmica per poder superar el curs.

L'Avaluació final de la lliçó es durà a terme, segons els criteris establerts en l'Esquema AEPD-DPD i es compondrà de:

• Examen tipus test final amb 150 preguntes

El mòdul ha de preparar l'alumne per presentar-se a l'examen de certificació que les Entitats de Certificació habilitades puguin convocar.

MÒDUL 6– DRET PENAL TECNOLÒGIC, LEGAL COMPLIANCE i ODR

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL:
En el present mòdul s'analitzen els problemes jurídic-penals i processals que es plantegen en les diferents tipologies delictives comunament associades a l'ús de les TIC, així com les claus per implementar compliance programs en l'era tecnològica i dur a terme investigacions internes corporatives.

Els objectius de la lliçó són:
• Comprendre la fenomenologia dels riscos penals que es generen en els entorns tecnològics
• Aprendre el tractament normatiu penal del ciberdelicte
• Identificar les especificitats probatòries aplicables als procediments civils i penals relatius a ciberdelictes o drets digitals
• Familiaritzar-se amb el disseny i implantació de programes de prevenció i Sistemes de Compliance
• Identificar els aspectes clau per a la gestió de canals de denúncia i processos d'investigació interna

Comprendre la interacció dels drets individuals i corporatius en matèria de prevenció i reacció davant del ciberdelicte corporatiu.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
I I. Introducció
1. Concepte de ciberdelicte en el marc del dret a l'entorn tecnològic
2. Reptes per al Dret penal en l'era digital. Cap a una dogmàtica del ciberdelicte
3. Cibercriminología, ciberpsicologia i Dret penal 2.0
4. Prevenció del ciberdelicte en l'era del compliance i la ciberseguretat
5. Els delictes del futur? Responsabilitat penal i Intel·ligència Artificial.
6. Probàtica dels il·lícits en el ciberespai i claus per a l'obtenció d'evidències digitals en un món globalitzat
7. Mesures de recerca tecnològica

II. Ciberdelictes contra béns personals
1. Ciberdelictes contra la llibertat, l'honor i la integritat moral a través de les TIC
2. Cibercriminalitat sexual
3. Delictes contra la intimitat a través de les TIC

III. Ciberdelictes contra béns econòmics
1. Introducció. Consideracions generals sobre el ciberfrau i les noves maneres de transacció econòmica (Blockchain, Bitcoins, etc.)
2. El delicte d'estafa informàtica i les seves formes
3. Ciberblanqueig i les seves formes
4. Ciberpirateria i les seves formes
5. Identity theft: la suplantació d'identitat i les seves formes
6. Delictes de descobriment i revelació de secrets d'empresa
7. Ciberatacs i danys en sistemes informàtics

IV. Ciberdelictes contra interessos polítics i comunitaris, alteració de l'ordre en el ciberespai i altres formes sui generis
1. Introducció sobre els nous ciberiscos i ciberamenaces en una xarxa global
2. Ciberterrorisme, ciberguerra, ciberhacktivisme i altres formes de desestabilització de sistemes, empreses i institucions públiques o privades
3. Delictes en el marc del discurs d'odi al ciberespai i altres formes d'incitació a la comissió de fets delictius (José R. Agustina)
4. Criminalització de la producció i difusió de fakenews.
5. Responsabilitat dels intermediaris i política criminal sobre el ciberespai

V. Integració del ciberdelicte en els sistemes de gestió de compliance i l'avaluació de la seva eficàcia
1. Identificació, avaluació i tractament de riscos penals digitals que donen lloc a la responsabilitat penal corporativa
2. Disseny de Sistemes de Gestió de Compliance per a riscos penals digitals
3. Avaluació de l'eficàcia dels Sistemes de Compliance
4. Funció de Compliance i la seva integració en funcions sinèrgiques: Compliance Officer, Data Protection Officer i Chief Information and Security Officer (o CSO)

VI. Canals de denúncia i investigacions internes sobre riscos de ciberdelicte
1. Concepte, regulació i implementació de canals de denúncia interns
2. Estratègies de gestió interna davant d'una notitia criminis. Deures de denúncia i evitació de delictes a l'empresa
3. Protocols, fases i garanties en el desenvolupament d'una investigació interna corporativa. En particular, anàlisi del dret a l'entorn digital dels empleats (impacte de les TIC en les relacions laborals i en altres àmbits de relació en el si de les organitzacions)
4. Drets processals de la persona jurídica imputada en el marc del procediment penal
5. Estratègies processals i col·lisions d'interessos amb persones físiques co-imputades
 
3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
José Ramón Agustina, Director de l’Àrea de Dret penal en UIC Barcelona
Roberto Valverde, Fiscal Delegat de Criminalitat Informàtica 
Mònica Caellas, Advocada
Ana Carolina Carlos, Personal Docent Investigador, Àrea de Dret Penal UPF
Carles Martínez, Advocat
Óscar Morales García, Advocat
Francisco Bonatti, Advocat
Alonso Hurtado, Compliance en el sector financer
Joaquín Delgado, Magistrado

MÒDUL 7– SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL: El contingut de la lliçó està orientat a proporcionar les claus essencials per a la comprensió dels aspectes més rellevants que incideixen en què, els sistemes d'informació, estiguin adequadament protegits, tant d'amenaces externes com internes; s'abordaran totes les activitats relacionades amb la seguretat de la informació, connectant-les amb les obligacions legals, i, en particular, respecte de la responsabilitat que tenen les organitzacions en protegir adequadament els sistemes d'informació. L'enfocament serà tècnic i de gestió.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. Introducció a la seguretat de la informació: fonaments i conceptes.
2. Govern de la seguretat dels sistemes d'informació.
3. Gestió dels riscos derivats de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
4. Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI)
5. Auditoria dels sistemes d'informació
6. Ciberseguretat
7. Seguretat per disseny i per defecte: el desenvolupament d'aplicacions segures
8. La gestió dels incidents de seguretat

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Ramón Miralles, Soci de Privacy, Risk & Compliance en ECIX GROUP i coordinador del Mòdul
Olga Sánchez, Security Governance Director en Caixabank
Ramiro Cid, Region Europe South IT Security Officer at The Linde Group
Enrique Mere, CISO & DPO en MANGO
Enric Llaudet, Europe Security Officer at Schneider Electric
Lluís Vera, CEO at Ackcent Cibersecurity
Xavier Panadero, Director del SOC de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i del Catalonia-CERT

MÒDUL 8– ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: DADES OBERTES, REUTILITZACIÓ DE LES  DADES, TRANSPARÈNCIA I SMART CITIES

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL: Les administracions públiques no són alienes al potencial que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació per a la millora dels servits públics i l'atenció a la ciutadania, però aquest ús no es limita exclusivament al fet que el procediment administratiu es desenvolupi electrònicament d'inici a final, va més enllà; en el mòdul s'analitzaran els usos més avançats que de les tecnologies fa el sector públic per a millorar l'eficàcia i eficiència de les seves activitats, sempre subjectes al principi de legalitat.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. Procediments administratius i accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
2. L'Esquema Nacional de Seguretat: la seguretat dels sistemes d'informació de les administracions públiques
3. La governança de la ciberseguretat en les administracions públiques
4. Participació electrònica i transparència: "eGovernance" i "eDemocracy"
5. Reutilització i dades obertes de el sector públic: "Open Data"
6. Les tecnologies a l'servei de les ciutats i els ciutadans: "Smart Cities"
7. El "business intelligence" aplicat a el sector públic: conceptes i tecnologies

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Carles San José, Consultor i formador del sector públic
Ramón Miralles, Soci de Privacy, Risk & Compliance en ECIX GROUP i coordinador del Mòdul
Oriol Torruella, Director de la Agencia de Ciberseguretat de Cataluña
Agustí Cerrillo, Catedràtic de Dret administratiu en Universitat Oberta de Catalunya
Ascen Moro, Responsable del Departament de Govern Obert a l’Ajuntament Sant Feliu de Llobregat

MÒDUL 9– INNOVACIÓ LEGAL: BLOCKCHAIN, SMART CONTRACTS, IOT, 5G, CHATBOTS I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL.

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL:
En el present mòdul s'analitzen les solucions més innovadores que estan irrompent o ho van a fer immediatament al món jurídic.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. Perspectiva ètica de el tractament legal de la tecnologia.
2. Cadena de blocs (blockchain) i la DLT.
3. Funcionament i responsabilitat del "oracle" en les DLT.
4. DAO o les organitzacions descentralitzades autònomes.
5. Criptografia.
6. Contractes intel·ligents.
7. Algorismes i el "big data"
8. Règim jurídic i riscos legals dels Chatbots
9. Règim jurídic en l'economia de les dades.
10. Internet de les coses (IOT), marc jurídic de les relacions màquina a màquina (M2M) i el desenvolupament de l'5G (XG)
11. Diners virtual i les moneda digital.
12. La intel·ligència artificial i robòtica: la personalitat electrònica.

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Belén Arribas Sánchez, Advocada
Eduardo López Román, Advocat i soci fundador ENATIC

MÒDUL 10– CIÈNCIA I TECNOLOGIA: NEUROCIÈNCIA, BIOTECNOLOGIA, BIOBOTS, POSTHUMANISME I TRANSHUMANISME.

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL:
Analitzar els principals reptes jurídics i ètics que planteja la intel·ligència artificial, entre d'altres tecnologies emergents aplicades al camp de la neurociència i biotecnologia, incloent les dirigides a millorar les capacitats de l'ésser humà.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. Persona, ètica i la dignitat humana en el segle XXI.
2. Aspectes legals i regulatoris de la biotecnologia i els biobots.
3. Algorismes, xarxes neuronals i intel·ligència artificial.
4. Desafiaments jurídics i ètics de l'home biònic i millorat.

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Marc Gallardo, Advocat
Vanesa Alarcón, Advocada
Pere Simón, Advocat

MÒDUL 11– ANÀLISI DE LEGAL TECH I LA SEVA APLICACIÓ PRÀCTICA (TALLER PRÀCTIC).

COORDINADOR: EDUARDO LÓPEZ-ROMAN

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL:
En el present mòdul s'analitzen les solucions "legal tech" de manera pràctica per a la seva aplicació en el món jurídic.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. LegalTech: la transformació digital del sector legal i en l'advocacia.
2. Solucions basades en intel·ligència artificial.
3. Els smart contracts i els xat bots com eines de treball.
4. Introduir el LegalTech a petits i mitjans despatxos.
5. Legal Tech, fintech, RegTech.
6. El "legal design": comprensió del dret per la ciutadania.
7. Innovació legal: estratègia processal basada en l'anàlisi predictiu de la justícia i les actuacions de l'administració pública

3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Pau Ensenyat, Advocat
Marelisa Blanco, Advocada
Eduardo López Román, Advocat i soci fundador ENATIC

MÒDUL 12– PLA DE NEGOCI DIGITAL: ARQUITECTURA LEGAL D'UNA START-UP TECNOLÒGICA

1.- OBJECTIUS DEL MÒDUL: En el present mòdul s'ajudarà a l'alumne a dissenyar i desenvolupar un pla de negoci digital.
El mòdul pot ser impartit en anglès.

2.- ESTRUCTURA / TEMARI:
1. Consideracions prèvies de creació d'un negoci digital.
2. Planificació: constitució de l'estructura empresarial i pactes de socis.
3. Anàlisi jurídic i econòmic de la viabilitat del negoci: "start up", "spin-off" o empresa emergent de caràcter digital. Mapa de riscos legals
4. Redacció de el pla de negoci digital: pla de finançament i desenvolupament a curt, mitjà i llarg termini.
5. Presentació de el pla davant potencials inversors: "elevator pitch"
 
3.- PROPOSTA DE PROFESSORAT:
Belén Arribas Sánchez, Advocada
Pau Ensenyat, Advocat

Format

La formació és BLENDED, sessions ON-LINE i uns dies específics del programa, a partir del segon trimestre, en format presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumne en aquestes circumstàncies.

Títol

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae.
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 608.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 304.20€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 705.60€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 352.80€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
TIC | Màsters | Màster

Màster en Dret de la Societat de la Informació ICAB 2021-2022- FORMAT BLENDED

Informació general

  • 14/10/2021 - 14/07/2022
  • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Classes el segon divendres de cada mes de 15 a 18 hores. Videoconferències en directe per Zoom.
  • De pagament

Comparteix

Documents

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×