menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Mercantil | Tipus de Curs

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2020-2021 - FORMAT ON-LINE

Formació Especialitzada ICAB

Objectius:
L’objectiu principal del Màster de Dret dels Negocis és la formació pràctica del jurista en totes aquelles àrees del dret que avui en dia es consideren imprescindibles per l’advocat mercantilista i d’empresa. Així, partint de les tres àrees cabdals del dret mercantil: a) el Dret de Societats, b) el Dret de la contractació, c) el Dret de la competència i de Propietat industrial i noves tecnologies, el programa tracta de cobrir també altres aspectes més específics del Dret dels negocis, sovint imprescindibles, com ara el Dret concursal, el dret processal bàsic, el dret fiscal i laboral més essencial. El mercat de valors i les qüestions penals i mediambientals vinculades a les responsabilitats de les empreses, entre d’altres. En definitiva, s’examinen des d’una perspectiva privatitzada i pràctica de les principals figures jurídiques de l’actual dret dels negocis que afecta a l’activitat empresarial i comercial. 

El Màster s’adreça principalment als advocats lliberals i advocats d’empresa interessats en assolir un aprenentatge profund, actualitzat i pràctic de totes aquelles àrees del dret, que convergeixen i configuren el modern Dret dels Negocis, imbuint-los dels coneixements jurídics i pràctics més útils i necessaris en aquest àmbit.
El quadre docent està format fonamentalment per reconeguts advocats mercantilistes, professors universitaris i altres juristes amb una dilatada experiència en les seves respectives matèries que els permeten donar una visió pragmàtica i realista dels temes analitzats.


Comitè Científic:
M. Luisa Alarcón Elorrieta. Advocada
Alejandro Payá Pujado. Advocat
Carlos Rivadulla Oliva. Advocat
Daniel Vázquez Albert. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona


PROGRAMA

INTRODUCCIÓ AL MÀSTER
Sessió introductòria. Presentació del programa i del mètode docent. Objectius. L’advocat de negocis: rol i competències.
Desenvolupament de Negoci i Vendes de Serveis Professionals.


MÒDUL I: SOCIETATS

ESTRUCTURA ORGÀNICA
Les mesures legals anticovid i el seu impacte en l’assessorament legal a les empreses
Tipologia empresarial: avantatges i inconvenients dels diferents tipus socials
Registre Mercantil i societats mercantils
Estructura i funcionament de l’òrgan d’administració. L’administrador de fet.
Deures i responsabilitats dels administradors
Taller Pràctic: Responsabilitat d’administradors
Funcionament de la Junta General i drets de socis
Taller Pràctic: Redacció d’actes i certificacions d’acords de Junta General
Impugnació d’acords socials
Dret de separació per falta de repartiment de dividend
Taller Pràctic: Conflicte de socis i impugnació d’acords socials
Estatuts socials, pactes parasocials, protocol familiar i la seva publicitat
Taller Pràctic: Prevenció de conflictes societaris mitjançant estatuts i pactes parasocials. 

FINANÇAMENT, ASPECTES COMPTABLES I REESTRUCTURACIÓ
Instruments de finançament mitjançant recursos propis i aliens
Modificació d’estatuts: augment i reducció de capital. 
Interpretació de documents comptables
Taller Pràctic: Interpretació de documents comptables
Transmissió d’accions i participacions
Negocis sobre les pròpies accions i participacions. Assistència financera
Mètodes de valoració de l’empresa
Taller Pràctic: sobre mètodes de valoració de l’empresa
Separació i exclusió de socis
Dissolució i liquidació de societats
Reestructuració empresarial: Tipologia i fiscalitat. 
Taller Pràctic: cas de fusió
Grups de societats
    
CONCURS I PROCEDIMENTS ALTERNATIUS AL CONCURS
Crisis de l’empresa: concurs de creditors i procediments alternatius al concurs
El nou text refós de Llei Concursal i la nova Directiva de reestructuracions
Concurs de creditors: declaració i efectes
Concurs de creditors: conveni, liquidació i qualificació
Taller Pràctic: cas de concurs
Acord de refinançament, acord extrajudicial de pagament i segona oportunitat
Taller Pràctic: cas de segona oportunitat


MÒDUL II: CONTRACTACIÓ MERCANTIL

ASPECTES GENERALS
La formació del contracte. Tractes preliminars. Oferta i acceptació
Taller pràctic: Consells pràctics en la redacció de contractes
La contractació amb condicions generals. Incorporació i control del contingut
Clàusules abusives i protecció del consumidor
Remeis front l’incompliment contractual
Nul·litat i terminació dels contractes
Reclamació de deutes i normativa contra la morositat a les operacions comercials.
Responsabilitat civil i assegurança
Taller Pràctic: Incompliment de contracte
Contractació internacional: llei aplicable i jurisdicció aplicable a obligacions i contractes
Taller Pràctic: clàusules sobre competència judicial i arbitratge

CONTRACTES ESPECÍFICS
Contractes de compravenda mercantil i subministrament.
Contractes de col·laboració: comissió, agència, distribució i franquícia
Especial referència als contractes d’agència i distribució
Taller Pràctic: Terminació de contracte de distribució i reclamació d’indemnitzacions
Contractes bancaris de finançament empresarial
Contractes de garantia
Taller Pràctic: contractes internacionals de finançament i garantia; clàusules INCOTERMS
Contractes d’assegurança
Contractes de transport
Contractació i startups
Taller pràctic. Ronda d’inversió: contractes i negociació de term sheet
Contracte de compravenda d’empresa
Taller Pràctic: sobre compra venda d’empresa
Contractes de joint venture i aliances estratègiques    
Contractes de col·laboració professional i de societat professional
Introducció al Dret del Mercat de Valors. Mercats alternatius (MAB).
Emissions de valors negociables (OPV / OPS)  i operacions del mercat secundari (OPAs)
Contractes d’arrendament de local de negoci i d’empresa
Contractació pública


MÒDUL III: COMPETÈNCIA, PUBLICITAT, PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL, NOVES TECNOLOGIES

Signes distintius: Marques i conflictes amb noms de domini. Accions i procediment de protecció
Propietat intel·lectual: drets d’autor, obres protegides; audiovisual i musica. Accions i procediment de protecció
Contractes de propietat intel·lectual i industrial
Publicitat: Actes de publicitat il·lícita i normativa especial. Accions i procediment d’aplicació; autocontrol de la publicitat
Competència deslleial: Tipologia d’actes deslleials. Accions i procediment d’aplicació
Defensa de la competència: Acords restrictius i abús de posició dominant. Control de les concentracions i dels ajuts públics. Òrgans i procediment. Indemnització per danys i perjudicis
Protecció de Dades 
Règim legal de les noves tecnologies i el comerç electrònic
Taller Pràctic: marques i competència deslleial


MÒDUL IV: ASPECTES PROCESSALS, FISCALS, LABORALS I PENALS

ASPECTES PROCESSALS
Jurisdicció ordinària i Jutjats Mercantils: acumulació d’accions mercantils i civils
Processos ordinaris i execució. Problemàtica de la prova
Tutela judicial del crèdit: processos monitori i canviari
Mesures cautelars 
Taller Pràctic: procés de reclamació de quantitat i responsabilitat d’administradors
Mecanismes alternatius a la resolució de conflictes: tipología i eficàcia
Arbitratge: tipologia i procediment
Anul·lació de l’arbitratge 
Mediació empresarial
Taller Pràctic: cas d’arbitratge

ASPECTES FISCALS
Fiscalitat de les societats mercantils
Planificació fiscal de l’empresa familiar
Fiscalitat de l’advocacia        
Fiscalitat de la compra venda
Fiscalitat internacional     
Taller Pràctic: fiscalitat de l’empresa familiar

ASPECTES LABORALS
Aspectes pràctics del contracte de treball. Relació laboral especial dels advocats.
Relació laboral especial d’alta direcció i enquadrament a la Seguretat Social
Relació laboral especial dels representants de comerç
Drets digitals dels treballadors i el seu control horari. Representació dels treballadors a l’empresa i negociació col·lectiva
Taller Pràctic: Remuneració d’alts directius i enquadrament a la Seguretat Social

ASPECTES PENALS
Responsabilitat penal de societats i administradors socials. Corporate compliance.
Delictes societaris
Delicte de blanqueig de capitals
Insolvències punibles
Altres delictes econòmics.
Taller Pràctic: cas de compliance

Sessió de cloenda
Taller Pràctic: tècniques de negociació 

 

Professorat:•    ALEX PUJOL PAMIES. Advocat
•    ÁLVARO LUNA YERGA. Advocat
•    ANNA GUIX TORNOS. Advocada
•    ARTUR GASCH BORSA. Cap d'Equip de la Unitat Regional d'Actuacions Especials de la Dependència Regional de Recaptació de l'AEAT de Catalunya
•    CLAUDIO DORIA TÖLLE. Advocat
•    CONCEPCIÓN HILL PRADOS. Professora Titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
•    CRISTINA RAMON GARCÍA. Advocada
•    DANIEL VÁZQUEZ ALBERT. Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona
•    ENRIC ENRICH MULS. Advocat
•    ESTHER NIN I CAMPS. Advocada
•    FÉLIX PEDROSA NEGRETE. Economista, advocat i auditor de comptes
•    GERARD CORREIG FERRÉ. Advocat
•    GRISELDA GARDE MONFERRER. Advocada
•    GUILLERMO DONADEU GARCÍA-NIETO. Advocat i Associat CMS
•    IGNACIO JOSÉ MARQUÉS JARQUE. Advocat
•    IÑIGO IGARTUA ARREGUI. Advocat
•    ISABEL VIOLA DEMESTRE. Professora Titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona. 
•    JAVIER SÁNCHEZ CAMPO. Advocat
•    JOAN PICÓ I JUNOY. Catedràtic de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili
•    JOAN RIGAU TORNABELLS. Vice President i General Counsel PepsiCo Western Europe
•    JOSÉ ANDRÉS ROZAS VALDÉS. Professor acreditat a Càtedra. Secció de Dret Financer i tributari Facultat de Dret (UB)
•    JOSE LUIS SALIDO BANÚS. Advocat. Professor Titular de Dret Laboral de la UB
•    JOSÉ MANUEL CALAVIA MOLINERO. Advocat. Catedràtic de Dret Mercantil. Universitat de Barcelona
•    JOSÉ MARIA ROJÍ BUQUERAS. Advocat. Professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona
•    JOSEP GUIU BADIA. Advocat
•    JOSEP MONTEFUSCO MONFERRER. Advocat
•    JUAN CARLOS HERNANZ JUNQUERO. Advocat
•    LEÓN MANUEL GONZÁLEZ MERCÉ. Advocat
•    M. LUISA ALARCÓN ELORRIETA. Advocada
•    MARC RIUS CALAVERAS. Advocat
•    MERCÈ ALABALL GIMÉNEZ. Comunicadora i Mediadora 
•    OSCAR TORRES BAUS. Enginyer. Director del Programa B2B Management de Executive Education d'ESADE Bussiness School. Director Global Business Development en Dassault Systemes, Consultor, Formador, Membre del Consell Assessor, i expert en Estratègia i Vendes B2B
•    REBECA CARPI MARTÍN. Professora d'ESADE, Doctora i Magistrada suplent
•    SÍLVIA SORRIBAS MARGELI. Advocada

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49


Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 300.16€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 345.31€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 406.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (438.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Mercantil | Tipus de Curs

Màster en Dret dels Negocis ICAB 2020-2021 - FORMAT ON-LINE

Informació general

  • 03/11/2020 - 13/07/2021
  • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Classes el segon divendres de cada mes de 15 a 18 hores.
  • De pagament

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×