open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Conveni entre l'Administració General de l’Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) i el CGAE en relació amb la realització de tràmits administratius i gestió documental per via electrònica (MERCURI)

Conveni de representants d'estrangeria

Conveni entre l'Administració General de l’Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) i el CGAE en relació amb la realització de tràmits administratius i gestió documental per via electrònica (MERCURI)

Descripció del conveni

Amb la voluntat d’afavorir la modernització, simplificació i racionalització dels procediments, i amb la finalitat de fer possible que la presentació electrònica de documents en representació dels ciutadans per part dels advocats i de les advocades es benefici del règim especial que estableix l’article 5.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el Ministerio de Política Territorial i Función Pública i el Consejo General de la Abogacía española van formalitzar el conveni en relació amb la realització de tràmits administratius i gestió documental per via telemàtica, signat el passat 15 d’abril de 2020.

Objecte del Conveni

L’objecte del Conveni és habilitar als advocats i advocades inscrits en el Registre de representants per presentar electrònicament documents en representació de terceres persones amb la finalitat d’afavorir el compliment d’obligacions i l’exercici de drets de caràcter administratiu per part dels ciutadans davant les Delegacions i Sotsdelegacions del Govern.

Adhesió dels Col·legis d’Advocats d’Espanya al conveni

Tots els Col·legis d’Advocats d’Espanya poden adherir-se al citat conveni. El Col·legi adherit quedarà habilitat per gestionar les altes i les baixes dels seus col·legiats i col·legiades en el Registre de representants, custodiat i gestionat pel Consejo General de la Abogacía española (CGAE).

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) acordà el 23 d’abril acceptar els termes i condicions del citat conveni; permetent, d’aquesta manera, que els col·legiats i col·legiades exercitants de l’ICAB puguin adherir-se al citat conveni i sol·licitar la seva inscripció en el Registre de representants.

Sol·licitud d’alta en el Registre de representants del CGAE

La inscripció en el Registre de representants es realitzarà conforme al protocol d’incorporació elaborat pel Consejo General de la Abogacía española . I la inscripció implicarà l’acceptació dels termes del conveni i del protocol.

La inscripció, que és condició prèvia per poder presentar electrònicament en representació de tercers, serà sol·licitada per les persones col·legiades en l’ICAB emplenant el formulari d’alta/baixa que es troba disponible en el web col·legial. Per obrir el formulari és necessari tenir instal·lat Acrobat Reader i el certificat ACA o altres certificats digitals reconeguts. Obert el document, s’emplenaran totes les dades i per procedir a la seva signatura es farà click al panel de signatures i es desarà una vegada signat. Una vegada complimentat s’enviarà a la direcció de correu electrònic sac+mercurio@icab.cat perquè el Col·legi tramiti la inscripció en aquell.

Per a facilitar la immediatesa de la presentació telemàtica de documents una vegada el Conveni sigui operatiu, l’ICAB i el CGAE han posat en marxa el Registre de representants. Així doncs, els lletrats i lletrades que interessin la seva incorporació en ell ja poden remetre la seva sol·licitud d’alta.

Quan la persona col·legiada causi baixa per qualsevol motiu en l’ICAB, el Col·legi procedirà a la seva baixa en el Registre de representants, que comportarà la seva baixa com advocat adherit al conveni.

La condició de representant habilitat

La inscripció registral proporciona la condició de representant habilitat mentre s’estigui en situació d’alta en el Registre de representants, i determina la presumpció de validesa de la representació, llevat que la normativa d’aplicació estableixi una altra cosa. Tanmateix, caldrà ostentar la representació necessària per a cada actuació, conforme al que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015. L’habilitació adquirida només confereix a la persona autoritzada la condició de representant per intervenir en els actes expressament autoritzats. La falta de representació suficient donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que foren procedents.

L’advocat o advocada habilitats tenen l’obligació de facilitar la documentació, justificants o resguards que generi l’actuació administrativa realitzada al client i observar la normativa sobre la protecció de dades personals.

Tots els col·legiats i col·legiades inscrits en el Registre de representants hauran de complir els requisits que, pel tractament automatitzat de dades de caràcter personal, s’exigeixen en la normativa vigent i, en particular, en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquetes dades i pel què es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades); així com subjectar-se a la resta de les condicions i al procediment establert en la corresponent normativa aplicable, en tant que responsables de tractament de les dades facilitades pels seus clients, sent que l'incompliment d'aquestes podria suposar la suspensió de l'habilitació en el registre de representants.

La presentació electrònica de les sol·licituds, escrits o comunicacions només es pot fer en els registres electrònics habilitats per la gestió dels tràmits d’estrangeria que es realitzen en les Delegacions i Sotsdelegacions del Govern, a través de les Oficines d’estrangeria (inclosos aquells en els que es requereixi, d’acord amb la normativa vigent, la compareixença presencial de l’interessat), sempre que els mateixos es trobin disponibles per a la presentació en la seu electrònica del Ministeri d’adscripció orgànica.

Per poder presentar documents electrònicament cal disposar de signatura electrònica compatible i certificada per l’Autoritat de certificació competent. Si el domicili consignat a efectes de notificacions és el professional, la notificació s’efectuarà únicament per mitjans electrònics, sense perjudici de que la mateixa es notifiqui en la carpeta ciutadana.

L’òrgan administratiu competent comprovarà que el presentador figuri inscrit i en situació d’alta en el Registre de representants com requisit imprescindible per a l’acceptació de la presentació electrònica.

Suspensió de l’habilitació en el Registre de representants

Quan la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública detecti indicis de que s’ha produït un accés o us indegut d’informació protegida per part d’un col·legiat o col·legiada inclòs en el Registre de representants, o qualsevol altre incompliment del que es disposa en la normativa reguladora de la protecció de dades personals, procedirà, com a mesura cautelar, a acordar la suspensió de la seva habilitació i iniciarà les oportunes comprovacions i investigacions tendents a constatar les circumstàncies en que s’hagi produït els fets de que es tracti. A la vista del resultat de les comprovacions i investigacions realitzades, amb audiència de la part afectada i del CGAE, la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública decidirà de forma motivada sobre la seva expulsió del Registre.

Per qualsevol dubte al respecte podeu adreçar-vos al Servei d’atenció al col·legiat remetent un mail a sac@icab.cat o trucant al telèfon 93 4961880.

Barcelona, a 28 d’abril de 2020.

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×