menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

DECRET LLEI 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera

Publicat al DOGC del 28 de setembre de 2022

02/11/2022

Entrada en vigor: 28.09.2022

L'article primer d'aquest Decret llei dona compliment efectiu al dret a la carrera professional vertical de les persones funcionàries de carrera, mitjançant la regulació de torns especials de promoció interna adreçats a les persones funcionàries de carrera que no han tingut accés a convocatòries periòdiques i sistemàtiques de promoció interna, amb la qual cosa han pogut veure limitades les opcions de carrera professional.

Amb motiu de l'aprovació dels processos selectius d'estabilització, les persones funcionàries de carrera han vist com el personal temporal ha estat el principal objectiu dels procediments d'estabilització com a conseqüència de la urgent necessitat de reduir els índexs de temporalitat en el sector públic. Com a conseqüència, ara s’impulsen accions urgents per fomentar l'accés a la promoció interna del personal funcionari de carrera, en paral·lel a les oportunitats de què disposa el personal temporal derivades dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal.

Aquesta promoció interna als cossos, escales o especialitats de personal funcionari d'administració i tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'ha de fer de forma paral·lela al procés d'estabilització per concurs oposició, de manera que el procediment selectiu es realitzi en els mateixos termes i condicions.

S’estableix que el nombre de places a convocar pel torn de promoció interna s'ha de correspondre amb el 45% del total de places de cadascun dels cossos, escales o especialitats inclosos en l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya que disposin de cossos, escales o especialitats del grup o subgrup de titulació immediatament inferior de la mateixa àrea o especialitat.

Aquest Decret llei, a més, incorpora diverses modificacions al text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. En primer lloc, s'afegeix una lletra l), a l'apartat primer de l'article 88 d'aquest text legal, d'acord amb la qual s'incorpora una nova causa per al passi de les persones funcionàries a la situació administrativa de serveis especials; en concret, quan siguin contractats en règim d'alta direcció per exercir funcions directives, sigui en el sector públic institucional o com a màxims responsables executius de programes en l'àmbit de l'Administració o el seu sector públic institucional. Aquesta mesura respon a la necessitat urgent d'incentivar i afavorir la captació del talent i l'expertesa de què disposen els funcionaris públics per a l'ocupació de les posicions directives que han de liderar la gestió dels nous programes i actuacions derivats de la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU, sigui dins l'estructura orgànica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o en el seu sector públic. En segon lloc, es modifica l'apartat 2 del mateix article 88 del text refós, en el sentit de limitar la durada de les reserves de llocs de treball que es generen quan el personal funcionari passa a la situació administrativa de serveis especials. Amb la regulació actual, aquesta reserva de la plaça, entesa com a reserva del lloc de treball de forma indefinida en el temps, genera substitucions de persones funcionàries en cadena de molt llarga durada, que impedeix la provisió definitiva dels llocs de treball i, en darrera instància, genera més temporalitat, perjudicant, així mateix, la correcta organització de les unitats administratives i l'adequada prestació del servei públic. Respecte del personal funcionari que es troba actualment en la situació administrativa de serveis especials, la disposició transitòria quarta estableix un règim transitori de garantia. És una mesura adreçada a la reducció de la temporalitat en la Funció Pública ja que evita que es generin i es perllonguin en el temps situacions d'interinitat, i que en conseqüència es fonamenta en les raons de necessitat extraordinària i urgent que exigeix la implementació de les mesures establertes per la Llei 20/2021, del 28 de desembre. En definitiva, per tal que el procés d'estabilització del personal endegat pel Govern de la Generalitat es resolgui de forma eficient i eficaç i compleixi els objectius que persegueix, de manera que no es perllonguin ni es mantinguin situacions que generen la interinitat de llocs de treball, es duen a terme dins dels mateixos terminis, totes aquelles actuacions conduents a la limitació de la temporalitat de l'ocupació.

Finalment, s'afegeixen dues disposicions addicionals noves, la trentena i la trenta-unena, al text refós de la funció pública. Pel que fa a la disposició addicional trentena, s'incorpora un precepte que pretén pal·liar la dificultat derivada del fet que els procediments d'accés a l'ocupació pública no es desenvolupen, en molts casos, amb l'agilitat i la celeritat necessàries per permetre la dotació de personal en un temps raonable. Aquesta circumstància ocasiona la necessitat de cobertura temporal dels llocs de treball, amb la qual cosa es generen més situacions de temporalitat. A aquest efecte, es preveu que les convocatòries de proves selectives puguin incloure, a més de les places autoritzades a les ofertes d'ocupació pública, un nombre de places addicionals per cobrir futures vacants, a càrrec de les ofertes d'ocupació pública dels dos anys següents, vacants que s'han d'adjudicar a les persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu sense obtenir plaça. Aquestes persones es nomenaran funcionàries de carrera i es destinaran amb caràcter provisional amb motiu de l'adjudicació d'aquestes vacants. No obstant això, aquest precepte no serà aplicable als processos selectius d'estabilització per la seva singularitat, tal com estableix la disposició addicional primera.

La disposició addicional trenta-unena introdueix un precepte amb l'objectiu de solucionar la dificultat existent amb la normativa actual de proveir definitivament els llocs de treball dels consorcis adscrits a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, problemàtica que genera una elevada temporalitat estructural en aquestes entitats. Es regula, així, l'ordenació dels llocs de treball del personal dels consorcis adscrits a l'Administració de la Generalitat i la seva provisió regular.

A l'empara del context normatiu adreçat a reduir la temporalitat en l'ocupació pública, el Govern de la Generalitat ha dut a terme actuacions per incorporar a l'estructura departamental i del sector públic places adscrites a determinats programes temporals, perquè aquests serveis i actuacions han superat la seva dimensió conjuntural i han esdevingut funcions ordinàries i pròpies de l'estructura dels departaments i les entitats. Aquestes mesures han propiciat inevitablement l'increment de la temporalitat, per la qual cosa és necessari comptar amb un precepte legal urgent que permeti l'oferta i convocatòria d'aquests llocs de treball per a la seva provisió amb personal funcionari de carrera o laboral fix, sense les limitacions de la taxa de reposició que imposa la legislació estatal bàsica. Per això, la disposició addicional segona determina que les noves places estructurals de plantilla provinents de les places adscrites a programes temporals no computen a efectes de la taxa de reposició d'efectius, de conformitat amb el que estableix la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022.

S'afegeix, així mateix, una nova mesura a la disposició transitòria primera, per la qual s'estableix que en la primera convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats posterior als processos selectius d'estabilització realitzats a l'empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, s'adjudiquin els llocs de treball en dues fases. Aquest precepte obeeix al fet que, tot i l'obligació de l'Administració de fer convocatòries de concursos generals de forma periòdica, actualment, amb els processos d'estabilització de l'ocupació temporal, difícilment es pot gestionar la realització de concursos de manera simultània amb els esmentats processos d'estabilització. Per tant, a l'efecte de garantir el dret a la mobilitat de les persones funcionàries de carrera que disposaven d'aquesta condició abans de l'execució dels processos d'estabilització, esdevé urgent i necessari,  articular els concursos de mèrit i capacitats subsegüents, per una sola vegada, en dues fases d'adjudicació per tal que participi en la primera fase d'adjudicació preferent de llocs de treball el personal funcionari de carrera dels cossos, escales o especialitats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que disposava d'aquesta condició amb anterioritat als processos d'estabilització.

La disposició transitòria segona conté un nou procés d'integració del personal funcionari del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya a l'escala tècnica de control i comptabilitat del cos d'intervenció de la Generalitat de Catalunya en el context de consolidació de la plantilla del personal tècnic de la Intervenció General i amb l'objectiu de reducció de la temporalitat que persegueix la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Finalment, la disposició transitòria tercera regula la possibilitat que els alts càrrecs puguin pertànyer a més de dos consells d'administració o òrgans de Govern sense necessitat d'autorització excepcional del Govern de la Generalitat durant la vigència de l'apartat 2.6 de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×