menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

LLEI ORGÀNICA 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals

Publicada en el BOE del 27/5/2021

14/06/2021

Entrada en vigor: 16.06.2021. No obstant això, les previsions contingudes en el capítol IV (Responsable i encarregat de tractament --arts. 27 a 42--) produiran efectes a partir del 16.12.2021.

La llei estableix les normes relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de les dades de caràcter personal per part de les autoritats competents, amb fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, incloses la protecció i prevenció enfront de les amenaces contra la seguretat pública.

La finalitat principal és que les dades siguin tractades per aquestes autoritats competents de manera que es compleixin els fins previnguts, així com establir els majors estàndards de protecció dels drets fonamentals i les llibertats dels ciutadans,

Quan el tractament de les dades personals es realitzi per algun dels fins que estableix aquesta Llei orgànica i procedeixi de les imatges i sons obtinguts mitjançant la utilització de càmeres i videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat, o bé es dugui a terme pels òrgans competents per a la vigilància i control en els centres penitenciaris o per al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit, aquests tractaments es regularan per les disposicions d'aquesta Llei orgànica complementant, en el que no resulti contrari al seu contingut, amb la normativa vigent que regula aquests àmbits.

S'inclouen igualment algunes previsions específiques per al tractament de les dades de persones mortes

S'inclou un deure de col·laboració amb les autoritats competents, segons el qual, llevat que legalment sigui exigible una autorització judicial, les administracions públiques o qualsevol persona física o jurídica ha de proporcionar a les autoritats judicials, al ministeri fiscal o a la Policia Judicial la informació necessària per a la investigació o enjudiciament d'infraccions penals o l'execució de les penes i la informació necessària per a la protecció i prevenció davant d'un perill real i greu per a la seguretat pública. Tot això, amb l'obligació de no informar l'interessat d'aquests tractaments ulteriors per evitar que pugui posar en perill els fins que, d'acord amb la directiva i aquesta Llei orgànica, justifiquen el tractament de les dades.

Es regulen els terminis de conservació i de revisió de les dades de caràcter personal tractades, establint un termini màxim de conservació de les dades amb caràcter general i la implantació d'un sistema que permet al responsable revisar, en el termini que aquest estableixi dins el marge legal, la necessitat de conservar, limitar o suprimir el conjunt de les dades personals contingudes en cadascuna de les seves activitats de tractament.

S'exigeixen certes condicions que determinen la licitud de tot tractament de dades de caràcter personal: que siguin tractats per les autoritats competents; que resultin necessaris per als fins d'aquesta Llei orgànica i que, en cas necessari i en cada àmbit particular, s'especifiquen les especialitats per una norma amb rang de llei que inclogui uns continguts mínims. A més, s'exigeixen condicions específiques per al tractament de categories especials de dades

D'altra banda, s'estableixen els drets de les persones, indicant una sèrie de condicions generals de l'exercici dels drets. Es disposa que aquests drets poden ser restringits per certes causes taxades, com quan sigui necessari per evitar que s'obstaculitzi una investigació o es posi en perill la seguretat pública o la seguretat nacional. S'estableix un règim especial de drets dels interessats en el marc d'investigacions i processos penals.

També es determinen les obligacions i responsabilitats dels responsables i encarregats de protecció de dades, les mesures de seguretat i la figura del delegat de protecció de dades

S'estableixen certes obligacions que responen a un nou model de responsabilitat activa que exigeix ​​una valoració prèvia de risc que pogués generar el tractament de les dades de caràcter personal per als interessats, per, a partir d'aquesta valoració, adoptar les mesures que siguin procedents.

Així mateix, es regulen les transferències de dades personals realitzades per les autoritats competents espanyoles a un Estat que no sigui membre de la UE o una organització internacional, incloses les transferències ulteriors a un altre Estat que no pertanyi a la UE o una altra organització internacional i s'estableixen les condicions que hauran de complir-se perquè aquestes siguin lícites.

Es determinen les autoritats de protecció de dades: l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les Agències Autonòmiques de Protecció de Dades, en els seus respectius àmbits competencials. Així mateix, la Llei Orgànica recull les seves potestats, funcions i l'assistència entre autoritats de protecció de dades dels Estats membres. Es remet en el restant a la normativa que els sigui aplicable.

S'estableixen els procediments de reclamació que es plantegin davant les autoritats de protecció de dades, que es regiran pel que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, o, si s'escau, per la normativa reguladora de l'autoritat de protecció de dades corresponent.

També s'aborda la responsabilitat dels responsables o encarregats del tractament o de l'autoritat de protecció de dades, si escau, quan incompleixin aquesta Llei Orgànica i es generi un dany o lesió en els béns o drets d'un interessat. De la mateixa manera, es detalla la forma d'exercir el dret a la tutela judicial efectiva davant la jurisdicció contenciosa administrativa contra les decisions d'una autoritat de protecció de dades que es puguin entendre que concerneixen als interessats.

Finalment es regula el règim sancionador específic aplicable davant incompliments de les obligacions previstes en aquesta Llei orgànica. Es defineixen els subjectes sobre els quals recaurà la responsabilitat per les infraccions comeses. Es determinen les regles de l'concurs de normes per resoldre els casos en què un fet pugui ser qualificat d'acord amb dos o més d'elles, a el temps que es tipifiquen les infraccions, que, en funció de la seva gravetat, podran ser lleus, greus o molt greus. Finalment, s'estableixen les sancions que es poden imposar, i es fixen els terminis de prescripció tant de les infraccions com de les sancions i de caducitat.

A més, es modifiquen:

La LO 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària, introduint un nou article 15 bis, sobre tractaments de dades de caràcter personal.

La Llei 50/1981, de 30 de desembre, reguladora de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, incorporant a la FGE l'existència de la Unitat de Supervisió i Control de Protecció de Dades

La LOPJ (art. 234, 235, 235 bis, 236, 236 bis, ter quater quinquies, sexies, septies, octies, nonies i decies), sobre accés als interessats d'informació sobre l'estat de les actuacions processals, i sobre el accés i tractament de les dades personals en les actuacions judicials, en general

La LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La LO 1/2020, de 16 de setembre, sobre la utilització de les dades del registre de noms de passatgers per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus.

La Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.

La Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada.

El text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre. 

LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8806

 

 

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×