menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2022

Publicada en el BOE del 29/12/2021.

14/02/2022

Segons el Preàmbul d'aquesta Llei, els pressupostos per a l'any 2022 es redacten «amb el propòsit de consolidar una recuperació econòmica i social justa que permeti la creació d'un escenari econòmic resilient i un creixement sostenible basat en la modernització estructural del teixit productiu en un context de cohesió social i territorial». En línia amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els seus quatre eixos transversals (dotats de 26.355 milions): la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere, aquests pressupostos són la principal eina per canalitzar els fons europeus que ajudaran a assolir aquesta recuperació.

En matèria de seguretat social cal destacar les previsions sobre bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur i protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional; i sobre les Bases i tipus de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) el 2022

En matèria de pensions públiques, l'any 2022 l'actualització de les pensions es farà d'acord amb el que estableix el títol IV i les disposicions concordants d'aquesta Llei, i no és aplicable el que disposen els arts. 58 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social i 27 del text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat

S'estableix l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) per al 2022 (IPREM diari, 19,30 euros; IPREM mensual, 579,02 euros; IPREM anual, 6.948,24 euros)

S'ajorna l'entrada en vigor del que preveuen els articles 1.1, primer paràgraf; 24, segon paràgraf; i 25.4 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom, en tot allò relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial

Se suspèn el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral

Amb efectes des de l'entrada en vigor de la Llei i la vigència indefinida, es modifica l'article 3 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (matèries excloses de la jurisdicció social), afegint-hi una lletra g) amb la redacció següent: Els actes administratius dictats en les fases preparatòries, prèvies a la contractació de personal laboral per a l'ingrés per accés lliure, que hauran de ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu».

Es modifica la Llei General de la Seguretat Social sobre els criteris per obtenir beneficis a la cotització

S'estableixen límits de les aportacions i contribucions empresarials als plans de pensions

L'interès legal dels diners es fixa en un 3 per cent, i l'interès de demora i l'interès de demora a què fa referència l'article 38.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, es fixen en el 3 ,75 per cent.

L'any 2022, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents el 31 de desembre de 2021.

En matèria tributària destaca, sobre l'impost sobre la renda de les persones físiques s'estableix un límit general de reducció aplicable a la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: es minora el límit general de reducció aplicable. L'import anual màxim conjunt d'aportacions i contribucions empresarials als sistemes de previsió social (apt. 1, 2, 3, 4 i 5 de l'art. 51, DA 9a i DA 11a.2 de la LIRPF) serà de 1.500 euros anuals (abans 2.000 euros). Aquest límit s'incrementarà en 8.500 euros (abans 8.000 euros), sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva.

Es prorroguen per al període impositiu 2022 els límits quantitatius que delimiten a l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva (mòduls)

Quant a l'impost sobre societats, en relació amb els seus contribuents amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a 20.000.000 d'euros o que tributin en el règim de consolidació fiscal, s'estableix una tributació mínima del 15% cent.

Com a resultat de l’aplicació de les deduccions, no es podrà rebaixar la quota líquida per sota del dit import (aquesta mesura té el seu correlat en l’impost sobre la renda de no residents, per a les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent).

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×