open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei Orgànica 9/2022, de 28 de juliol, per la qual s'estableixen normes que facilitin l'ús d'informació financera i d'altres tipus per a la prevenció, la detecció, la investigació o l'enjudiciament d'infraccions penals, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980 , de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes i altres disposicions connexes i de modificació de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal BOE del 29 de juliol de 2022)

Entrada en vigor: 29/08/2022

05/09/2022

És una llei que complementa el règim d'accés a la informació financera i l'intercanvi d'informació en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; amb la novetat que ja no només estarà circumscrit a aquesta esfera d'actuació, sinó que es veu ampliat a l'àmbit de la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals greus.

Entre les qüestions més rellevants d'aquesta llei destaca la supressió de la prèvia autorització judicial o del Ministeri Fiscal per accedir al Fitxer de Titularitats Financeres, tal com es recollia a l'article 43.3 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril. Aquest fitxer no inclou informació sobre saldos ni moviments (ingressos o transferències), només permet accedir a la identificació del producte financer, de l’entitat de crèdit i dels titulars i autoritzats del compte o producte. En cas de requerir un accés més enllà d'aquestes dades, les Forces i Cossos de Seguretat sol·licitaran prèvia autorització judicial o del Ministeri Fiscal.

A través d'aquesta, s'incorpora al Dret espanyol la Directiva (UE) 2019/1153, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, per la qual s'estableixen normes destinades a facilitar l'ús d'informació financera i d'un altre tipus per a la prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals i per la qual es deroga la Decisió 2000/642/JAI del Consell.

La Llei s'estructura durant quatre capítols, en 14 articles, 3 disposicions addicionals i 11 finals. Té naturalesa de llei orgànica. Això no obstant, tenen caràcter ordinari el capítol I, l'article 14, les disposicions addicionals primera i segona, i les disposicions finals primera, segona, cinquena, setena, vuitena, novena i desena.

El capítol I regula les disposicions i les obligacions generals per facilitar l'accés a la informació financera continguda al Fitxer de Titularitats Financeres sota l'empara de la protecció de les llibertats públiques i els drets fonamentals.

Així mateix, es facilita l'accés a la informació de les autoritats competents per part del Servei Executiu de la Comissió, en la condició d'UIF per a la prevenció i la lluita contra el blanqueig de capitals, els delictes subjacents connexos i el finançament del terrorisme.

També recull les definicions als efectes de la mateixa norma, d'entre les quals resulta especialment rellevant el concepte de delictes greus sobre la base de l'annex I del Reglament (UE) 2016/794 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de maig del 2016, relatiu a l'Agència de la Unió Europea per a la Cooperació Policial (EUROPOL).

En particular, les autoritats competents per accedir i consultar el Fitxer de Titularitats Financeres, sense perjudici de les incloses a l'article 43.3 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, són les següents: els jutges i tribunals de l'ordre jurisdiccional penal; el Ministeri Fiscal; la Fiscalia Europea; les forces i cossos de seguretat de l'Estat; les policies autonòmiques amb competències estatutàriament assumides per a la investigació de delictes greus; l'Oficina de Gestió i Recuperació d'Actius del Ministeri de Justícia; les oficines de recuperació d’actius designades per Espanya de conformitat amb la Decisió 2007/845/JAI, de 6 de desembre de 2007; i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera de l'AEAT. Aquestes autoritats ho seran en l'exercici de les seues competències en matèria de prevenció, detecció, investigació o enjudiciament d'infraccions penals greus, ja que són aquestes les finalitats de l'ús de la informació financera que estableix la Directiva objecte de transposició.

Sens perjudici del que estableix l'article 46.1 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, també poden sol·licitar i rebre informació financera o anàlisi financer del Servei Executiu de la Comissió: el Ministeri Fiscal; la Fiscalia Europea; les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i les policies autonòmiques amb competències estatutàriament assumides per a la investigació de delictes greus; a més dels jutges i tribunals de l'ordre jurisdiccional penal; la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera de l'AEAT; així com l’oficina de Gestió i Recuperació d’actius del Ministeri de Justícia i les oficines de recuperació d’actius designades per Espanya.

El capítol II conté les mesures que permeten a les autoritats competents accedir a la informació continguda al Fitxer de Titularitats Financeres i el seu intercanvi. L'accés o la consulta de la informació comporta l'existència d'un registre detallat dels accessos (data, hora, número de referència de l'expedient nacional, entre d'altres).

El capítol III regula l’intercanvi d’informació i anàlisis financeres.

S'hi aborden les sol·licituds d'informació de les autoritats competents a la UIF, cosa que significa que el Servei Executiu de la Comissió respondrà a aquelles sol·licituds d'informació financera que obrin en poder seu. Això no obstant, no estarà obligat a respondre quan concorrin circumstàncies que perjudiquin les investigacions o les anàlisis en curs. El Servei Executiu de la Comissió, juntament amb les autoritats competents, respondrà a les sol·licituds de naturalesa policial el més aviat possible, i abans de les 72 hores en cas d'informació financera. Quan les sol·licituds requereixin o es refereixin a anàlisis financeres, es respondran el més aviat possible. També es regula l’intercanvi d’informació financera i anàlisi del Servei Executiu de la Comissió amb les autoritats competents d’altres Estats membres de la Unió Europea i amb Europol. Aquesta regulació respon a la necessitat d’un intercanvi més eficaç d’informació i d’una coordinació més estreta entre les autoritats nacionals a escala transfronterera.

El capítol IV estableix una sèrie de disposicions complementàries relatives al tractament de dades personals derivades de l'aplicació de la Llei 10/2010, del 28 d'abril, de la Llei Orgànica 7/2021, del 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, així com del Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que adapta el Reglament pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes.

La primera disposició addicional estableix el règim del Centre Nacional d’intel·ligència; la segona posa en relleu l'absència d'increment de la despesa pública; i la tercera concreta certs aspectes de l'accés al Registre Comú de Dades de

Identitat de la Unió Europea en aplicació dels reglaments europeus d'interoperabilitat a l'àmbit de la cooperació policial i judicial, l'asil i la migració.

Pel que fa a les disposicions finals s'estableixen:

  • La reforma de la Llei 10/2010, del 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, quant a l'accés al Fitxer de Titularitats Financeres. En particular, es modifiquen els apartats 1, 3 i 4 de l'article 43 de la norma esmentada.
  • La modificació de la Llei 8/2011, del 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures

crítiques, respecte a la col·laboració dels operadors crítics. Es modifiquen els apartats c) i d) del seu article 13 i s'hi afegeix un nou apartat h) a aquest precepte.

  • La modificació de la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins

de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals quant al règim sancionador. Es modifica l'article 61 de la Llei orgànica esmentada.

  • La modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), reformant-ne els articles 11 i 19.2, i afegint-hi una nova disposició transitòria quarta.
  • La modificació de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia (LSFA), que afecta diversos preceptes que es reformen i s'hi afegeixen, en relació amb el nou Impost sobre el Dipòsit de Residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus.
  • La modificació de l’article 234.2 del CP. Es modifica la regulació dels delictes de furt per donar una resposta adequada als supòsits de multireincidència. Si bé és cert que la regulació actual preveu, de forma expressa, la possibilitat d'aplicació d'una modalitat agreujada de furt en aquests supòsits, no ho és menys que el Tribunal Suprem considera que aquesta possibilitat s'ha de circumscriure només als casos en què els delictes de furt anteriors superin els 400 euros, ja que en cas contrari el salt punitiu entre els delictes de furt inferiors a 400 euros (article 234.2 del CP, pena de multa d'1 a 3 mesos) i els supòsits de multireincidència (article 235.1.7º) del CP, pena de presó de 1 a 3 anys) seria desproporcionat. La reforma ofereix la possibilitat de sancionar més greument els casos de furts lleus no superiors a 400 euros comesos de manera multireincident, és a dir, amb pena de presó de 6 a 18 mesos, sense arribar a la pena del tipus agreujat de l'article 235.1 del CP , donant així a aquests suposats resposta penal més dissuasòria i ajustada a la gravetat de la conducta, sense incórrer en un increment de la pena desproporcionat.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12644

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×