open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Jurisprudència | Novetats Jurídiques | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret Llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar

Publicat al BOE del 8 de setembre e 2022

03/10/2022

La norma té com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores de la llar familiar a les de la resta de persones treballadores per compte aliè, «descartant aquelles diferències que no només no responen a raons justificades, sinó que a més situen aquest col·lectiu de persones treballadores en una situació de desavantatge particular i que, per tant, poden resultar discriminatòries». També es garantirà la protecció de la seguretat i la salut de les persones al servei de la llar familiar i la cobertura en l'àmbit de la garantia salarial en els casos d'insolvència o concurs de les ocupadores.

El Reial decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, és a dir, el 09/09/2022, amb excepcions.

Com a novetats més importants cal destacar:

- Nova protecció per desocupació per al col·lectiu

Es modifica lart. 251 i 267 de la LGSS i s'hi incorpora un nou apartat 8è a l'article 267.1.a), als efectes que no quedi exclosa de l'acció protectora del Sistema Especial per a Empleats de la Llar la corresponent a atur i de considerar com a situació legal de desocupació l'extinció per causa justificada contemplada al nou article 11.2 del Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre.

Requisits

Perquè un empleat de llar accedeixi a l'atur, haurà de complir els requisits generals per accedir a la prestació:

Estar afiliades a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilada a l'alta en els casos que es determinin per reglament.

Tenir cobert el període mínim de cotització (360 dies), dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar.

Trobar-se en situació legal de desocupació, acreditar disponibilitat per cercar activament feina i per acceptar col·locació adequada a través de la subscripció del compromís d'activitat.

No haver complert l’edat ordinària de jubilació que s’exigeixi en cada cas per causar dret a la prestació per jubilació.

Estar inscrit com a demandant d’ocupació en el servei públic d’ocupació competent.

La quantia de la prestació per desocupació es determina en funció de la mitjana de les bases de cotització per desocupació dels darrers 180 dies (sis mesos) treballats, excloses les retribucions percebudes en concepte d'hores extraordinàries. Les quantitats a percebre es trobaran limitades per un factor temporal (durant els primers 6 mesos de prestació es percebrà el 70% de la base reguladora i posteriorment al 50%) i segons unes quantitats màximes i mínimes segons l'IPREM i les càrregues familiars (art. 270 de la LGSS).

- Nova cotització i bonificacions per al col·lectiu

S'actualitza el contingut de la DTT. 16a de la LGSS, relativa a les bases i tipus de cotització i acció protectora al Sistema Especial per a Empleats de la Llar incloent l'escala de retribucions i bases aplicable durant l'any 2023 per a la cotització a la Seguretat Social al Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

És obligatori cotitzar per desocupació i al Fons de Garantia Salarial (FOGASA) a partir de l'1 d'octubre. Alhora els ocupadors tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al FOGASA en aquest Sistema Especial (D.T 2a del Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre).

- Finalització de l'afiliació, altes, baixes i variacions de dades pel treballador (D.A. 2a del Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre)

A partir del dia 1 de gener de 2023, els ocupadors assumiran les obligacions en matèria de cotització per als treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores/mes per ocupador, eliminant-se, així, la possibilitat que siguin els treballadors els que sol·licitin directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades (nova redacció de l'art. 43.2 del Reial decret 84/1996, de 26 de gener). A aquests efectes, les persones ocupadores han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, durant el mes de gener de 2023, les dades necessàries per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i en especial les dades bancàries necessàries per al pagament de les cotitzacions, així com l'entitat gestora o, si escau, col·laboradora de la Seguretat Social per la qual opten als efectes de la cobertura de les contingències professionals, sempre que totes aquestes dades no s'hagin comunicat amb anterioritat.

- Cobertura del FOGASA

Es modifica el Reial decret 505/1985, de 6 de març, sobre organització i funcionament del Fons de Garantia Salarial reconeixent, d'una banda, l'obligació de cotització de les persones ocupadores del servei domèstic i, de l'altra, proporciona una cobertura indemnitzatòria a les persones treballadores del servei domèstic en els casos d'insolvència o concurs de les ocupadores. També es modifica el Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, a fi que resulti aplicable a les persones treballadores de la relació laboral especial del servei de la llar familiar allò establert a l'article 33 de l'Estatut dels Treballadors amb relació a la intervenció del Fons de Garantia Salarial.

- Reduccions i bonificacions (D.A 1a del Reial Decret-llei 16/2022, de 6 de setembre):

Es manté la reducció d'un 20% en l'aportació empresarial a la cotització per contingències comunes corresponent a aquest sistema especial. Així mateix, tenen dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial en aquest sistema especial.

Es crea una bonificació (com a alternativa a la reducció prevista al paràgraf anterior) del 45% o del 30% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent a aquest sistema especial, quan compleixin els requisits de patrimoni i /o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora en els termes i condicions que es fixin reglamentàriament.

- S'elimina la figura del desistiment i es presumeix del caràcter indefinit de la relació laboral

A partir d'ara caldrà acreditar els motius que puguin donar lloc a la finalització del contracte amb les empleades estenent, per tant, s'elimina la figura del desistiment. Es modifica l’art. 5.1. 2 i 4 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, referit a la forma del contracte de treball. Així s'estableix al nou apartat 2 que la presumpció del caràcter indefinit de la relació laboral es produirà quan el contracte no es realitzi per escrit, sigui quina sigui la seva durada.

Extinció del contracte: art. 11 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pateix una «intensa remodelació», regulant les noves peculiaritats extintives de les relacions laborals a la llar familiar:

L'extinció, sense perjudici de les causes comunes previstes a l'Estatut dels Treballadors, només es pot produir per la disminució dels ingressos de la unitat familiar o increment de les despeses per circumstància sobrevinguda, com per exemple la pèrdua del treball o la declaració de incapacitat per al treball de la persona ocupadora; i la modificació substancial de les necessitats de la unitat familiar que justifiquen que es prescindeixi de la persona treballadora de la llar, com podrien ser, entre d'altres, l'assumpció de les tasques esmentades per entitat pública o el canvi en les necessitats de cura d'algun membre de la unitat familiar. Així mateix, el comportament de la persona treballadora que fonamenta de manera raonable i proporcionada la pèrdua de confiança de la persona ocupadora.

- Formació i acreditació per a les persones empleades de la llar

S'estableix un compromís de desenvolupar polítiques de formació i acreditació per a les persones empleades de la llar dedicades a la cura o atenció de les persones que formin part de l'àmbit domèstic i familiar (D.A. 6a del Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre).

- PRL i malalties professionals

La norma estableix també el compromís de creació d'una comissió d'estudi que té com a objectiu la inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de malalties perquè s'identifiquin i es corregeixin les deficiències que existeixen en l'àmbit de la protecció davant les malalties professionals els treballs desenvolupats majoritàriament per dones. També es garantirà la protecció de la seguretat i la salut de les persones al servei de la llar familiar equivalent a la de qualsevol altra persona treballadora.

Per altra banda, en el RDL s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma, establertes per a incentivar el paper del transport públic col·lectiu per fer front a l'escenari actual d'alts preus de l'energia, fomentant el canvi a un mitjà de transport més segur, fiable, còmode, econòmic i sostenible que el vehicle particular.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×