menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret Llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l'ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica

Publicat al BOE del 23 de febrer de 2022

11/04/2022

Entrada en vigor: 24.02.2022

S'amplia fins al 30 de setembre del 2022 les mesures de protecció que es van aprovar per a aquelles llars vulnerables que s'enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, amb l'acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents. S'hi inclouen les llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual que no es derivin de contractes d'arrendament, quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d'edat a càrrec.

En aquest darrer cas, s’estableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament quan els propietaris d’aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents per tal que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per donar resposta a aquesta situació.

Respecte d'això es tindran en compte els casos que ja es van regular en què la suspensió mai no es podrà dictar:

  1. a) Quan l'habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.
  2. b) Quan s'hagi produït en un immoble de propietat d'una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que hi tingui el domicili habitual o segona residència degudament acreditada.
  3. c) Quan l'entrada o la permanència a l'immoble s'hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones.
  4. d) Quan hi hagi indicis racionals que l'habitatge s'estigui utilitzant per fer activitats il·lícites.
  5. e) Quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant.
  6. f) Que l'entrada a l'immoble s'hagi produït amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei.

Igualment, en cas que no s'ofereixi una solució habitacional durant els tres mesos següents des de l'emissió de l'informe dels serveis socials, els propietaris de l'immoble tindran dret a sol·licitar una compensació sempre que s'acrediti el perjudici econòmic ocasionat.

A més, s'estén el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l'habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista a l'esmentat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista a la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, del 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports. Aquest termini era d'un mes des de la finalització de la vigència de les mesures, per la qual cosa, en ampliar-se fins al 30 de setembre de 2022, el nou termini en què es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat fins al 31 d'octubre de 2022 .

També s'introdueixen modificacions al Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, ampliant fins al 30 de juny de 2022 la prohibició de suspendre's el subministrament de energia elèctrica, gas natural i aigua a aquells consumidors en què concorri la condició de consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d’exclusió social, com l ampliació fins a aquesta data del bo social.

A més, s'acorda la setena pròrroga dels ERTE COVID-19 fins al 31 de març.

S'estén els efectes de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i de protecció per desocupació, incloses les mesures per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, així com les mesures complementàries associades als expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) relacionats amb la COVID-19 i que formen part del VI ASDE, fins al 31 de març del 2022 facilitant, així, una transició a les mesures estructurals previstes a l'Estatut dels Treballadors.

Pel que fa als treballadors autònoms, s'estableixen exoneracions a les cotitzacions socials durant els propers quatre mesos. En concret, els treballadors autònoms que venien percebent fins ara les prestacions extraordinàries associades a la pandèmia del Reial decret llei 18/2021, més de 110.000 persones, se'ls aplicarà una exoneració de la seva cotització a la Seguretat Social del 90% al març, del 75% a l'abril, del 50% al maig i del 25% al ​​juny.

Per rebre aquestes exoneracions en la cotització, els treballadors autònoms hauran de romandre en alta al corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de juny de 2022.

Sobre això, la norma regula:

- Exempció de l'obligació de cotitzar a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d'activitat a l'empara del que disposa el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de la feina, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

- Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència duna resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la COVID-19.

- Acreditació de la reducció de la facturació. A l'efecte d'acreditació del requisit de reducció de la facturació «(...) s'entendrà que els treballadors autònoms han experimentat aquesta reducció sempre que el número mitjà diari de treballadors amb activitat afiliats al sistema de la Seguretat Social a l'activitat econòmica corresponent, expressada a quatre dígits (CNAE), durant el període a què correspongui la prestació, sigui inferior a més d'un 7,5 per cent al número mitjà diari corresponent al segon semestre de 2019».

D'altra banda, es prorroga el Pla MECUIDA fins al 30 de juny. Aquest Pla regula el dret d'adaptar i/o reduir la jornada laboral de les persones treballadores per atendre els deures de cura com a conseqüència del COVID-19 estén la seva vigència fins al 30 de juny del 2022.

Quant als ERTE autoritzats a empreses afectades per l'erupció de Cimera Vella es transformen de forma automàtica, a ERTE de Força Major sense que les empreses hagin de tramitar nova sol·licitud, fins al 30 de juny de 2022. Els ajornaments i moratòries al pagament de les quotes (art. 10 del Reial decret llei 20/2021, de 5 d'octubre), es podran sol·licitar, igualment, amb relació al pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, la meritació dels quals tingui lloc entre els mesos de febrer a maig del 2022, en el cas d'empreses, i entre els mesos de març a juny del 2022, en el cas de treballadors autònoms.

Es regulen una sèrie de prestacions extraordinàries: cessament d’activitat per als treballadors autònoms que es vegin obligats a cessar en l’activitat com a conseqüència directa de l’erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella de La Palma; cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques; i cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que vegin afectades les seves activitats com a conseqüència dels danys ocasionats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cimera Vella de La Palma.

En un altre ordre de coses, es regula la reducció de la jornada de treball per cura de fills o persones subjectes a guarda amb fins d'adopció o acolliment amb caràcter permanent per càncer o una altra malaltia greu extingida per compliment de 18 anys: les persones treballadores com els empleats i empleades públics que haguessin gaudit d'una reducció de jornada per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, d'un menor a càrrec afectat per càncer o per qualsevol altra malaltia greu i hagin vist extingida aquesta reducció de jornada per haver complert aquell divuit anys abans de l'entrada en vigor de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, que va elevar el límit d'edat a 23 anys, puguin tornar a sol·licitar la reducció de jornada prevista.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2849

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

 

 

 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×