menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret-Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball

Publicat en el BOE de 30 de desembre de 2021.

07/02/2022

Entre les novetats que aporta aquest RDL destaquen:

A. Modernització de la negociació col·lectiva

 1. Es recupera la ultraactivitat indefinida: les condicions establertes en un conveni col·lectiu seguiran en vigor encara després que se n'acabi la vigència expressa).
 2. Es deroga la prevalença salarial del conveni d'empresa: els convenis sectorials marcaran els salaris mínim

B. Simplificació de contractes

 1. Desaparició del contracte per obra o servei i modificacions en la contractació temporal

a) Els contractes es presumeixen concertats per temps indefinit, també al sector de la construcció.

b) Es redueixen les modalitats de contractació disponibles. Només hi haurà un contracte de durada determinada, que es podrà subscriure per circumstàncies de la producció o per substitució de la persona treballadora.

Al sector de la construcció els contractes ordinaris també seran els indefinits. L'empresa, una vegada finalitzada l'obra, haurà d'oferir una proposta de recol·locació a la persona treballadora, amb el desenvolupament previ, si cal, d'un procés de formació a càrrec de l'empresa. Si la persona treballadora rebutja l'oferta o motius inherents a aquesta determinen la impossibilitat de recol·locació, per no existir lloc adequat, es produeix l'extinció del contracte, amb una indemnització del set per cent calculada sobre els conceptes salarials establerts a les taules del conveni col·lectiu. Tant la finalització de l'obra com l'extinció s'han de comunicar a la representació legal de les persones treballadores.

c) Desincentius per penalitzar l'excessiva rotació en els contractes de durada molt curta: els contractes de durada determinada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l'empresari a la seva finalització. Aquesta cotització addicional es calcula multiplicant per tres la quota resultant d'aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes, el tipus general de cotització a càrrec de l'empresa per a la cobertura de les contingències comuns

Aquesta penalització en la cotització addicional no s'aplica als contractes subscrits amb treballadors inclosos al Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris, al Sistema Especial per a Empleats de la Llar o al Règim Especial per a la Mineria del Carbó; ni als contractes per substitució

d) Es fixa un règim transitori aplicable als contractes de durada determinada subscrits abans del 31 de desembre de 2021.

Les modificacions realitzades en aquesta matèria entraran en vigor als tres mesos de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (30/03/2021)

 1. Contracte de durada determinada

Es realitza una modificació de l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors, en què calen les causes que justifiquen el recurs a la contractació de durada determinada i noves regles sobre concatenació de contractes, també referides a la cobertura d'un lloc de treball.

a) Formalitats: perquè s'entengui que concorre causa justificada de temporalitat caldrà que s'especifiquin amb precisió al contracte la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

b) Es defineix el concepte «circumstàncies de la producció» i s'estableix que aquest tipus de contracte no podrà durar més de sis mesos, ampliables fins a sis mesos més per conveni col·lectiu d'àmbit sectorial

c) Situacions ocasionals: aquests contractes de durada determinada per circumstàncies de la producció també preveuen contractes per a situacions ocasionals, previsibles i de durada reduïda i delimitada. Podran utilitzar-se durant un total de 90 dies, mai de manera continuada, durant els quals es permetrà la contractació per a aquestes situacions, degudament identificades al contracte. En aquest temps, les empreses podran fer contractes temporals amb causes que, tot i ser previsibles, tinguin una durada reduïda i limitada dins de la contractació fixa.

d) Substitució de treballadors amb reserva de lloc de treball: es podran subscriure contractes de durada determinada per a la substitució d'una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball, sempre que s'especifiqui al contracte el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució. Igualment, es pot subscriure un contracte per substitució per completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora, quan aquesta reducció s'empari en causes legalment establertes o regulades al conveni col·lectiu, mesura que promou i és coherent amb el dret de les persones treballadores a la conciliació de la seva vida personal i laboral. Finalment, el contracte de substitució es podrà concertar per a la cobertura temporal d'un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la cobertura definitiva mitjançant contracte fix, sense que la seva durada pugui ser en aquest cas superior a tres mesos.

e) Accions formatives: les persones treballadores subjectes a aquest tipus de contractes seran col·lectiu preferent per a les accions formatives. Els convenis sectorials poden establir borses d'ocupació per afavorir-ne la contractació i per millorar-ne la formació durant els períodes d'inactivitat.

f) Increment en la cotització: s'estableix un increment en la cotització respecte als contractes de durada determinada inferior a 30 dies, precisant així mateix els supòsits en què no és procedent aquest increment de cotització.

g) Encadenament de contractes: les persones treballadores que en un període de 24 mesos hagin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses , mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, sigui directament o a través de la posada a disposició per empreses de treball temporal, adquiriran la condició de persones treballadores fixes. Aquesta previsió també és aplicable quan es produeixin supòsits de successió o subrogació empresarial d'acord amb el que disposa legalment o convencionalment. Pel que fa als contractes subscrits amb anterioritat a entrada en vigor de la nova redacció de l'art. 15.5, als efectes del còmput del nombre de contractes, del període i del termini previst, es prendrà en consideració només el contracte vigent a l'entrada en vigor d'aquest RDL.

h) Enduriment de les sancions: les noves infraccions greus associades a incompliments normatius sobre contractació temporal [arts. 7.2, 7.14, 18.2.c), 19.2.b), 19.2.e), 19 bis.1.b), 19 ter.2.b) i 19 ter.2.e) de la LISOS] se sancionaran amb la multa següent: en el grau mínim, de 1.000 a 2.000 euros; en el grau mitjà, de 2.001 a 5.000 euros i, en el grau màxim, de 5.001 a 10.000 euros.

i) Indemnització en cas d'extinció per expiració del temps convingut «a la finalització del contracte, excepte en els contractes formatius i el contracte de durada determinada per causa de substitució, la persona treballadora tindrà dret a rebre una indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d'abonar dotze dies de salari per cada any de servei, o l'establerta, si escau, a la normativa específica que sigui aplicable».

 1. Contractes formatius

S'estableix un contracte formatiu amb dues modalitats: el contracte de formació en alternança, que tindrà per objecte compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb els processos formatius corresponents en l'àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o el Catàleg d'especialitats formatives del Sistema Nacional d'ocupació i el contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis corresponent

a) Contracte formatiu en alternança amb el treball retribuït per compte d'altri: redefineix els límits aplicatius, retributius i temporals per respondre a un nou objecte: adquirir la competència professional adequada corresponent a un determinat nivell d'estudis (FP, universitat o catàleg de qualificacions professionals del sistema nacional d'ocupació).

Podran concertar-se amb persones de qualsevol edat llevat del cas del Catàleg de Qualificacions Professionals, amb límit de fins a 30 anys i tindran una durada màxima de 2 anys.

Les jornades seran no superiors al 65% el primer any i 85% el segon any sense poder fer hores extra, treball a torns o jornades nocturnes. La retribució s'adaptarà al conveni i no podrà baixar del 60% (el primer any i del 75% el segon any). Mai no serà menor a l'SMI proporcional a la jornada.

Un tutor o una tutora amb la formació adequada s'encarregarà de monitoritzar el pla formatiu individual que es dissenyi per a cada persona i el compliment correcte de l'objecte del contracte.

A més, s'atenen les necessitats específiques de les persones amb discapacitat.

b) Contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis: es poden fer fins a un màxim de tres (o cinc anys en el cas de persones amb discapacitat) després d'obtinguda la certificació. Tindran entre sis mesos i un any de durada. La retribució serà la pròpia del conveni per al lloc excepte previsió específica i també comptaran, com en els formatius, amb seguiment tutorial.

L'acció protectora de la Seguretat Social de les persones que subscriguin un contracte formatiu en qualsevol de les modalitats anteriors comprendrà les contingències protegibles i prestacions, inclosa la desocupació i la cobertura del Fons de Garantia Salarial.

En el termini de sis mesos es convocarà les organitzacions sindicals i empresarials al diàleg social per abordar l'Estatut del Becari que tindrà per objecte la formació pràctica tutoritzada a empreses o organismes equiparats, així com l'activitat formativa desenvolupada en el marc de les practiques curriculars o extracurriculars previstes als estudis oficials.

Les empreses que celebrin contractes formatius amb treballadors amb discapacitat tindran dret a una bonificació de quotes amb càrrec als pressupostos del Servei Públic d'Ocupació Estatal, durant la vigència del contracte, del cinquanta per cent de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a contingències comuns, previstes per a aquests contractes.

 1. Contracte fix discontinu

Es defineix de manera que el que és decisiu és l'objecte o la naturalesa dels treballs realitzats, de caràcter estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament d'aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats.

Crida: mitjançant conveni col·lectiu o, si no, acord d'empresa, s'establiran els criteris objectius i formals pels quals s'ha de regir la crida de les persones fixes-discontínues. En tot cas, la crida s'ha de fer per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar constància de la deguda notificació a la persona interessada amb les indicacions precises de les condicions de la seva incorporació i amb una antelació adequada. Les persones fixes-discontínues podran exercir les accions que siguin procedents en cas d'incompliments relacionats amb la crida, iniciant-se el termini des del moment de la manca d'aquesta o des del moment en què la coneguessin.

Contractes mercantils o administrativa: podran, a més, desenvolupar-se a través de la contractació fixa-discontínua, les activitats realitzades a l'empara de contractes mercantils o administratives.

ETT: es podrà subscriure un contracte fix-discontinu entre una empresa de treball temporal i una persona contractada per ser cedida, en els termes previstos a l'article 10.3 de la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.

Formalitats: s'haurà de formalitzar necessàriament per escrit i haurà de reflectir els elements essencials de l'activitat laboral, entre d'altres, la durada del període d'activitat, la jornada i la distribució horària, si bé aquests últims podran figurar amb caràcter estimat, sens perjudici del seu concreció en el moment de la crida.

Representació legal de les persones treballadores: l'empresa haurà de traslladar a la representació legal de les persones treballadores, amb prou antelació, a l'inici de cada any natural, un calendari amb les previsions de crida anual, o, si escau, semestral, així com les dades de les altes efectives de les persones fixes discontínues una vegada es produeixin.

Borsa sectorial d'ocupació: els convenis col·lectius d'àmbit sectorial podran establir una borsa sectorial d'ocupació on es podran integrar les persones fixes-discontínues durant els períodes d'inactivitat

C. Modernització de la contractació i subcontractació d'activitats empresarials

- Sempre hi haurà un conveni col·lectiu sectorial aplicable: el conveni sectorial aplicable pot ser el de l'activitat desenvolupada a l'empresa principal o un altre si així ho determina la negociació col·lectiva sectorial dins de les normes generals.

En cas que realitzi activitats essencials per al desenvolupament de l'empresa s'aplicarà a les persones treballadores el conveni sectorial de l'activitat que desenvolupa la contracta o subcontracta.

- Aplicació del conveni d'empresa: el conveni d'empresa només el pot aplicar la contractista si determina millors condicions salarials que el sectorial que sigui aplicable.

D. Establiment d'un mecanisme permanent de flexibilitat i estabilització de l'ocupació

Es revisa el model d'ERTE i es crea el mecanisme

a) ERTE ETOP

Amb la intenció de facilitar-ne la tramitació i flexibilitat:

- El període de consultes es redueix a set dies per a les empreses amb menys de 50 treballadors, prèvia constitució de la comissió representativa.

- Es reforça la informació a la representació de les persones treballadores durant l’aplicació dels ERTE.

- S'incorporen les prohibicions d'hores extra i externalitzacions dels actuals ERTE COVID.

b) ERT PER FORÇA MAJOR (impediment i limitació)

- Per força major s'afegeix, com a causa específica l'impediment o les limitacions a l'activitat normalitzada determinades per decisions de l'autoritat governativa.

- Requeriran un informe preceptiu de la Inspecció de treball.

- L’autoritat laboral haurà de resoldre en cinc dies, amb silenci positiu.

- La reducció de jornada serà entre un 10 i un 70%.

- Durant el període de vigència de l'ERTE l'empresa podrà afectar i desafectar persones treballadores (com als ERTE ETOP) amb informació prèvia a la representació legal de les persones treballadores i comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Mantenen les garanties en l'ocupació dels actuals ERTE COVID.

Per a ambdues modalitats (ERTE ETOP i ERTE PER FORÇA MAJOR s'incorporen diversos elements creats arran dels ERTE COVID-19: la possibilitat d'afectar o desafectar treballadors en funció de l'activitat de l'empresa, incrementant la flexibilitat d'aquests instruments; la possibilitat d'obtenir bonificacions a les cotitzacions socials i finançament si desenvolupen activitats formatives per als treballadors a ERTE, i les exoneracions a les cotitzacions a la Seguretat Social En el cas dels ERTE ETOP seran del 20%, condicionades a la realització d'accions formatives, i en el cas dels de Força Major, del 90%, estaran vinculades al manteniment de l'ocupació dels actuals ERTE COVID i les empreses veuran augmentat el crèdit disponible per a la formació.

c) Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització a l'ocupació

- Ha de ser activat pel Consell de Ministres, amb informació prèvia a les organitzacions més representatives, a proposta d'Afers Econòmics i Transformació Digital; Treball i Economia Social i Inclusió, Seguretat Social i Migracions; que s'encarrega d'obrir la porta (no dirimir) si les empreses, de manera individual, es poden acollir. L'autoritat laboral donarà llum verda si l'empresa ha desenvolupat un període de consultes i si hi ha concurrència de causes, per tant, cal justificar-ne els motius.

- Dues modalitats diferenciades:

 1. Cíclica: proporcionarà a les empreses un marc estable davant d'una caiguda transitòria o cíclica de la seva demanda per causes macroeconòmiques, per evitar acomiadaments immediats al xoc. Les empreses podran suspendre part dels treballadors durant un termini màxim d'un any en lloc d'acomiadar-los. Durant aquest període de suspensió, s'incentivarà la formació dels treballadors i s'estableixen exoneracions a les cotitzacions a la Seguretat Social decreixents en el temps.
 2. Sectorial: les organitzacions sindicals i empresarials més representatives poden sol·licitar la convocatòria de la Comissió Tripartita del Mecanisme RED. Anirà, en aquest cas, acompanyat d'un pla de requalificació. Aquesta modalitat proporciona suport a la requalificació de treballadors d'empreses i sectors en transició que requereixen canvis permanents. En aquest cas, per evitar l'ajust d'ocupació tradicional, l'empresa pot activar aquest mecanisme durant un termini màxim d'un any (sis mesos, amb possibilitat de prorrogar sis mesos més) i facilitar el pas dels treballadors a una altra empresa mitjançant la requalificació . Per això, a més, l'empresa de destinació accedirà a una bonificació del 50% durant sis mesos.

- Prestació per atur associada:

- El procediment per a la sol·licitud i el reconeixement del dret a aquesta prestació es desplegarà reglamentàriament.

- L'empresa haurà de formular la sol·licitud de prestació per desocupació, en representació de les persones treballadores, en el model establert a aquest efecte a la pàgina web o seu electrònica del SEPE (termini d'un mes des de la resolució de l'AL).

- La quantia de la prestació es determina aplicant a la base reguladora, calculada de conformitat amb l'apartat anterior, el percentatge del 70%, durant tota la vigència de la mesura. Això no obstant, la quantia màxima mensual a percebre serà l'equivalent al 225 % de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples mensual vigent en el moment del naixement del dret incrementat en una sisena part.

- Durant l'aplicació de les mesures de suspensió o reducció, l'empresa ingressarà l'aportació de la cotització que li correspongui, l'entitat gestora ha d'ingressar únicament l'aportació de la persona treballadora, amb el descompte previ del seu import de la quantia de la seva prestació.

- La prestació serà incompatible amb la realització de treball per compte propi o per compte aliè a temps complet. Serà compatible amb la realització dun altre treball per compte aliè a temps parcial.

-Exoneracions:

- En totes dues modalitats, es podran accedir a exoneracions a la Seguretat Social. En la modalitat cíclica, durant els primers quatre mesos tindran una exoneració del 60%, entre el cinquè i el vuitè mes, del 30% i del 20% a partir del novè. A la modalitat sectorial, seran del 40%, condicionades a la realització d'activitats de formació.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21788

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Documents

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×