menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret Llei 4/2022, de 15 de març, pel qual s'adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera

Publicat al BOE del 16 de març de 2022.

19/04/2022

Entrada en vigor: 17.03.2022

Aquest Reial Decret Llei té per objecte establir mesures de suport als qui siguin titulars de les explotacions agràries, de manera que contribueixin a la recuperació de la rendibilitat d'aquestes explotacions, que s'han vist greument afectades com a conseqüència de la situació de sequera, així com per l'increment dels costos de producció i per l'actual situació econòmica internacional, juntament amb les mesures laborals de protecció de les persones treballadores.

Així mateix, s'estableixen mesures administratives excepcionals per a la gestió dels recursos hidràulics que permetin pal·liar els efectes de la sequera i mesures de suport als titulars de drets d'ús d'aigua per a reg inclosos en els àmbits territorials afectats per la sequera que s'hi preveuen, quan hagin patit reduccions respecte del que estableixen els títols jurídics que emparin el seu dret a l'ús de l'aigua

En matèria laboral i de Seguretat Social, el Reial decret llei recull mesures de liquiditat, com són els ajornaments especials, per a empreses incloses al Sistema Especial Agrari i per a autònoms pertanyents al Sistema Especial per a Treballadors per compte propi (SETA), de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït, del 0,5%, set vegades inferior a l'habitual.

En el cas de les empreses, els períodes de meritació seran entre els mesos de març a maig del 2022 i, per als autònoms, d'abril a juny.

Així mateix, s'autoritza una reducció del nombre mínim de jornades reals cotitzades, de 35 a 20, per accedir al subsidi per desocupació o a la renda agrària a favor de treballadors eventuals agraris residents al territori de les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura, per ser els territoris més afectats per la situació de sequera.

S'equipara la contractació com a fix discontinu i la contractació eventual, als efectes d'accés i determinació del dret al subsidi per a treballadors eventuals agraris i la renda agrària.

Els treballadors amb contracte de fix discontinu inclosos al Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social que desenvolupin aquesta activitat a les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura, quan deixin de prestar serveis per haver finalitzat o haver-se interromput l'activitat intermitent o de temporada de l'empresa , o quan se suspengui l'activitat per causes econòmiques, tecnològiques o de força major, o bé quan, després d'aquestes situacions cessin involuntàriament en un treball eventual agrari, podran tenir la consideració tant de treballadors fixos discontinus com de treballadors eventuals del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social als efectes de la protecció per desocupació sempre que reuneixin els requisits exigits en cada cas.

En relació amb mesures de caràcter fiscal, s'aprova una reducció del 20 per cent del rendiment net per a les activitats agrícoles i ramaderes que tributen a l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) pel mètode d'estimació objectiva (mòduls). S'estima que aquesta mesura beneficiarà 918.000 agricultors i ramaders i reduirà la base imposable en més de 500 milions d'euros.

També s'aprova l'exempció de les quotes de l'impost de béns immobles (IBI) de naturalesa rústica per a determinats productors agraris que reuneixin certs requisits.

Pel que fa a les mesures destinades a la sostenibilitat de les explotacions, el Reial decret llei recull dues actuacions: d'una banda, en relació amb el finançament d'explotacions agràries, es posarà a disposició dels operadors agraris una línia d'ajuda, a règim de concessió directa, per a la bonificació del principal d'operacions de finançament formalitzades a través de les entitats financeres, per a la qual cosa s'habilita un pressupost de 10 milions d'euros, que podrà mobilitzar més de 100 milions d'euros al sector. D'altra banda, pel que fa al finançament d'avals en explotacions agràries, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació podrà posar a disposició dels operadors econòmics, dins del seu àmbit de competència, línies de finançament de 2,7 milions d'euros, en què subvencionarà, en règim de concessió directa, el cost dels avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària.

Quant a l'assegurança agrària, el Govern incrementarà la dotació aprovada per al Quaranta-tercer Pla d'Assegurances Agràries Combinades, en la quantitat que sigui adequada per donar resposta a la creixent demanda en la contractació.

A més, el Govern, a través del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, sol·licitarà les bestretes de les ajudes i la flexibilització de les condicions d'aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC).

D'altra banda, per poder disposar de recursos d'aigua dessalada en aquest moment i no perdre una part important de la producció del regadiu del sud-est espanyol, s'estableixen unes tarifes assumibles pels usuaris del regadiu per a l'aigua dessalada a les Instal·lacions Dessaladores d’Aigua de Mar (IDAM) i a les conduccions que han de salvar mitjançant elevacions una gran diferència de cota entre origen del recurs i demanda de destinació.

S'actua també sobre el cost de l'aigua procedent de dessaladores de titularitat de l'Administració General de l'Estat de fins a 0,450 euros/m3, en presa de reg i amb el cost de l'aigua a la conducció Xúquer-Vinalopó, fixant-se uns preus per m3 de 0,295 euros en presa de post-transvasament. La fixació d’aquests preus màxims permetrà als usuaris assumir els costos del recurs.

A més, s'adopten mesures urgents per reduir els efectes produïts per la sequera a la conca hidrogràfica del Guadalquivir i del Guadiana, que seran aplicables a determinades unitats territorials d'escassetat (UTES). Entre aquestes mesures destaca la reducció d'entre el 50% i el 100% de les quotes del cànon de regulació i les tarifes d'utilització de l'aigua o la posada en marxa d'obres d'emergència a la demarcació del Guadalquivir amb una inversió estimada de 9,65 milions d’euros.

A més, s'aprova un nou article 47 bis de l'Estatut del Treballador, regulant el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació pendent de desenvolupament reglamentari, que s'aprova, per a la sol·licitud dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) el que permet el desplegament de l’article 47 bis de l’Estatut dels Treballadors, fruit de l’acord sobre reforma laboral.

Fins que s'aprovi el desenvolupament reglamentari de l'article 47 bis de l'Estatut dels Treballadors, són aplicables, en l'àmbit del Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, les previsions recollides als capítols II i III del Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, amb les especialitats assenyalades a l'apartat 2 i quan no resultin incompatibles amb el que recull el mateix article 47 bis de l'Estatut de els treballadors. En concret, no són aplicables els articles 17, 18, 19 i 22 ni els percentatges de reducció de jornada previstos a l'article 16.2, del Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

Aquest tipus d’ERTO pot tenir una dimensió cíclica o sectorial. En aquesta darrera es preveuen exoneracions del 40% de les quotes a la Seguretat Social, condicionades a formació.

L'empresa que es vulgui adherir està obligada a presentar un pla de requalificació que inclogui la realització obligatòria d'accions de formació per possibilitar la recol·locació en un altre lloc dins de la mateixa empresa, o bé en altres empreses. Té una durada màxima d’un any, amb la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

Es reconeixeran les prestacions amb efectes del primer dia en què es poguessin aplicar les mesures de suspensió o reducció de jornada, o amb efectes de la data de presentació de la sol·licitud d'adscripció al mecanisme, en cas d'haver estat presentada fora del termini, i s'abonaran un cop es rebi la comunicació empresarial.

L'empresa ha de trametre una comunicació a mes vençut, indicant la informació sobre els períodes d'activitat i inactivitat de les persones treballadores del mes natural immediatament anterior. En el cas dels dies treballats en reducció de jornada, les hores treballades s'han de convertir en dies complets equivalents d'activitat.

Transitòriament, mentre el Fons RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació no estigui dotat en quantia suficient per atendre les seves necessitats financeres, les despeses i els ingressos menors s'atendran amb càrrec als recursos financers de les entitats competents en l'execució del Mecanisme RED.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×