menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs de Dret Urbanístic 2022

Inici: 19/09/2022, organitzat per la Secció de Dret Administratiu de l'ICAB

Bloc 1: PRINCIPIS GENERALS I RÈGIM JURÍDIC DEL SÒL
19/09/2022 Règim general. El marc legal estatal i autonòmic. Els principis generals de l'actuació urbanística i la funció social de la propietat. L'organització administrativa de la funció urbanística a Catalunya.
Noemí Blázquez Alonso. Advocada.

21/09/2022 Règim urbanístic del sòl (I). La determinació del règim urbanístic del sòl: les situacions del sòl, la classificació i la qualificació urbanístiques. Els sistemes i les zones. L'aprofitament urbanístic
Marta Fort Pujol. Advocada

EXCEPCIONALMENT DIMARTS 27/09/2022 Règim urbanístic del sòl (II). Facultats dels propietaris de sòl: el dret a promoure i participar en la transformació del sòl. Drets i deures dels propietaris de sòl urbà i de sòl urbanitzable. 
Joan Anton Font Monclús. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona

28/09/2022 Règim urbanístic del sòl (III). El règim del sòl no urbanitzable. Usos i construccions admissibles en sòl no urbanitzable. Procediments d'autorització. 
Carlos Alonso Santamaría. Advocat

Bloc 2: PLANEJAMENT URBANÍSTIC
03/10/2022 Planejament urbanístic (I). El sistema de planejament urbanístic. Els plans d'ordenació del territori i els plans urbanístics. Les directrius de planejament. La naturalesa jurídica dels plans urbanístics. Instruments de planejament general: els plans directors urbanístics, els plans d'ordenació urbanística municipal i els programes d'actuació urbanística municipal. Els plans urbanístics derivats: els plans parcials urbanístics, els plans de millora urbana, els plans especials urbanístics. Els catàlegs i els projectes d'urbanització. 
Francesc Vila i Rodríguez. Advocat

05/10/2022 Ordenació urbanística i Medi Ambient. Avaluació ambiental del planejament urbanístic. 
Marcos Martínez Fernández. Advocat

10/10/2022 Planejament urbanístic (II). La formulació i tramitació del planejament urbanístic. Planejament i participació ciutadana. La publicitat dels plans. Modificació i revisió del planejament urbanístic. Els convenis urbanístics. 
Aleix Canals. Advocat 

Bloc 3: GESTIÓ URBANÍSTICA I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
17/10/2022 L'execució del planejament urbanístic (I). Concepte. Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada. Els polígons d'actuació. Els sistemes d'actuació urbanística. El sistema de reparcel·lació: la distribució equitativa de beneficis i càrregues. Les modalitats del sistema de reparcel·lació: compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació. Les juntes de compensació.
Gloria Bardají Pascual. Advocada.

19/10/2022 L'execució del planejament urbanístic (II). El projecte de reparcel·lació. Anàlisi d'un supòsit pràctic.
Francesc Vila i Rodríguez. Advocat

24/10/2022 L'execució del planejament urbanístic (III). Les expropiacions urbanístiques. Supòsits legitimadors: expropiació com a sistema d'execució del planejament, com a instrument per a l'execució dels sistemes urbanístics. Altres supòsits. La tramitació de l'expropiació urbanística: actuacions aïllades, el procediment de taxació conjunta, expropiacions per ministeri de la llei. L'ocupació directa. 
Joan Domingo i Pujol. Coordinador Supervisió Jurídica. Direcció d’Assessoria Jurídica INCASOL

Bloc 4: RÈGIM D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
26/10/2022 Llicències urbanístiques. El control preventiu de l'activitat d'edificació i ús del sòl. Tècniques d'intervenció: llicència urbanística, declaració responsable i comunicació prèvia. La llicència urbanística municipal: naturalesa jurídica i classes. El procediment de concessió de les llicències i els supòsits de silenci negatiu i positiu. La caducitat de les llicències. La revocació i anul·lació de les llicències. 
Joan Anton Font Monclús. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona

02/11/2022 Les activitats i l'urbanisme: obres vinculades a la implantació d'activitats. Incidència de la normativa sectorial sobre les llicències i comunicacions. 
Carme Briera Dalmau. Advocada

07/11/2022 El deure de conservació i de rehabilitació dels immobles. Les actuacions de conservació, millora i regeneració urbana. L'ordre d'execució d'obres de conservació i rehabilitació. La declaració de ruïna.
Víctor Siles. Advocat de la Generalitat de Catalunya, en excedència.

09/11/2022 Protecció de la legalitat urbanística. Les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat. Procediment de restauració. Caducitat i prescripció de l'acció. La responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de les infraccions urbanístiques. Les infraccions urbanístiques. Les persones responsables. Les sancions. La competència sancionadora. La prescripció de les infraccions i de les sancions. 
Alfred Lacasa i Tribó. Secretari d'Administració Local.

Bloc 4: URBANISME I HABITATGE
14/11/2022 Urbanisme i habitatge. El dret a l'habitatge. Les reserves d'habitatge de protecció pública. El sistema d'habitatge dotacional públic. Els patrimonis municipals de sòl i d'habitatge. Drets de tanteig i retracte. Instruments per al compliment de l'obligació d'edificar. El dret de reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques. 
Juli Ponce Solé. Catedràtic Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona i codirector de la Càtedra Barcelona Estudis d'Habitatge.

Bloc 5: RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN L'ÀMBIT URBANÍSTIC
16/11/2022 Responsabilitat patrimonial en l'àmbit urbanístic. Supòsits indemnitzatoris. Responsabilitat per alteració del planejament. Les vinculacions singulars. Responsabilitat per anul·lació de llicències urbanístiques. 
Gabriel Capilla Vidal. Advocat. Professor Doctor de dret urbanístic i medi ambient.

Bloc 6: QÜESTIONS ESPECÍFIQUES
21/11/2022 Urbanisme i Registre de la propietat 
Rafael Arnáiz Ramos. Registrador de la propietat del Registre de la Propietat núm. 7 de Barcelona.

23/11/2022 Aspectes fiscals del dret urbanístic.
José Manuel Luna Barasoain. Advocat i economista

28/11/2022 Criteris de valoració en les diferents situacions de sòl: sòl rural i sòl urbanitzat. Valoració de les construccions, edificacions i instal·lacions. 
Pere González Nebreda. Arquitecte DALF.

30/11/2022 - Bloc 6: WORK OUT: El cas 22@
Silvia Mañá Badía. Advocada (pendent de confirmar)

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 106,00€ 79,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 106,00€ 79,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 160,00€ 120,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 265,00€ 198,75€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 397,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs de Dret Urbanístic 2022

Informació general

  • 19/09/2022 - 30/11/2022
  • Aula 2 Centre de Formació ICAB (c/ Mallorca, 283)
  • Dilluns i dimecres de 18:30 a 20 hores
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×