menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Concursal | Màsters | Màster | cAmpus

Màster en Dret Concursal ICAB 2020-2021 - FORMAT BLENDED

Formació Especialitzada ICAB

Màster en Dret Concursal  ICAB 2020-2021 FORMACIÓ BLENDED

Comitè científic

· Yolanda Ríos. Jutgessa Mercantil del Jutjat número 1
· Juan Manuel Calavia. Catedràtic de Dret Civil
· Raimon Casanella. Economista
· Yvonne Pavía. Advocada. Administradora concursal. Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB.

DESCRIPCIÓ

S'acosta una crisi econòmica fruit de la crisi sanitària produïda per la Covid-19 que comportarà una allau de concursos de creditors d'empreses i particulars i amb això s'incrementarà el nombre de professionals i Administradors concursals dedicats a la matèria. La d'Administració Concursal no hauria de ser una ocupació accidental i oportunista, sinó una professió de present i futur.  I presentar concursos no hauria de ser un encàrrec més fruit d'una oportunitat del mercat, sinó fruit d'un estudi responsable i conscienciós de la matèria.

Ara és el moment de destacar i d'especialitzar-se, per això és necessària una bona formació, profunda i actualitzada com la que s'ofereix en aquest Màster en Dret Concursal ICAB 2020-2021.

OBJECTIUS

L'objectiu d'aquest Màster en Dret Concursal de l'Il·l·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona és aprofundir en la formació de la matèria concursal, en el seu vessant teòric, i donant una especial importància a la part pràctica, per poder dur a terme una assistència lletrada tant com a advocat/a instant del concurs, com a advocat/a d'un creditor, com exercint el càrrec d'Administració Concursal.

Es pretenen abordar els temes més controvertits en la pràctica concursal, en profunditat, basant-se en la jurisprudència més actualitzada, aportar solucions en un format d'intervenció entre ponents i assistents, i per això s'han dissenyat un total de 9 TALLERS PRÀCTICS on, en la majoria, són dos professionals els que desenvolupen la sessió amb casos pràctics i lliuraments de materials i 9 MASTERCLASS on persones de rellevància a nivell concursal ens podran donar una visió més global d'uns temes especialment triats per la seva importància en l'exercici del dia a dia en aquesta matèria.

Per això, comptem amb un quadre docent de reconeguts advocats/des en l'exercici de la matèria concursal, magistrats i professors d'universitat, economistes i censors jurats per donar una visió pragmàtica i realista de la realitat

El Màster va dirigit a tots els que vulguin aprofundir en l'estudi pràctic de la matèria concursal, tant sigui que porten anys ja exercint en altres matèries i volen exercir en la matèria concursal, com que porten anys exercint en la matèria concursal i vulguin actualitzar-se, i això tant sigui per presentar concursos com per ser Administració Concursal, com que siguin advocats d'entitats bancàries, institucions públiques i vulguin aprofundir-hi. En definitiva, està dirigit a tot aquell que vulgui anar més enllà en la matèria concursal, no sols a nivell teòric sinó especialment a nivell pràctic.

Programa

Mòdul 1. GESTIÓ CONCURSAL I PRECONCURSAL

Introducció Reial Decret: Nova llei concursal: Reial Decret 20/20 del 5 de maig. Text refós Llei Concursal. 

Estratègia concursal i preconcursal

Anàlisi econòmica i financera de la insolvència

Pressupòsit subjectiu del concurs: deutor i creditors

Pressupòsit objectiu del concurs: insolvència

Estructura del procés concursal fases i seccions.

Instituts preconcursals, comunicació de negociacions i acords de refinançament

MASTERCLASS: Normativa europea

Normativa europea en matèria de Reestructuració i acords de refinançament: (Directiva UE 2019/2012 del Parlament i del Consell 20 juny )

· Ponent: Amanda Cohen Benchetrit. Magistrada Audiència Provincial de Córdoba. Assessora general de cooperació jurídica internacional del Ministeri de Justícia

TALLER PRÀCTIC:  Acords de refinançament amb entitats de finançament i no financers

Mòdul 2. DECLARACIÓ DEL CONCURS

Sol·licitud del deutor de declaració del concurs. Amb cas pràctic.

Sol·licitud dels creditors i d’altres legitimats de declaració del concurs . Amb cas pràctic.

Especialitats del concurs dels grups de societats

Aspectes econòmics de la sol·licitud del concurs. Opció liquidatòria o convencional

Interlocutòria de declaració del concurs: competència judicial i publicitat. Declaracions concursal plural i acumulació en concursos connexes

MASTERCLASS Aspectes Processals del Concurs:

Incident concursal, mesures cautelars i sistema de recursos

Mòdul 3. ADMINISTRACIÓ CONCURSAL

Figura de l’Administració Concursal: accés, anomenament i acceptació . Responsabilitat i funcions 

Informe de les administracions concursals: Continguts jurídics i econòmics. Estructura i documents annexes.

Aspectes econòmics de l’informe dels Administradors concursals. 

Valoració de l’empresa i de la situació patrimonial

TALLER PRÀCTIC:  sobre  l’Informe dels Administradors Concursals

MASTERCLASS: AC i Jutges

Sobre les relacions entre els professionals del concursat i l'Administració concursal. Que esperen uns respecte als altres.

Mòdul 4. EFECTES DEL CONCURS

Efectes del concurs sobre el deutor: limitacions en les facultats relatives a bens i activitat.

Efectes del concurs sobre les els deutors: accions i procediment, i sobre execucions.

Efectes del concurs sobre els creditors: relatius als crèdits

Efectes del concurs sobre els contractes: resolució i incompliment. Rehabilitació i enervació.

TALLER PRÀCTIC:  sobre efectes del concurs sobre els contractes

Efectes concurs sobre actes perjudicials i accions de reintegració: pressupostos i requisits. Procediments i efectes.

TALLER PRÀCTIC  d' acció de reintegració 

Efectes del concurs sobre els crèdits públics . Comunicació, reconeixement  i graduació. El contracte públic en el concurs.

Els efectes del concurs sobre els crèdits laborals: comunicació, reconeixement, qualificació, especialització en el Conveni i en la liquidació. 

Efectes del concurs sobre les relacions laborals: el Fons de Garantia Salarial

Contracte de Treball en el concurs: jurisdicció i competències.-  Contracte d’alta Direcció. Mesures col·lectives, procediment

TALLER PRÀCTIC sobre efectes del concurs sobre les relacions laborals

Mòdul 5. DETERMINACIÓ DE LA MASSA ACTIVA I PASSIVA

Composició de la massa activa: composició i inventari

Composició de la massa passiva: Classificació dels crèdits concursals en  privilegiats, ordinaris i subordinats i contra la massa.

Aspectes econòmics del reconeixement de crèdits

TALLER PRÀCTIC sobre classificació dels crèdits

Impugnació de l’Informe Provisional i Informe Definitiu

MASTERCLASS: Estudi de Sentències

Honoraris Administració Concursal: estudi de Sentències.

Mòdul 6. SOLUCIONS DEL CONCURS: CONVENI I LIQUIDACIÓ

La viabilitat empresarial

MASTER CLASS: 

Fi de la fase comú: 

Solucions del concurs, Conveni i liquidació. La importància del Conveni, i en el seu cas una liquidació ordenada.

Obertura de la fase de conveni i presentació de propostes de conveni.

Contingut del conveni: Conginut admissible, legitimació i requisits.

Proposta anticipada de conveni.

Aspectes econòmics del conveni. Pla de viabilitat

Celebració de la junta de creditors i aprovació del conveni. Eficàcia del conveni

MASTERCLASS

Taller pràctic sobre la negociació del conveni. 

Apertura de la fase de liquidació: apertura, fase i pla de liquidació.

Realització immobles afectes , privilegi especial. Pagament al creditor, prelació i moment temporal.

Aspectes econòmics del pla de liquidació

Venda de la Unitat Productiva

Operacions de Liquidació

MASTERCLASS

RENDICIÓ DE COMPTES

TALLER PRÀCTIC sobre liquidació del concurs

Mòdul 7. QUALIFICACIÓ I CONCLUSIÓ DEL CONCURS

MASTERCLASS

La importància de la qualificació. Tramitació de la secció de qualificació

Fase de la qualificació del concurs: tramitació de la qualificació del concurs.

Fase de qualificació: Concurs culpable i concurs fortuït. Els còmplices

Fase de qualificació: Efectes personals i patrimonials de la qualificació del concurs com a culpable

TALLER PRÀCTIC sobre qualificació del concurs

Conclusió del concurs: Causes i efectes. Reobertura del concurs.

Conclusió per insuficiència de bens. Subsistència de bens després  del concurs.

Concurs Internacional 

Llei segona oportunitat: àmbit, especialitat, tràmits i efecte.

Llei segona oportunitat: acords extrajudicial de pagament, concurs consecutiu, i benefici,  exaleració de passiu insatisfactori.

TALLER Llei segona Oportunitat

MASTER CLASS 

CLOENDA

Anàlisi de la Jurisprudència concursal del Tribunal Suprem 

La formació és BLENDED, sessions ONLINE i uns dies específics del programa, en format presencial. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumne en aquestes circumstàncies.

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat.

 

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 300.16€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 345.31€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 406.25€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (438.75€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

PROFESSORAT MÀSTER EN DRET CONCURSAL ICAB, edició 2020-2021

 1. Yolanda Rios. Jutgessa mercantil del Jutjat número 1 de Barcelona. 
 2. Yvonne Pavía. Diputada de la Junta de Govern ICAB. Advocada. Administradora concursal. 
 3. Juan Manuel Calavia. Doctor en Dret. Advocat.
 4. Raimon Casanella. Economista
 5. Sara Iglesias López, Advocada, secretària de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB
 6. Jose M. Marqués Vilallonga, Advocat i Administrador Concursal. 
 7. Marta Cervera Martínez, Magistrada Secció 15 de l’Audiència de Barcelona
 8. Amanda Cohen Benchetrit. Magistrada Audiència Provincial de Córdoba. Assessora general de cooperació jurídica internacional del Ministeri de Justícia
 9. Francisco López, Vocal de la Secció de Dret Concursal de l’ICAB i Assessor del BBVA 
 10. José Machado Plazas, Advocat i Catedràtic de Dret Mercantil.
 11. Antoni Borrás Abós, Advocat i Administrador Concursal.
 12. Daniel Vázquez Albert, Doctor en Dret de la Universitat de Barcelona
 13. Trinitat Roig, Administrador Concursal
 14. Tiziana di Como, Doctora en Dret, Advocada, Professora de la UPF i de la UIC.
 15. Alfonso Merino, Jutge del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona.
 16. Pau Ballbé, Advocat i President Secció Dret Concursal ICAB.
 17. Raul Lorente. Auditor Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
 18. Montserrat Morera. Jutgessa del Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona.
 19. Victòria Betancor Sánchez, Ex Assessora financera del Banc Santander Barcelona 
 20. Lucía Martínez Orejas. Jutgessa del Jutjat del Mercantil núm. 10 de Barcelona.
 21. Marta Vila Arraut, Advocada i Administradora Concursal
 22. Amagoia Serrano. Jutgessa del Jutjat Mercantil número 11.
 23. Jose Machado. Advocat i Catedràtic Dret Mercantil.   
 24. Ponent: Responsable del Departament Concursal d’Hisenda 
 25. Jose Manuel Sánchez Bustamente, Letrado de la Tresoreria General de la Seguridad Social
 26. Abraham Cobo Letrado jefe del Departament concursal del Fondo de Garantia Salarial Barcelona. 
 27. Emilio del Bas Marfà. Vicepresident 1r de CEAL. Advocat i Graduat Social. 
 28. Emilio del Bas Marfà. Vicepresident 1r de CEAL. Advocat i Graduat Social.
 29. Alicia Herrador, Advocada i Administradora Concursal
 30. Sofia Gil García, Jutgessa del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona
 31. Raúl Lorente, Coordinador de la Comissió de Dret Concursal del Col·legio de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
 32. Laura Pedreño Vargas, Economista i Administradora concursal.
 33. Irene Pedreño Vargas, Advocada i Administradora Concursal. 
 34. Montse Rimbau Prat, Economista, Compatadora Partidora i Administradora Concursal
 35. Jordi Catells. Economista
 36. Josep Pujolràs Economista.
 37. Tomas Nart, Advocat i Vicepresident Secció Dret Concursal ICAB.
 38. Isabel Gimenez. Jutgessa del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona.
 39. Florencio Molina, Jutge, del Jutjat Mercantil número 5 de Barcelona
 40. Jordi Albiol Plans, Administrador Concursal.
 41. Raul García Orejudo,  Magistrat del Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona
 42. Jose Maria Fernández Seijo, Magistrat de la secció 15a de Audiència de Barcelona
 43. Juan Manuel de Castro, Administrador Concursal i Magistrat en excedència.
 44. Ferran Zaragoza Rosa, Vocal Secció de Dret concursal de l’ICAB
 45. Martí Batllorí i Bas, Advocat. 
 46. Elisa Escola,  Advocada. Doctora en Dert i professora a la Facultat de Dret de la UB
 47. Borja Pardo, Advocat, Administrador Concursal i Comptador Partidor
 48. Octavi Gracia Chamorro, Economista, Advocat i Administrador Concursal.
 49. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrat del Tribunal Suprem

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Concursal | Màsters | Màster | cAmpus

Màster en Dret Concursal ICAB 2020-2021 - FORMAT BLENDED

Informació general

 • 03/11/2020 - 01/07/2021
 • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores. Classe dos divendres a l’any de 15 a 18 hores
 • De pagament

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×