menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Concursal | Màsters | Màster

Màster en Dret Concursal ICAB 2022-2023 FORMAT PRESENCIAL

Inici: 18 d'octubre de 2022.

PRESENTACIÓ

La finalització de la moratòria concursal en relació amb la crisi econòmica, fruit de la crisi sanitària produïda per la COVID-19, comportarà una allau de concursos de creditors d'empreses i particulars i, amb això, s'incrementarà el nombre de professionals i Administradors concursals dedicats a la matèria.

El càrrec d'Administració Concursal no hauria de ser una ocupació accidental i oportunista, sinó una professió de present i futur.  I presentar concursos no hauria de ser un encàrrec més fruit d'una oportunitat del mercat, sinó fruit d'un estudi responsable i conscienciós de la matèria.

A més, l'entrada en vigor d'una normativa concursal reformada, per la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, introdueix noves i importants novetats als instituts preconcursals i concursals.

Ara és el moment de conèixer la nova normativa concursal i d'especialitzar-se, per a això és necessari una bona formació, profunda i actualitzada, com la que s'ofereix en aquest Màster.

OBJECTIUS:

El Màster en Dret Concursal de l'ICAB està especialment dirigit tant a l'advocat/da instant del concurs, com a l'advocat/da d'un creditor, com a qui exerceix el càrrec d'Administració Concursal (sigui advocat/da o economista).

Pretén abordar els temes mes controvertits en la pràctica concursal, en profunditat, basant-se en la jurisprudència més actualitzada, aportar solucions en un format d'intervenció entre ponents i assistents, i per a això s'han dissenyat TALLERS PRÀCTICS on, en la majoria, són dos professionals els que desenvolupen les sessions amb casos pràctics i lliuraments de materials i MASTERCLASS on persones de rellevant importància a nivell concursal podran donar una visió més global d'uns temes especialment triats per la seva importància en l'exercici del dia a dia en aquesta matèria.

El programa compta amb un quadre docent de reconeguts advocats/des en l'exercici de la matèria concursal, magistrats i professors d'universitat, economistes i censors jurats que donaran una visió pragmàtica i realista.

El Màster ICAB en Dret Concursal va dirigit a tots els que vulguin aprofundir en l'estudi pràctic de la matèria concursal, tant sigui que porten anys ja exercint en altres matèries i vulguin exercir en la matèria concursal, com que porten anys exercint en la matèria concursal i vulguin actualitzar-se. I això, tant sigui per a presentar concursos, com que siguin advocats d'entitats bancàries, institucions públiques i vulguin aprofundir.

En definitiva, aquest Màster està dirigit a tot aquell que vulgui anar més enllà en la matèria concursal, no sols a nivell teòric sinó, especialment, a nivell pràctic.

COMITÈ CIENTÍFIC:

 • Yolanda Ríos. Jutgessa mercantil del Jutjat núm. 1.
 • José Manuel Calavia. Advocat i Catedràtic de Dret Mercantil.
 • Raimon Casanellas. Economista.
 • Yvonne Pavía. Advocada. Administradora concursal. Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB.

PROGRAMA:

Mòdul 1. GESTIÓ CONCURSAL I PRECONCURSAL

Introducció. Llei de reforma del text refós de la Llei Concursal, per la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019. Objectius de la Reforma Concursal. Breu referència als aspectes més significatius de la mateixa. Aspectes controvertits de la Reforma Concursal.

Estratègia concursal i preconcursal.

Anàlisi econòmica i financera de la insolvència.

La predicció de la insolvència. Les alertes primerenques segons la Directiva UE 2019/2012 i la Llei Concursal.

Pressupòsit subjectiu del concurs: deutor i creditors. Procediment especial per al concurs de les microempreses.

Pressupòsit objectiu del concurs: insolvència. Las categories d'insolvència: probabilitat d'insolvència, insolvència imminent o insolvència actual.

Estructura del procés concursal fases i seccions.

Valoració sintètica i crítica de la  Llei de reforma del text refós de la Llei Concursal, per a la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consejo, de 20 de juny de 2019. Comunicació de l’apertura de negociacions para microempreses, amb la finalitat d’acordar un pla de continuació o una liquidació con transmissió d’empresa en funcionament en el marc d’un procediment especial.

Instituts preconcursals, comunicació de negociacions i el règim aplicable als plans de reestructuració, la seva aprovació i homologació judicial. L’estatut de l’expert encarregat de la reestructuració.

La gestió de l’empresa concursada. Aspectes fiscals, comptables, laborals i administratius.

Taller Pràctic Apertura de negociacions amb els creditors per obtenir un pla de reestructuració. L'efecte de la paralització o suspensió temporal de les execucions singulars, judicials o extrajudicials, sobre los béns necessaris per a continuar amb l’activitat empresarial.

Pla de reestructuració, la seva aprovació,  homologació judicial i impugnació. 

Mòdul 2. DECLARACIÓ DEL CONCURS

Sol·licitud del deutor de declaració del concurs. Amb cas pràctic.

Sol·licitud dels creditors i d’altres legitimats de declaració del concurs. Amb cas pràctic.

Especialitats del concurs dels grups de societats.

Especialitats del concurs de microempreses.

Aspectes econòmics de la sol·licitud del concurs. Opció liquidatòria o convencional.

Interlocutòria de declaració del concurs: competència judicial i publicitat. Declaracions concursal plural i acumulació en concursos connexes. Especialitats de la declaració de concurs sense massa.

MasterClass: Aspectes Processals del Concurs: Incident concursal, mesures cautelars i sistema de recursos.

Mòdul 3. ADMINISTRACIÓ CONCURSAL I EXPERT EN LA REESTRUCTURACIÓ DEL DEUTOR. 

Figura de l’Administració Concursal: accés, nomenament i acceptació . Responsabilitat, funcions i honoraris.

Figura de l’expert en reestructuració: accés, nomenament i acceptació. Responsabilitat i funcions.

Informe de les administracions concursals: Continguts jurídics i econòmics. Estructura i documents annexes.

El pagament dels crèdits contra la massa. Il·liquidesa temporal i definitiva. L’informe de l’AC en cas d’insuficiència de massa activa per fer front als crèdits contra la massa.

Aspectes econòmics de l’informe dels Administradors concursals. 

Valoració de l’empresa i de la situació patrimonial.

Taller Pràctic: sobre l’informe dels Administradors concursals. 

MasterClass: AC i Jutges. Sobre les relacions entre els professionals.

Mòdul 4. EFECTES DEL CONCURS

Efectes del concurs sobre el deutor: limitacions en les facultats relatives a béns i activitat

Efectes del concurs sobre els creditors: accions i procediment, i sobre execucions.

Efectes del concurs sobre els creditors: relatius als crèdits.

Efectes del concurs sobre els contractes: resolució i incompliment. Rehabilitació i enervació.

Taller Pràctic: sobre efectes del concurs sobre els contractes.

Efectes concurs sobre actes perjudicials i accions de reintegració: pressupostos i requisits. Procediments i efectes.

Taller Pràctic: Acció de reintegració.

Efectes del concurs sobre els crèdits públics. Comunicació, reconeixement  i graduació. El contracte públic en el concurs.

Els efectes del concurs sobre els crèdits laborals: comunicació, reconeixement, qualificació, especialització en el Conveni i en la liquidació. 

Efectes del concurs sobre les relacions laborals: el Fons de Garantia Salarial.

Contracte de Treball en el concurs: jurisdicció i competències. Contracte d’alta Direcció. Mesures col·lectives, procediment.

Taller Pràctic: Efectes del concurs sobre les relacions laborals.

Mòdul 5. DETERMINACIÓ DE LA MASSA ACTIVA I PASSIVA

Composició de la massa activa: composició  i inventari.

Composició de la massa passiva: Classificació dels crèdits concursals en privilegiats, ordinaris i subordinats i contra la massa.

Aspectes econòmics del reconeixement de crèdits.

Taller Pràctic: sobre classificació dels crèdits.

Impugnació de l’Informe Provisional i Informe Definitiu.

MasterClass: Estudi de Sentències: Honoraris Administració Concursal: estudi de Sentències.

Mòdul 6. SOLUCIONS DEL CONCURS: CONVENI I LIQUIDACIÓ
 
La viabilitat empresarial.

MasterClass: Fi de la fase comú: Solucions del concurs, Conveni i liquidació. La importància del Conveni, i en el seu cas una liquidació ordenada.

Apertura de la fase de conveni i presentació de propostes de conveni.

Contingut del conveni: Contingut admissible, legitimació i requisits.

Proposta anticipada de conveni.

Aspectes econòmics del conveni. Pla de viabilitat.

Celebració de la junta de creditors i aprovació del conveni. Eficàcia del conveni.

MasterClass: Taller Pràctic sobre la negociació del conveni.

Apertura de la fase de liquidació: apertura de la fase de liquidació. Regles especials de liquidació i regles generals supletòries, com substitució del pla de liquidació. 

Realització immobles afectes, privilegi especial. Pagament al creditor, prelació i moment temporal. Especial atenció a l’adjudicació de bens hipotecats o pignorats subhastats en cas de falta de postors.

Aspectes econòmics del pla de liquidació.

Venda de la Unitat Productiva. Modo ordinari de alienació d’unitats productives  i règim en la liquidació. Successió de empresa. 
Operacions de Liquidació. Informes trimestrals de liquidació. Especialitats de l’informe trimestral que es presenti transcorregut un any des de l’apertura de la fase de liquidació de la massa activa.

MasterClass: Rendició de comptes.

Taller Pràctic: sobre liquidació del concurs.

Mòdul 7. QUALIFICACIÓ I CONCLUSIÓ DEL CONCURS

MasterClass: La importància de la qualificació. Tramitació de la secció de qualificació. Fase de la qualificació del concurs: Tramitació del qualificació del Concurs. Regla de la no vinculació dels jutges de penal ni dels òrgans de la jurisdicció contenciós-administrativa.

Fase de qualificació: Concurs culpable i concurs fortuït. Els còmplices.

Fase de qualificació: Efectes personals i patrimonials de la qualificació del concurs com a culpable.

Taller Pràctic: sobre qualificació del concurs.

Conclusió del concurs: Causes i efectes. Reobertura del concurs. Conclusió per insuficiència de bens. Subsistència de bens després  del concurs.

Mòdul 8. CONCURS INTERNACIONAL

Concurs Internacional.

Mòdul 9. LLEI DE SEGONA OPORTUNITAT

Llei segona oportunitat: àmbit, especialitat, tràmits i efecte.

Llei segona oportunitat: procediment.

Taller Llei segona oportunitat.

MàsterClass-Cloenda: Anàlisis de la Jurisprudència concursal del Tribunal Suprem.

PROFESSORRAT:

 • Abraham Cobo Sánchez, Lletrat en Cap del Departament concursal del Fondo de Garantia Salarial Barcelona.
 • Alícia Herrador Muñoz, Advocada i Administradora Concursal
 • Àngels Calavia Molinero, Advocada laboralista
 • Antoni Borrás Abós, Administrador Concursal i Soci de Roca Junyent.
 • Borja Pardo Ibáñez, Advocat, Administrador Concursal i Comptador Partidor
 • César Suárez Vázquez, Magistrat
 • Daniel Vázquez Albert, Doctor en Dret de la Universitat de Barcelona
 • Diego Herrera Giménez, Advocat
 • Elisa Escola Besora, Advocada.
 • Florencio Molina, Jutge del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona
 • Ignacio Sancho Gargallo, Magistrat del Tribunal Suprem
 • Irene Pedreño Vargas, Advocada i Administradora Concursal.
 • Isabel Giménez García, Jutgessa del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona.
 • Joan Massó Oriol, Responsable del Departament Concursal d’Hisenda
 • Jordi Albiol Plans, Advocat i Administrador Concursal.
 • Jordi Castells Llavines, Economista
 • Jose M. Marqués Vilallonga, Advocat i Administrador Concursal.
 • José Machado Plazas, Advocat i Catedràtic acreditat de Dret Mercantil de la UB
 • Jose Maria Fernández Seijo, Magistrat de la Secció 15a de Audiència de Barcelona
 • Josep Pujolràs Nonell, Advocat, Economista i Administrador Concursal
 • Juan Manuel Calavia Molinero, Catedràtic de Dret Mercantil i Advocat
 • Juan Manuel de Castro Aragonés, Administrador Concursal i Magistrat en excedència.
 • Juan Manuel Sánchez-Bustamante de la Herran, Lletrat de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Laura Pedreño Vargas, Advocada, Economista i Administradora Concursal.
 • Marta Cervera Martínez, Magistrada Secció 15a de l’Audiència Provincial de Barcelona
 • Martí Batllorí i Bas, Advocat
 • Miriam Magdalena Cámara, Advocada i Administradora Concursal
 • Octavi Gracia Chamorro, Economista, Advocat i Administrador Concursal.
 • Pau Ballvé Reyes, Advocat i President Secció Dret Concursal ICAB.
 • Raimon Casanellas Bassols, Economista
 • Raul García Orejudo, Magistrat del Jutjat Mercantil núm. 7 de Barcelona
 • Raúl Lorente Sibina, Auditor Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
 • Sara Iglesias López, Advocada, Secretària de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB
 • Tiziana di Como, Doctora en Dret, Advocada, Professora de la UPF i de la UIC.
 • Tomas Nart Mampel, Advocat i Vicepresident Secció Dret Concursal ICAB.
 • Trinitat Roig Farran, Administrador Concursal
 • Victòria Betancor Sánchez, Ex Assessora financera del Banc Santander Barcelona
 • Yolanda Rios López, Magistrada del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona.
 • Yvonne Pavía Lalauze, Diputada de la Junta de Govern ICAB, Advocada i Administradora Concursal.

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

CANVIS:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
CANCEL·LACIÓ:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

TRÀMITS INSCRIPCIÓ:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 608.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 304.20€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 705.60€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 352.80€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Concursal | Màsters | Màster

Màster en Dret Concursal ICAB 2022-2023 FORMAT PRESENCIAL

Informació general

 • 18/10/2022 - 11/07/2023
 • Aules ICAB
 • Del 18 d’octubre de 2022 a l'11 de juliol de 2023. Dimarts i dijous, de 18 a 20.30 hores.
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×